വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 748 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 135 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 115 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon pannosum (G. Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,792 1,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia ataxacantha DC. LC

 
Fabaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,014 2,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia ehrenbergiana Hayne LC

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana

Acacia etbaica Schweinf.

 
Fabaceae 44 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 569 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia gummifera Willd.

 
Fabaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia gummifera
Acacia gummifera
Acacia gummifera
Acacia gummifera

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 200 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 415 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 637 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia mellifera (Vahl) Benth.

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile

 
Fabaceae 44 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 150 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 907 667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia senegal (L.) Willd.

 
Fabaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal

Acacia seyal Delile

 
Fabaceae 122 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Fabaceae 68 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 411 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,161 6,940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus spinosus L.

 
Acanthaceae 1,103 912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 10,809 8,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

 
Sapindaceae 2,087 1,541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 8,859 6,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 1,558 1,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 12,506 10,059 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea ageratum L.

 
Asteraceae 227 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea ligustica All.

 
Asteraceae 145 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo

 
Asteraceae 31 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,926 17,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea odorata L.

 
Asteraceae 219 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achillea santolinoides Lag.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Achillea santolinoides

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.

 
Poaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

 
Lamiaceae 293 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis

Acis autumnalis (L.) Sweet LC

 
Amaryllidaceae 26 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis

Aconitum vulparia Rchb.

 
Ranunculaceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

മയൂഖശിഖ
Pteridaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata

Actiniopteris semiflabellata Pic. Serm.

 
Pteridaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adenocarpus anagyrifolius Coss. & Balansa

 
Fabaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocarpus anagyrifolius
Adenocarpus anagyrifolius
Adenocarpus anagyrifolius
Adenocarpus anagyrifolius

Adenocarpus bacquei Batt. & Pit.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Adenocarpus bacquei

Adenocarpus cincinnatus (Ball) Maire

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adenocarpus cincinnatus
Adenocarpus cincinnatus
Adenocarpus cincinnatus
Adenocarpus cincinnatus
Loading...