اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Larix decidua Mill. LC

سیاه‌کاج اروپایی
Pinaceae ۴٬۶۷۰ ۳٬۲۸۱ مشاهدات
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua

Larix occidentalis Nutt. LC

سیاه‌کاج غربی
Pinaceae ۱۲۸ ۱۰۹ مشاهدات
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii