വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes

Achyranthes

488 334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alternanthera

Alternanthera

196 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amaranthus

Amaranthus

12,095 9,509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Anabasis

Anabasis

63 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Arthrocnemum

Arthrocnemum

14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Atriplex

Atriplex

3,609 2,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Bassia

Bassia

128 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Beta

Beta

3,587 2,830 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Blitum

Blitum

67 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bosea

Bosea

22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Camphorosma

Camphorosma

317 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caroxylon

Caroxylon

180 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Celosia

Celosia

5,926 5,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chenopodium

Chenopodium

11,287 8,750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Digera

Digera

55 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Einadia

Einadia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Gomphrena

Gomphrena

58 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Halimione

Halimione

834 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Halogeton

Halogeton

21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Halopeplis

Halopeplis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hammada

Hammada

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Iresine

Iresine

1,676 1,550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Krascheninnikovia

Krascheninnikovia

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Noaea

Noaea

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Patellifolia

Patellifolia

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polycnemum

Polycnemum

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pupalia

Pupalia

22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Salicornia

Salicornia

672 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Salsola

Salsola

733 499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Spinacia

Spinacia

605 538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Suaeda

Suaeda

492 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Traganum

Traganum

19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1