Japan Japan Explore

Bidens bipinnata L.

Spanish-needles
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens cernua L.

Nodding beggar-ticks
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua

Bidens pilosa L.

Beggar-ticks
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens tripartita L.

Trifid bur-marigold
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita