തിരിച്ചറിയാത്തത് World floraനിരീക്ഷണം

Jacques De Witte
Jacques De Witte24 നവം. 2022
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണംNot reviewed observation
സാധ്യതയുള്ള പേര്
തിരിച്ചറിയാത്തത്
സമർപ്പിച്ച പേര്

Laurus azorica (Seub.) Franco

നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകൾ ഇന പേരിനു അംഗീകാരം

തിരിച്ചറിയാത്തത്

1
ഇല
leaf

അവയവത്തിനായി അംഗീകാരം

അധിക വിവരംസ്വകാര്യ വിവരം

Date created: 24 നവം. 2022
അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത്: 7 സെപ്റ്റ. 2023

ചിത്രങ്ങൾ

cc-by-sa

നിരീക്ഷണം

cc-by
ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പങ്കിട്ടിട്ടില്ല.

Plots

This observation is not shared in any plot.