Gardens by the Bay - Flower Dome Singapore Tutki

Acanthus mollis L.

Kreikanakantti
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis