اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops crassa Boiss. LC

 
Poaceae ۱۱ ۴ مشاهدات
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae ۳۸ ۲۴ مشاهدات
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae ۶۸۰ ۵۲۱ مشاهدات
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae ۱۱۱ ۶۹ مشاهدات
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae ۶۱ ۲۴ مشاهدات
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa