വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calibrachoa

Calibrachoa

836 706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Capsicum

Capsicum

7,046 6,013 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Datura

Datura

9,601 7,665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Hyoscyamus

Hyoscyamus

1,736 1,177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Lycium

Lycium

1,765 1,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Lycopersicon

Lycopersicon

7,037 6,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mandragora

Mandragora

454 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nicandra

Nicandra

1,490 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Nicotiana

Nicotiana

3,965 3,082 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Physalis

Physalis

5,494 4,452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Salpichroa

Salpichroa

515 323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sclerophylax

Sclerophylax

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Solandra

Solandra

106 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Solanum

Solanum

34,745 26,832 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 26
Withania

Withania

397 241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3