വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea

Achillea

21,574 18,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Ageratina

Ageratina

17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

1,759 1,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allagopappus

Allagopappus

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

2,843 2,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anacyclus

Anacyclus

2,395 1,632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Andryala

Andryala

2,527 1,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Anthemis

Anthemis

3,929 2,948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Arctium

Arctium

7,797 6,132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctotheca

Arctotheca

713 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctotis

Arctotis

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyranthemum

Argyranthemum

111 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Arnoseris

Arnoseris

71 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

15,923 12,518 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Asteriscus

Asteriscus

314 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Atractylis

Atractylis

440 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Bellis

Bellis

12,980 11,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Bidens

Bidens

3,480 2,711 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bombycilaena

Bombycilaena

220 151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brocchia

Brocchia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Calendula

Calendula

11,368 9,898 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cardopatium

Cardopatium

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carduus

Carduus

7,065 5,066 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Carlina

Carlina

355 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Carthamus

Carthamus

1,594 1,154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Catananche

Catananche

1,961 1,563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Centaurea

Centaurea

21,541 15,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 36
Chamaemelum

Chamaemelum

1,449 1,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cheirolophus

Cheirolophus

10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chiliadenus

Chiliadenus

16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chondrilla

Chondrilla

1,047 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cichorium

Cichorium

17,571 14,726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cirsium

Cirsium

25,293 19,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Cladanthus

Cladanthus

149 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Coleostephus

Coleostephus

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cosmos

Cosmos

7,772 6,836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cota

Cota

22 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cotula

Cotula

356 300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Crepis

Crepis

12,322 8,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Crupina

Crupina

316 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cyanus

Cyanus

9,730 8,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynara

Cynara

3,885 2,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Delairea

Delairea

404 361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dittrichia

Dittrichia

4,783 3,481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Doronicum

Doronicum

504 379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinops

Echinops

233 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Eclipta

Eclipta

698 532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eleutheranthera

Eleutheranthera

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Emilia

Emilia

9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erigeron

Erigeron

5,053 3,695 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Loading...