اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae ۴۰۷ ۳۳۶ مشاهدات
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus