اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Astrantia carniolica Wulfen

ستاره‌گون سرخ
Apiaceae ۴۵ ۱۸ مشاهدات
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica

Astrantia major L.

ستاره‌گون مهتر
Apiaceae ۴٬۸۶۵ ۳٬۸۸۷ مشاهدات
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major

Astrantia maxima Pallas

ستاره‌گون مهین
Apiaceae ۴ ۴ مشاهدات
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima

Astrantia minor L.

ستاره‌گون کهتر
Apiaceae ۴۷۶ ۳۰۶ مشاهدات
Astrantia minor
Astrantia minor
Astrantia minor
Astrantia minor