വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

9,638 8,143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

59,431 46,392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

2,725 2,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

1,610 1,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

42,520 33,098 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

40,295 33,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

14,376 10,669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,07,126 78,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

31,429 25,974 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

8,938 7,257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

19,312 17,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

20,886 17,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

4,751 3,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

1,736 1,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

66,014 55,475 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

11,839 9,001 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

4,23,159 3,27,596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,912 1,627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

468 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

2,781 2,097 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

17,394 12,611 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1,203 858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,104 751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

61,614 49,102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,21,290 90,720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

881 704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

5,936 4,614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

10,844 9,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

23,388 17,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

14,946 12,017 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,436 6,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

2,233 1,605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

64,606 50,028 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

95,090 73,785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

962 588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

2,537 1,989 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

187 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

27,921 20,670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

550 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clethraceae

Clethraceae

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

5,500 4,693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

36 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

5,182 4,350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

37,073 29,574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriariaceae

Coriariaceae

778 501 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

65,442 56,425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

8,292 6,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cymodoceaceae

Cymodoceaceae

11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynomoriaceae

Cynomoriaceae

108 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

17,121 11,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...