വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

12,643 10,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

74,442 57,710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

3,704 2,908 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

2,059 1,374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

58,888 46,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

51,784 43,273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

19,752 14,825 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,36,973 1,00,423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

40,499 33,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11,572 9,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

24,903 22,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

25,553 21,821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

6,177 4,766 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

2,127 1,358 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

83,294 69,787 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

14,960 11,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

5,40,327 4,17,261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

2,612 2,165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

650 452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

3,669 2,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

22,955 16,628 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1,618 1,172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,488 1,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

79,741 63,236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,60,001 1,19,192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

1,157 927 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

7,561 5,938 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

14,251 12,443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

29,706 22,766 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

19,442 15,629 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,040 7,515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

3,218 2,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

82,195 63,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

1,19,574 92,458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,255 828 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

3,290 2,596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

231 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

36,140 26,940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

743 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clethraceae

Clethraceae

12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

6,595 5,627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

52 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

7,132 6,052 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

48,383 38,480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriariaceae

Coriariaceae

993 659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

80,020 68,807 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

11,088 8,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cymodoceaceae

Cymodoceaceae

19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynomoriaceae

Cynomoriaceae

128 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

22,290 15,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...