വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

wissem bouzir
wissem bouzir 26 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
Nas Ait-amara
Nas Ait-amara 26 നവം. 2021

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague

 

പുഷ്പം
flower
Pascal DUPUIS
Pascal DUPUIS 25 നവം. 2021

Hordeum vulgare L.

ബാർളി Poaceae

Hordeum vulgare ഫലം
fruit
naceur bh
naceur bh 25 നവം. 2021

Allium polyanthum

 

ഇല
leaf
Pascal DUPUIS
Pascal DUPUIS 25 നവം. 2021

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം Apiaceae

Foeniculum vulgare പുഷ്പം
flower
Abdelhak Ainouche
Abdelhak Ainouche 25 നവം. 2021

Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
Abdelhak Ainouche
Abdelhak Ainouche 25 നവം. 2021

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
Walid Ksouri
Walid Ksouri 25 നവം. 2021

Robinia pseudoacacia L.

റോബിനിയ സ്യൂഡോക്കേഷിയ Fabaceae

Robinia pseudoacacia ഇല
leaf
Loading...