اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Actaea spicata L.

 
Ranunculaceae ۸۷۸ ۵۸۳ مشاهدات
Actaea spicata
Actaea spicata
Actaea spicata
Actaea spicata