വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea

Achillea

23,906 19,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Ageratina

Ageratina

21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,645 2,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allagopappus

Allagopappus

13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

3,832 2,974 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anacyclus

Anacyclus

3,296 2,247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Andryala

Andryala

3,179 2,178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Anthemis

Anthemis

5,087 3,797 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Arctium

Arctium

9,514 7,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctotheca

Arctotheca

1,000 785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctotis

Arctotis

13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyranthemum

Argyranthemum

134 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Arnoseris

Arnoseris

76 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

21,501 16,863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Asteriscus

Asteriscus

433 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Atractylis

Atractylis

558 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Bellis

Bellis

16,066 13,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Bidens

Bidens

4,109 3,247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bombycilaena

Bombycilaena

268 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brocchia

Brocchia

16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calendula

Calendula

14,226 12,315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cardopatium

Cardopatium

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carduus

Carduus

9,132 6,536 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Carlina

Carlina

499 317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Carthamus

Carthamus

1,965 1,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Catananche

Catananche

2,389 1,877 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Centaurea

Centaurea

27,499 20,191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 38
Chamaemelum

Chamaemelum

1,882 1,537 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cheirolophus

Cheirolophus

17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chiliadenus

Chiliadenus

26 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chondrilla

Chondrilla

1,474 937 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cichorium

Cichorium

22,175 18,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cirsium

Cirsium

31,138 23,302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Cladanthus

Cladanthus

211 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Coleostephus

Coleostephus

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cosmos

Cosmos

10,041 8,826 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cota

Cota

33 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cotula

Cotula

406 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Crepis

Crepis

15,864 11,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Crupina

Crupina

385 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cyanus

Cyanus

12,122 10,737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynara

Cynara

5,253 3,933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Delairea

Delairea

515 454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dicoma

Dicoma

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dittrichia

Dittrichia

6,657 4,834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Doronicum

Doronicum

599 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinops

Echinops

323 215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Eclipta

Eclipta

884 674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eleutheranthera

Eleutheranthera

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Emilia

Emilia

11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...