اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 
Orchidaceae ۱۱٬۷۵۶ ۹٬۹۴۹ مشاهدات
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae ۲٬۱۴۳ ۱٬۵۹۸ مشاهدات
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae ۴٬۱۱۰ ۳٬۱۹۰ مشاهدات
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae ۲٬۳۱۱ ۱٬۷۱۲ مشاهدات
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra

Corallorhiza trifida Châtel.

 
Orchidaceae ۱۴۶ ۸۱ مشاهدات
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida

Cypripedium calceolus L. LC

ارکیده دارزی
Orchidaceae ۱٬۱۷۴ ۸۳۰ مشاهدات
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

غده انگشتی معمولی
Orchidaceae ۵٬۸۳۸ ۴٬۴۰۴ مشاهدات
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

 
Orchidaceae ۷۷۹ ۵۶۳ مشاهدات
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

 
Orchidaceae ۵٬۱۳۴ ۳٬۹۱۴ مشاهدات
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó LC

 
Orchidaceae ۲٬۹۹۷ ۲٬۳۰۱ مشاهدات
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

 
Orchidaceae ۱٬۶۱۵ ۱٬۱۱۰ مشاهدات
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Loading...