വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actiniopteris

Actiniopteris

22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

2,340 1,938 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anogramma

Anogramma

165 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cheilanthes

Cheilanthes

50 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pityrogramma

Pityrogramma

88 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pteris

Pteris

934 752 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5