വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

 
Malvaceae 1,003 850 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 211 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 157 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon pannosum (G. Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,376 1,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia ataxacantha DC. LC

 
Fabaceae 31 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,154 3,262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia ehrenbergiana Hayne LC

 
Fabaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana

Acacia etbaica Schweinf.

 
Fabaceae 54 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 842 570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia gummifera Willd.

 
Fabaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia gummifera
Acacia gummifera
Acacia gummifera
Acacia gummifera

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 318 208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 639 482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 760 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 21 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia mellifera (Vahl) Benth.

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile

 
Fabaceae 48 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 243 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,432 1,054 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 19 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia senegal (L.) Willd.

 
Fabaceae 36 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal

Acacia seyal Delile

 
Fabaceae 139 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Fabaceae 142 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 642 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica

Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm.

 
Plantaginaceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 10,510 8,860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus spinosus L.

 
Acanthaceae 1,931 1,597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 14,194 11,370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

 
Sapindaceae 2,856 2,164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 11,774 8,832 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 1,516 1,120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 15,750 12,523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea ageratum L.

 
Asteraceae 313 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea ligustica All.

 
Asteraceae 219 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo

 
Asteraceae 54 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,933 19,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea odorata L.

 
Asteraceae 467 314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achillea santolinoides Lag.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Achillea santolinoides

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.

 
Poaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 637 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acinos alpinus (L.) Moench

 
Lamiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acinos alpinus

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

 
Lamiaceae 426 255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis

Acis autumnalis (L.) Sweet LC

 
Amaryllidaceae 30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis

Aconitum vulparia Rchb.

 
Ranunculaceae 20 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

 
Pteridaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata

Actiniopteris semiflabellata Pic. Serm.

 
Pteridaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adenocarpus anagyrifolius Coss. & Balansa

 
Fabaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocarpus anagyrifolius
Adenocarpus anagyrifolius
Adenocarpus anagyrifolius
Adenocarpus anagyrifolius

Adenocarpus bacquei Batt. & Pit.

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocarpus bacquei
Adenocarpus bacquei
Loading...