اروپای غربی گیاهان اروپای غربی مشارکت ها

Idrissa Diakite
Idrissa Diakite ۲۸ مارس ۲۰۲۳

Thymus vulgaris L.

آویشن Lamiaceae

Thymus vulgaris برگ
leaf
Emmanuel Faure
Emmanuel Faure ۸ مارس ۲۰۲۰

Tillandsia usneoides (L.) L.

 

برگ
leaf
Ian Davies
Ian Davies ۲۸ مارس ۲۰۲۳

Agapanthus umbellatus L'Hér.

گل نرگس آفریقایی Amaryllidaceae

Agapanthus umbellatus برگ
leaf
Susan Edwards
Susan Edwards ۲۸ مارس ۲۰۲۳

Callistephus chinensis (L.) Nees

مینای چینی Asteraceae

Callistephus chinensis Flower
flower
Loading...