اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae ۱٬۸۳۹ ۱٬۳۷۸ مشاهدات
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae ۳٬۳۹۲ ۲٬۶۵۵ مشاهدات
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae ۲٬۲۴۶ ۱٬۶۶۴ مشاهدات
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra