വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacamptis

Anacamptis

8,226 6,953 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cephalanthera

Cephalanthera

5,643 4,297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Epipactis

Epipactis

3,521 2,522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gennaria

Gennaria

119 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Goodyera

Goodyera

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Habenaria

Habenaria

28 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Himantoglossum

Himantoglossum

6,561 5,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Limodorum

Limodorum

1,651 1,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Neottia

Neottia

1,205 903 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ophrys

Ophrys

9,580 7,034 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Orchis

Orchis

18,921 14,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Platanthera

Platanthera

1,927 1,400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Serapias

Serapias

1,807 1,230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Spiranthes

Spiranthes

748 491 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2