തിരിച്ചറിയാത്തത് വടക്കേ ആഫ്രിക്ക നിരീക്ഷണം

Jacques De Witte
Jacques De Witte 24 നവം. 2022

സാധ്യതയുള്ള പേര്
തിരിച്ചറിയാത്തത്
സമർപ്പിച്ച പേര്

Laurus azorica (Seub.) Franco

നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകൾ ഇന പേരിനു അംഗീകാരം

തിരിച്ചറിയാത്തത്

1
ഇല
leaf

അവയവത്തിനായി അംഗീകാരം

അധിക വിവരം

അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത്: 2 ജനു. 2023

ചിത്രങ്ങൾ

cc-by-sa

നിരീക്ഷണം

cc-by
ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പങ്കിട്ടിട്ടില്ല.