വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 253 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 171 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G. Forst.) Schltdl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2465 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia asak (Forssk.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ataxacantha DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 4610 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana Hayne 33 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia etbaica Schweinf. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gummifera Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 360 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mellifera (Vahl) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile 55 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 1671 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia senegal (L.) Willd. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia seyal Delile 153 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 168 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 11070 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 2862 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 15346 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 3192 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 13074 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 2051 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 17076 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo 61 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 23234 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea odorata L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea santolina L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea santolinoides Lag. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 682 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos alpinus (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 459 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum vulparia Rchb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic. Serm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus anagyrifolius Coss. & Balansa 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus bacquei Batt. & Pit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus cincinnatus (Ball) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus decorticans Boiss. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb & Berthel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2681 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 234 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 602 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis dentata Delile 28 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 44 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 773 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops longissima Schweinf. & Muschl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ovata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium aizoon (Bolle) T. Mes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum Bañares 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 3801 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium aureum (C. Sm. ex Hornem.) T. Mes 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium burchardii (Praeger) Praeger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 1166 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium cuneatum Webb & Berthel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium decorum Webb ex Bolle 459 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T. Mes 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium gomerense (Praeger) Praeger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium goochiae Webb & Berthel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 3502 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lindleyi Webb & Berthel. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium manriqueorum Bolle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium mascaense Bramwell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium nobile (Praeger) Praeger 48 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum Bañares 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium saundersii Bolle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium simsii (Sweet) Stearn 210 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium undulatum Webb & Berthel. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium urbicum (C. Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium valverdense (Praeger) Praeger 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium vestitum Svent. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 1229 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 7623 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6697 ചിത്രങ്ങൾ
Agave foucroydes Lem. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 788 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2381 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 8600 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 3187 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis alpina Scop. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis curtisii Kerguélen 66 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 121 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis nevadensis Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis rupestris All. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson bollei Webb ex Bolle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 286 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson parlatorei Bolle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson porphyrogennetos Bolle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 9294 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Aira tenorei Guss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Airopsis tenella (Cav.) Coss. & Durieu 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoanthemum hispanicum (L.) H. E. K. Hartmann 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 759 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga iva (L.) Schreb. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 18765 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin (Willd.) Durazz. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea acaulis (Cav.) Alef. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 12404 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 44 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 1344 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna orientalis (L.) Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna tinctoria Tausch 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 1834 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4358 ചിത്രങ്ങൾ
Allium baeticum Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium barthianum Asch. & Schweinf. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaemoly L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum Guss. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Allium guttatum Steven 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allium massaessylum Batt. & Trab. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 2670 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 3172 ചിത്രങ്ങൾ
Allium orientale Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum auct. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 2840 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 693 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalum L. 2216 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 159 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 3297 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 2350 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 12126 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3611 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe littoralis Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus alpinus Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus Gouan 34 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 2256 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 2313 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 112 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera nodiflora R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 129 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 1142 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea longiflora Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2658 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 814 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum campestre (L.) L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum granatense Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum minutum Schltdl. ex DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum scutigerum Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium Desf. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolphi 140 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S. Watson 61 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1681 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2913 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1343 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 99 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6686 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2718 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3710 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosina bassii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 5353 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia senegalensis Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Ammochloa palaestina Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ammodaucus leucotrichus Coss. & Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Ammosperma cinereum (Desf.) Baill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis aretioides Coss. & Moq. ex Bunge 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis oropediorum Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis syriaca Iljin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 11854 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 2052 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 20 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus pyrethrum (L.) Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 1040 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris foetida L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum fruticosum Desf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum laxiflorum Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum pedatum Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aggregata Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa atlantica Ball 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa calcarea Boiss. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa hispida Forssk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa hybrida Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz. 2380 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa ovata Lehm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gayanus Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace villosa L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala glandulosa Lam. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 3086 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala nigricans Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala pinnatifida Aiton 40 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala ragusina L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema aequinoctiale (P. Beauv.) G. Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 3638 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1818 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone palmata L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin 191 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski 412 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rigida (Roth) Hyl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski 317 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski 2114 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski 297 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 233 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 722 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 3097 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chia L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cretica L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis maritima L. 1492 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis melampodina Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis punctata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 3030 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1758 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M. Bieb. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1900 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 17063 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cytisoides L. 782 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 1431 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis polycephala Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis tejedensis Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 6840 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria insularis Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum australe Rothm. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum barrelieri Boreau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Rothm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum latifolium Mill. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 12632 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum siculum Mill. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum valentinum Font Quer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes cornucopioides Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 4356 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1543 ചിത്രങ്ങൾ
Apollonias barbujana (Cav.) A. Braun 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 366 ചിത്രങ്ങൾ
Apteranthes joannis (Maire) Plowes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 18925 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1712 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis auriculata Lam. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis conringioides Ball 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 1068 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis nova Vill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis turrita L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 2443 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus canariensis Veill. ex Duhamel 66 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 12105 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 9697 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 1236 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria emarginata Brot. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria grandiflora L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispanica Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria modesta Dufour 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria montana L. 1567 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria tetraquetra L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 212 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 898 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum (Link) Humphries 26 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum dissectum (Lowe) Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum filifolium (Sch. Bip.) Humphries 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb 46 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum gracile Sch. Bip. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell 30 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum hierrense Humphries 14 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum teneriffae Humphries 7 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum thalassophilum (Svent.) Humphries 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum winteri Humphries 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrocytisus battandieri (Maire) Raynaud 85 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum simorrhinum Durieu 147 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O. Targ. Tozz. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida funiculata Trin. & Rupr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida mutabilis Trin. & Rupr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia baetica L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 259 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia L. 530 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 976 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 27 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria choulettiana Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 84 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3786 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia alba Turra 598 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arborescens (Vaill.) L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia atlantica Coss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia barrelieri Besser 16 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1644 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia herba-alba Asso 473 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia judaica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ramosa Buch 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia thuscula Cav. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 1278 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13628 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch 17 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 387 ചിത്രങ്ങൾ
Arum hygrophilum Boiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 14340 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2356 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo micrantha Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo plinii Turra 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 2074 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 2986 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 646 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus altissimus Munby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus arborescens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 215 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus fallax Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus horridus L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus maritimus (L.) Mill. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nesiotes Svent. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2425 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus plocamoides Webb ex Svent. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus scoparius Lowe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2727 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus sprengeri Regel 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus umbellatus Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirsuta Desf. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula laevigata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 983 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus acaulis Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire 88 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 2203 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus macrocarpus Parl. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ramosus L. 3043 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 1203 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aureum Cav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ceterach L. 1865 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium fontanum (L.) Bernh. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium foreziense Legrand 65 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hemionitis L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hispanicum (Coss.) Greuter & Burdet 50 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lolegnamense (Gibby & Lovis) Viane 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium marinum L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obovatum Viv. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium onopteris L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sagittatum (DC.) Bange 87 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 4941 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium seelosii Leyb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4636 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus graveolens (Forssk.) Less. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus intermedius (DC.) Pit. & Proust 20 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus pinifolius Maire & Wilczek 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus sericeus (L. f.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecuroides L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus armatus Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus arpilobus Kar. & Kir. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus caprinus L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crenatus Schult. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus creticus Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus depressus L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 101 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus epiglottis L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus eremophilus Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus exscapus L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glaux L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gombo Bunge 22 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus granatensis Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus ibrahimianus Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus incanus L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus longidentatus Chater 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus macrocarpus DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mareoticus Delile 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monspessulanus L. 1992 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus onobrychis L. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 117 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus reinii Ball 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sieberi DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinaicus Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus solandri Lowe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus stella Gouan 108 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tragacantha L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus trigonus DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus trimestris L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus vogelii (Webb) Bornm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia (L. f.) Kuntze 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 215 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta sicula L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2894 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis aristata Batt. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis babelii Hochr. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis caespitosa Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis carduus (Forssk.) Christ 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis humilis L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis phaeolepis Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis polycephala Coss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis serratuloides Sieber ex Cass. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atraphaxis spinosa L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex colerei Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glauca L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 2159 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hastata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 746 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex lindleyi Moq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 1044 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semilunaris Aellen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Autonoë haemorrhoidalis (Webb & Berthel.) Speta 88 ചിത്രങ്ങൾ
Autonoë madeirensis (Menezes) Speta 22 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 2074 ചിത്രങ്ങൾ
Avena longiglumis Durieu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3267 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 37 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 172 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota hirsuta Benth. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 3820 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota pseudodictamnus (L.) Benth. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 389 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Barnardia numidica (Poir.) Speta 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 2226 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia muricata (L.) Asch. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 83 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia tomentosa (Lowe) Maire & Weiller 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia rufescens Lam. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia flexuosa Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia mauritanica Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Rchb. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia sessiliflora (Viv.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 76 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L. 3613 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis pappulosa Boiss. ex DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 13014 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reut. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis sylvestris Cirillo 2058 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia brachystachya Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia caudata (Aiton) Webb & Berthel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia exstipulata Svent. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia sphaerocarpa Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis maderensis Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 4140 ചിത്രങ്ങൾ
Bergia suffruticosa (Delile) Fenzl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 635 ചിത്രങ്ങൾ
Beta macrocarpa Guss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 7119 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 9402 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 3435 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum arundanum Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum dispar (Schott) Talavera 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum tenuifolium (L.) Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 732 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1135 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M. Bieb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora testiculata (L.) Spreng. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella baetica Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella frutescens Coss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella laevigata L. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella lyrata L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Bivonaea lutea (Biv.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 2406 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Roth 1338 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis linariifolia Pers. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis maderaspatensis (L.) B. Heyne ex Roth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 583 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Bongardia chrysogonum (L.) Spach 6 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 15693 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia angustifolia A. Rich. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bosea yervamora L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 431 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 6645 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9451 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria deflexa (Schumach.) C.E. Hubb. ex Robyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf 12 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium arbuscula Knoche 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium atlanticum Dobignard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica barrelieri (L.) Janka 264 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica cretica Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo 139 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica insularis Moris 82 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 899 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7865 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6860 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2885 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 264 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1595 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Brocchia cinerea (Delile) Vis. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis benekenii (Lange) Holub 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 782 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 468 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub 208 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 2282 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 6297 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia dioica Jacq. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia verrucosa Dryand. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia perennis Pourr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium macuca Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum album Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum atlanticum Murb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticescens L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L. 1905 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gibraltaricum Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rigidum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum spinosum Gouan 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subspinosum Maire & Weiller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 1218 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus balearica Lam. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 8085 ചിത്രങ്ങൾ
Bystropogon canariensis (L.) L'Hér. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bystropogon origanifolius L'Hér. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys libanotis L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys sicula L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba farinosa Forssk. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 227 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 4879 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha ascendens Jord. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha grandiflora (L.) Moench 631 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha incana (Sm.) Boiss. ex Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha menthifolia Host 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha nepeta (L.) Savi 4404 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 13145 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula stellata Cav. 1735 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula suffruticosa Vahl 100 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa Rupr. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 1381 ചിത്രങ്ങൾ
Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Calicotome spinosa (L.) Link 66 ചിത്രങ്ങൾ
Calicotome villosa (Poir.) Link 145 ചിത്രങ്ങൾ
Calligonum polygonoides L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Callipeltis cucullaris (L.) Steven 22 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche brutia Petagna 44 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche obtusangula Le Gall 133 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche platycarpa Kütz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche truncata Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 6731 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 300 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R. Br. 7747 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia soldanella (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. 1161 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 146 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula afra Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alata Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula dichotoma L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula filicaulis Durieu 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula herminii Hoffmanns. & Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lusitanica Loefl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 5977 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 5819 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula specularioides Coss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula sulphurea Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 7361 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trichocalycina Ten. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Camphorosma monspeliaca L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Camptoloma canariense (Webb & Berthel.) Hilliard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke 378 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9385 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4539 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis aegyptia Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cartilaginea Decne. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis orientalis Veill. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis ovata Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sicula Veill. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 2814 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 8214 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9536 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4537 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine graeca L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 3260 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 1315 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 14298 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine resedifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 855 ചിത്രങ്ങൾ
Cardopatium amethystinum Spach 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 2243 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus argentatus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus bourgaei Kazmi 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus cephalanthus Viv. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus clavulatus Link 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus meonanthus Hoffmanns. & Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 3550 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 3703 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus spachianus Durieu 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis 931 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus thoermeri Weinm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acuta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 1374 ചിത്രങ്ങൾ
Carex binervis Sm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cuprina (Heuff.) A. Kern. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Carex depressa Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distachya Desf. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 486 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 229 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Carex extensa Gooden. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Carex halleriana Asso 422 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hispida Willd. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hordeistichos Vill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laevigata Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leporina L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Carex liparocarpos Gaudin 79 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 396 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oedipostyla Duval-Jouve 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex olbiensis Jord. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ovalis Gooden. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paulo-vargasii Luceño & Marín 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 3493 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pilulifera L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Carex punctata Gaudin 73 ചിത്രങ്ങൾ
Carex remota L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis 539 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 930 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina brachylepis (Batt.) Meusel & Kästner 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina canariensis Pit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina gummifera (L.) Less. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina hispanica Lam. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina involucrata Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina macrocephala Moris 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina macrophylla (Desf.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina racemosa L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina salicifolia (L. f.) Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon divaricatum Moq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon imbricatum (Forssk.) Akhani & Roalson 38 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon vermiculatum (L.) Akhani & Roalson 333 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus 65 ചിത്രങ്ങൾ
Carrichtera annua (L.) DC. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus arborescens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus duvauxii (Batt.) Prain 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus fruticosus Maire 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus pinnatus Desf. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus plumosus (Pomel) Greuter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus rhaponticoides (Pomel) Greuter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Carum verticillatum (L.) W. D. J. Koch 145 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia occidentalis L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 11098 ചിത്രങ്ങൾ
Castellia tuberculosa (Moris) Bor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1489 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber 15 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina stricta Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche arenaria Coss. & Durieu 10 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 2408 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caespitosa Desf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche lutea L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1371 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7987 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia trigyna L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 8652 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus orientalis (A. Rich.) Morrone 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 323 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 2089 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spicatus (L.) Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spinifex Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus violaceus (Lam.) Morrone 18 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea acaulis L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aegialophila Wagenitz 31 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea alba L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ammocyanus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2911 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea boissieri DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea clementei Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea eriophora L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea fragilis Durieu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea furfuracea Coss. & Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea glomerata Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hyalolepis Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea involucrata Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 11448 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea maroccana Ball 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 6379 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ornata Willd. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea paniculata L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea perrottetii DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea polyacantha Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pubescens Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L. 814 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pumilio L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pungens Pomel 35 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea resupinata Coss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea senegalensis DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea seridis L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sicula L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 998 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sphaerocephala L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sulphurea Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea uniflora Turra 708 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 6049 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 217 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 549 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium spicatum (L.) Fritsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 121 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus angustifolius (Mill.) DC. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus battandieri Maire 10 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 1044 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus lecoqii Jord. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus longiflorus Steven 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus macrosiphon Boiss. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus nevadensis Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 18544 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 4147 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 2323 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 4323 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium cerastoides (L.) Britton 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium comatum Desv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dichotomum L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 2962 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium gibraltaricum Boiss. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 3471 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glutinosum Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ligusticum Viv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium perfoliatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis 320 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa unioloides (Kunth) P. Beauv. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 4598 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L. 12672 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 1659 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia dichotoma Haw. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cervaria rivini Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum flexuosum (Desf.) Lange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum minus (L.) Lange 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum villosum (L.) Lange 59 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 4347 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 666 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 103 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecytisus mollis (Cav.) Greuter & Burdet 25 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link 59 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 2060 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 3962 ചിത്രങ്ങൾ
Chascanum marrubiifolium Fenzl ex Walp. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes viridis (Forssk.) Sw. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus arbutifolius (Svent.) G. Kunkel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus falcisectus Montelongo & Moraleda 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus junonianus (Svent.) G. Kunkel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus mauritanicus (Font Quer) Susanna 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 21125 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 12329 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium botrys L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 9 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium hybridum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium multifidum L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium rubrum L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth 143 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium urbicum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 6919 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 126 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysojasminum fruticans (L.) Banfi 1475 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysojasminum odoratissimum (L.) Banfi 192 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus Hochst. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cicendia filiformis (L.) Delarbre 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 5232 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17539 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium spinosum L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cienfuegosia digitata Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 4513 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 12150 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium chrysacanthum (Ball) Jahand. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium dyris Jahand. & Maire 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium echinatum (Desf.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium latifolium Lowe 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 528 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 3140 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 16543 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche phelypaea (L.) Cout. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche violacea (Desf.) Hoffmanns. & Link 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L. 7429 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus atriplicifolius Lam. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus calycinus L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus clusii Dunal 381 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus creticus L. 2162 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus crispus L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus halimifolius L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus heterophyllus Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus horrens Demoly 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus lasianthus Lam. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L. 1024 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus libanotis L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 4222 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus munbyi Pomel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ocymoides Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus parviflorus Lam. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus populifolius L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus pouzolzii Delile 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus psilosepalus Sweet 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 7416 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus symphytifolius Lam. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus umbellatus L. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus ×aurantium L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm. f. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 2074 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus arabicus (L.) Cass. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus scariosus (Ball) Oberpr. & Vogt 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 237 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis brachiata Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 3385 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 15211 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome africana Botsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa Barratte & Murb. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome arabica L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome droserifolia (Forssk.) Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hanburyana Penz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome scaposa DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome violacea L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Cleonia lusitanica (L.) L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra arborea Aiton 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 5950 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1193 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Cneorum tricoccon L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 617 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2275 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 224 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 5489 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum bivonae Guss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum cupanii Guss. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum multiflorum Brot. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum palaestinum (Boiss. ex Baker) C. Archer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum psammophilum (Svent.) J.C. Manning & Vinn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum rechingeri (Greuter) J.C. Manning & Vinn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum triphyllum Kunze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus paludosus (Durieu) Alavi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 3192 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 2613 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum aculeatum Vent. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina africana L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina forsskaolii Vahl 35 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina latifolia Hochst. ex A. Rich. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Commicarpus plumbagineus (Cav.) Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 6596 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium bunioides (Boiss.) Calest. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Andrz. ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 2929 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13627 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L. 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus caput-medusae Lowe 24 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cneorum L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus dorycnium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus durandoi Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus floridus L. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus fruticulosus Desr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus humilis Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lanuginosus Desr. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lineatus L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lopezsocasii Svent. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus oleifolius Desr. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus pentapetaloides L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus pitardii Batt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus prostratus Forssk. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sabatius Viv. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sagittatus Thunb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus scoparius L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1547 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus valentinus Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus depressus (L.) Stocks 31 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sinensis Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2596 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L. 1129 ചിത്രങ്ങൾ
Coris monspeliensis L. 1579 ചിത്രങ്ങൾ
Cornulaca aucheri Moq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cornulaca monacantha Delile 20 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla juncea L. 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla minima L. 1433 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla repanda (Poir.) Guss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 3083 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla viminalis Salisb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola litoralis L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 4425 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10428 ചിത്രങ്ങൾ
Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J. Gay 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster granatensis Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula anthemoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon umbilicus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe arborea Webb ex Christ 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe filiformis Jacq. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe hispanica L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe kralikii Coss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe laevigata DC. ex Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe pritzelii Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe santosii Bramwell 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe scaberrima Webb ex Bramwell 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe scoparia Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe strigosa L'Hér. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 43 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 2123 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 13112 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tetragona L. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula vaillantii (Willd.) Roth 101 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L. 4727 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus granatensis Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laciniata Ucria 57 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 9918 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 23289 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus rhipidophylla Gand. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva adansonii DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis albida Vill. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7267 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis micrantha Czerep. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 546 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm. 2922 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 1603 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 2523 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa cretica L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L. 5705 ചിത്രങ്ങൾ
Crithopsis delileana (Schult.) Roshev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus nevadensis Amo & Campo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus serotinus Salisb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria saharae Coss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria uncinella Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella maritima L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella patula L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Cass. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis aculeata (L.) Aiton 47 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis vaginiflora (Forssk.) Opiz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia elegans Webb ex Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella (Delile) De Not. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucubalus baccifer L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A. Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1993 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis prophetarum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen americanum (L.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta palaestina Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia dichotoma (Forssk.) Trab. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia divaricata (Desf.) Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia maritima (L.) Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 13170 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen africanum Boiss. & Reut. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill. 3635 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm. 1187 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen rohlfsianum Asch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 132 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 7916 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 739 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum acutum L. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara baetica (Spreng.) Pau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 2404 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cornigera Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara humilis L. 549 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2833 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara tournefortii Boiss. & Reut. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum cheirifolium L. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum clandestinum Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 2954 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum mathezii Greuter & Burdet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum tubiflorum (Murb.) Greuter & Burdet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cynomorium coccineum L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus elegans Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 1063 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus capitatus Vand. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus conglomeratus Rottb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus michelianus (L.) Link 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 670 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rubicundus Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus schimperianus Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 256 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus arboreus (Desf.) DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus balansae (Boiss.) Ball 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus fontanesii Spach ex Ball 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet 291 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9912 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus villosus Pourr. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 8063 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis smithii Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 496 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza foliosa (Sol. ex Lowe) Soó 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 780 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 5155 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Damasonium alisma Mill. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne gnidium L. 3591 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 3150 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne oleoides Schreb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 1669 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11631 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus aureus Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21410 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus sahariensis Murb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus setifolius Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm. 604 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L. 4031 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium balansae Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium gracile DC. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium nanum DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium obcordatum DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J. E. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pentagynum Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium peregrinum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium staphisagria L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dendriopoterium menendezii Svent. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dendriopoterium pulidoi Svent. ex Bramwell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia artemisioides Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia bourgaeana (E. Fourn.) O.E. Schulz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia gilva Svent. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia gonzalezii Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia lemsii Bramwell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia millefolia (Jacq.) Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 607 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Deverra denudata (Viv.) Pfisterer & Podlech 5 ചിത്രങ്ങൾ
Deverra scoparia Coss. & Durieu 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus anticarius Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus balbisii Ser. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 5248 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus cintranus Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus crinitus Sm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus lusitanus Brot. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus rupicola Biv. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus serrulatus Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus subacaulis Vill. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus sylvestris Wulfen 127 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus tripunctatus Sm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diatelia tuberaria (L.) Demoly 200 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium foveolatum (Delile) Roberty 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dicheranthus plocamoides Webb 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera paniculata (Forssk.) I. Darbysh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dicoma tomentosa Cass. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Didesmus aegyptius (L.) Desv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Didesmus bipinnatus (Desf.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) Mart. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis canariensis L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis chalcantha (Svent. & O'Shan.) Albach, Bräuchler & Heubl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis obscura L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 18043 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis transiens Maire 6 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 111 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria debilis (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1576 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 4305 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi erythraeum Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi fulvum (Cav.) Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi longifolium (Lindl.) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi serotinum (L.) Medik. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi viride (L.) Moench 131 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 49 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis catholica (L.) DC. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 5680 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis pitardiana Maire 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis simplex (Viv.) Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 4724 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus ferox Loisel. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 11198 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterygium glaucum Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 686 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 6431 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 904 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya tiliacea (Endl.) Planch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium broussonetii (Choisy ex Ser.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 1871 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium pentaphyllum Scop. 2763 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium rectum (L.) Ser. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium spectabile (Choisy ex Ser.) Webb & Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Draba dubia Suter 66 ചിത്രങ്ങൾ
Draba hispanica Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum renati Emb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum thymiflorum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus canariensis Kunth 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 1223 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia fugax (Moris) Stearn 6 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia maritima (L.) Stearn 2036 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia noctiflora (Batt. & Trab.) Stearn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia pancration (Steinh.) J.C. Manning & Goldblatt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia undulata Stearn 29 ചിത്രങ്ങൾ
Drimiopsis maculata Lindl. & Paxton 653 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 489 ചിത്രങ്ങൾ
Drosophyllum lusitanicum (L.) Link 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze 92 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 4951 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic. Serm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Jacks.) Focke 817 ചിത്രങ്ങൾ
Ebenus pinnata Aiton 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium viride (Forssk.) Alston 17 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 180 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinophora spinosa L. 753 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bovei Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops fontqueri Pau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosissimus Turra 245 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops strigosus L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Echiochilon fruticosum Desf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echium acanthocarpum Svent. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Echium aculeatum Poir. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Echium arenarium Guss. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Echium asperrimum Lam. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Echium boissieri Steud. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Echium bonnetii Coincy 19 ചിത്രങ്ങൾ
Echium brevirame Sprague & Hutch. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Echium callithyrsum Bolle 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Echium decaisnei Webb & Berthel. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Echium flavum Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echium gaditanum Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echium gentianoides Coincy 18 ചിത്രങ്ങൾ
Echium giganteum L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echium handiense Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echium hierrense Webb ex Bolle 30 ചിത്രങ്ങൾ
Echium horridum Batt. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium humile Desf. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Echium italicum L. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Echium nervosum Dryand. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Echium onosmifolium Webb & Berthel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Echium parviflorum Moench 143 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pinninana Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 5663 ചിത്രങ്ങൾ
Echium sabulicola Pomel 1227 ചിത്രങ്ങൾ
Echium simplex DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Echium stenosiphon Webb 24 ചിത്രങ്ങൾ
Echium sventenii Bramwell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Echium tenue Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echium triste Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echium trygorrhizum Pomel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Echium virescens DC. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 25770 ചിത്രങ്ങൾ
Echium webbii Coincy 21 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii Hook. f. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 1002 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta calycina Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta longiflora Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Einadia nutans (R. Br.) A.J. Scott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 3822 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum tunetanum Brullo & al. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine alsinastrum L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine brochonii Clavaud 29 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine macropoda Guss. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia elongata (Host) Nevski 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia juncea (L.) Nevski 161 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 397 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eminium spiculatum (Blume) Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Enarthrocarpus clavatus Delile ex Godr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii P. Beauv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon persicus Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Entada africana Guill. & Perr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 12954 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 10007 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 56 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium obscurum Schreb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 2438 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L. 2474 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium perralderianum Coss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium pinnatum Fisch. ex DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 4636 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 4873 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 2024 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 4707 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis aspera (Jacq.) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 195 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Roem. & Schult.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Steud. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 4435 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Erica carnea L. 1261 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3998 ചിത്രങ്ങൾ
Erica multiflora L. 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Erica umbellata L. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 647 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aegyptiacus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1764 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3531 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 2453 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron trilobus (Decne.) Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link 295 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 9322 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocephalus africanus L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium arborescens (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium atlanticum Coss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium brachycarpum (Godr.) Thell. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (L.) Willd. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1703 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 10378 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glandulosum (Cav.) Willd. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium gruinum (L.) L'Hér. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium guttatum (Desf.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium lebelii Jord. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 3031 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 3410 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium primulaceum (Lange) Welw. ex Lange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium rupicola Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium salzmannii Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium stellatum Delile 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium trifolium (Cav.) Guitt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Erophaca baetica (L.) Boiss. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Erophila verna (L.) Chevall. 1781 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 2082 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria hispanica (L.) Druce 103 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria microcarpa Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum canariense Webb & Berthel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum cardaminoides (Webb ex Christ) O.E. Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquifolium Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 4236 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium corniculatum Lam. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium creticum Lam. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dichotomum Desf. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dilatatum Lam. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium glaciale Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium ilicifolium Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 3104 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 1382 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium pusillum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium tenue Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium tricuspidatum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium triquetrum Vahl 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium variifolium Coss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum albescens (Webb & Berthel. ex Pit. & Proust) Bramwell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum arbuscula (Lowe) Snogerup 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum bicolor (Hornem.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 4925 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum grandiflorum Desf. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum incanum Kunze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum scoparium (Brouss. ex Willd.) Wettst. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum semperflorens (Schousb.) Wettst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 11438 ചിത്രങ്ങൾ
Ethulia conyzoides L. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3711 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 15355 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 7074 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia anachoreta Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aphylla Brouss. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia balsamifera Aiton 246 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia biumbellata Poir. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bivonae Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bravoana Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia briquetii Emb. & Maire 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia calyptrata Coss. & Kralik 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia canariensis L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 10107 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia clementei Boiss. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cuneifolia Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 285 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dendroides L. 1465 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dracunculoides Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gaditana Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia granulata Forssk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia handiensis Burchard 130 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 7402 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hierosolymitana Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 996 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1464 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lagascae Spreng. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lamarckii Sweet 150 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 7063 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mauritanica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia megalatlantica Ball 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia melitensis Parl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mellifera Aiton 54 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6833 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nereidum Jahand. & Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nicaeensis All. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia officinarum L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paniculata Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 2582 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplis L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 5255 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia petiolata Banks & Sol. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia piscatoria Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pithyusa L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia polyacantha Boiss. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 6320 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia regis-jubae J. Gay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia retusa Forssk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1828 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 368 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 2759 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia spinosa L. 740 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia squamigera Loisel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Loisel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1712 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia variabilis Ces. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca rariflora (Stocks) Diane & Hilger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca strigosa (Willd.) Diane & Hilger 20 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 545 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia arabica L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia bruguieri DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia cretica L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia glutinosa Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia harpago Emb. & Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia latifolia Delile 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia longispina Batt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia mollis Delile 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia zilloides Humbert 40 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4479 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A. Chev. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 8 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 1061 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia aegyptiaca Turra 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Feeria angustifolia (Schousb.) Buser 8 ചിത്രങ്ങൾ
Feretia apodanthera Delile 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ferraria crispa Burm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula assa-foetida L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L. 2692 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula glauca L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula lancerotensis Parl. ex Hartung 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula longipes Coss. ex Bonnet & Maury 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula tingitana L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ferulago campestris (Besser) Grecescu 119 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ampla Hack. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca circummediterranea Patzke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca duriuscula L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca elegans Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca indigesta Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca varia Haenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fibigia clypeata (L.) Medik. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 25167 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 11533 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cordata Thunb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 2289 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L. f. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus palmata Forssk. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus populifolia Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Filago argentea (Pomel) Chrtek & Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Filago asterisciflora (Lam.) Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub 49 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Filago desertorum Pomel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Filago fuscescens Pomel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filago gallica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica (L.) Huds. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Filago minima (Sm.) Pers. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Filago sahariensis Chrtek & Holub 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 2555 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia faginea (Guill. & Perr.) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 9140 ചിത്രങ്ങൾ
Foleyola billotii Maire 2 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea angustifolia Retz. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea tenacissima L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 10128 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 996 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula azorica Grubov 9 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia capitata Webb & Berthel. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia corymbosa Desf. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia hirsuta L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia pulverulenta L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia thymifolia Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 7236 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu 21 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 19304 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L. 5241 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C. Manning 2 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia refracta (Jacq.) Klatt 603 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria lusitanica Wikstr. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria messanensis Raf. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana arabica (L.) Spach 61 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau 22 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana laevipes (L.) Spach 139 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana laevis (Cav.) Pau 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana scoparia Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana thymifolia (L.) Webb 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria atlantica Hausskn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 897 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Nicotra 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria coccinea Lowe ex Pugsley 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria flabellata Gasp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria gaillardotii Boiss. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria macrosepala Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria munbyi Boiss. & Reut. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W. D. J. Koch 22 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 6645 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria rupestris Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea durieui Parl. ex Trab. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea granatellii (Parl.) Parl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea nevadensis Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2748 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites duriaei Spach 41 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites mutabilis Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench 4632 ചിത്രങ്ങൾ
Galatella linosyris (L.) Rchb. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1859 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2738 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2910 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 10898 ചിത്രങ്ങൾ
Galium corrudifolium Vill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Galium debile Desv. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Galium lucidum All. 746 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 8285 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 5979 ചിത്രങ്ങൾ
Galium palustre L. 1182 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pumilum Murray 329 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pusillum L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Galium rotundifolium L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Galium scabrum L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Galium setaceum Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Galium spurium L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 217 ചിത്രങ്ങൾ
Galium uliginosum L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 7887 ചിത്രങ്ങൾ
Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 7178 ചിത്രങ്ങൾ
Genista acanthoclada DC. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Genista anglica L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Genista aspalathoides Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) del Arco 11 ചിത്രങ്ങൾ
Genista cinerea (Vill.) DC. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Genista florida L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Genista hirsuta Vahl 665 ചിത്രങ്ങൾ
Genista lobelii DC. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Genista microcephala Coss. & Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Genista ramosissima (Desf.) Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Genista scorpius (L.) DC. 2624 ചിത്രങ്ങൾ
Genista spartioides Spach 42 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tamarrutii Caball. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Genista triacanthos Brot. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tricuspidata Desf. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gennaria diphylla (Link) Parl. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana ciliata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sierrae Briq. 2335 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium cinereum Cav. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 944 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 4852 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium divaricatum Ehrh. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium lanuginosum Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium lucidum L. 1993 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maderense Yeo 546 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium malviflorum Boiss. & Reut. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 7806 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium palmatum Cav. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill. 5698 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium reuteri Aedo & Muñoz Garm. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 19162 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium rotundifolium L. 3687 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium tuberosum L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Gesnouinia arborea (L. f.) Gaudich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Geum heterocarpum Boiss. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Geum sylvaticum Pourr. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 12344 ചിത്രങ്ങൾ
Gisekia pharnaceoides L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 3253 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dubius Guss. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus italicus Mill. 4160 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph 259 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 4249 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Spach 289 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 4095 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 21746 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 8407 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus lotoides L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia alypum L. 2464 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia arabica Jaub. & Spach 218 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia ascanii Bramwell & G. Kunkel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia liouvillei Jahand. & Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia nainii Batt. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia salicina Lam. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia sarcophylla Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Glossonema boveanum (Decne.) Decne. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria declinata Bréb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria notata Chevall. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Glycyrrhiza glabra L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium antillanum Urb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium filagineum DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium pensylvanicum Willd. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 841 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus sinaicus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum canariense (DC.) Less. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum fruticosum Less. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum gomerae Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum revolutum (C. Sm. ex Buch) Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera macrophylla Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Graellsia hederifolia (Coss.) R.D. Hyam & Jury 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grangea maderaspatana (L.) Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola linifolia Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola officinalis L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia picta Baill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia tembensis Fresen. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Groenlandia densa (L.) Fourr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Grusonia imbricata (Haw.) G.D. Rowley 95 ചിത്രങ്ങൾ
Guenthera elongata (Ehrh.) Andr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Guenthera repanda (Willd.) Gómez-Campo 95 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Gundelia tournefortii L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnarrhena micrantha Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 214 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos decandrus Forssk. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos sclerocephalus (Decne.) Ahlgren & Thulin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila pilosa Huds. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria tridactylites Lindl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 20 ചിത്രങ്ങൾ
Halimione portulacoides (L.) Aellen 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halogeton sativus (L.) Moq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces., Pass. & Gibelli 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila stipulacea (Forssk.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Halopyrum mucronatum (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haloxylon persicum Bunge 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hammada scoparia (Pomel) Iljin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera algeriensis Hibberd 2189 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera canariensis Willd. 1105 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 21716 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera iberica (McAll.) Ackerf. & J.Wen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner 164 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum carnosum Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum coronarium L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum naudinianum Coss. & Durieu 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum spinosissimum L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum almeriense Pau 100 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum apenninum (L.) Mill. 3116 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum bystropogophyllum Svent. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum caput-felis Boiss. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum croceum (Desf.) Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ellipticum (Desf.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum hirtum (L.) Mill. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum juliae Wildpret 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum lippii (L.) Dum. Cours. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum marifolium (L.) Mill. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 5752 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum oelandicum (L.) DC. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum origanifolium (Lam.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum papillare Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum stipulatum (Forssk.) C. Chr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum vesicarium Boiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13835 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6484 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum conglobatum (Viv.) Steud. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Cass. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Moench 142 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum fontanesii Cambess. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum glumaceum DC. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum gossypinum Webb 5 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum melaleucum Rchb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum monogynum Burtt & Sunding 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum obconicum DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum orientale (L.) Vaill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt 30 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum stoechas (L.) Moench 5886 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco 57 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa cincinnata (Ten.) Romero Zarco 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco 15 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco 36 ചിത്രങ്ങൾ
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 256 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium bacciferum Forssk. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 3784 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium hirsutissimum Grauer 57 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium supinum L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium zeylanicum (Burm. f.) Lam. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus foetidus L. 9387 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthotheca echioides (L.) Holub 5878 ചിത്രങ്ങൾ
Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch 101 ചിത്രങ്ങൾ
Helosciadium repens (Jacq.) W. D. J. Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Henophyton deserti (Coss. & Durieu) Coss. & Durieu 12 ചിത്രങ്ങൾ
Henophyton zygarrhenum (Maire) Gómez-Campo 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L. 17153 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia cuneifolia Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia modesta (Ehrenb.) Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria cinerea DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria fruticosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria hirsuta L. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria incana Lam. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria latifolia Lapeyr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria mauritanica Murb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hertia cheirifolia (L.) Kuntze 266 ചിത്രങ്ങൾ
Hertia maroccana (Batt.) Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis laciniata All. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthemis viscidehirta Schott 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Müll. Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus micranthus L. f. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus palustris L. 1797 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium amplexicaule L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium cerinthoides L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium humile Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium pilosella L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium sonchoides Arv.-Touv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium viscosum Arv.-Touv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 5276 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge 4818 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis areolata Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis biflora Spreng. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis ciliata Willd. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis scabra DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis unisiliquosa L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert 85 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus annuus C.A. Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 4509 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Hordelymus europaeus (L.) Harz 85 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum bulbosum L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum geniculatum All. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 5673 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum secalinum Schreb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7989 ചിത്രങ്ങൾ
Hormathophylla spinosa (L.) P.Küpfer 334 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia alpina (L.) O. Appel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia petraea (L.) Rchb. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia procumbens (L.) Hayek 92 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 7604 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 48 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia dentata (Herter) Holub 5 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia suberecta (Lowe) Tardieu 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides cedretorum (Pomel) Dobignard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 4310 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides lingulata (Poir.) Rothm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides mauritanica (Schousb.) Speta 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 17515 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocharis morsus-ranae L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle vulgaris L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1949 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos cornicinus (L.) Vis. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos hamosus (Desf.) Vis. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos lotoides (L.) Vis. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum wilsonii Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L. 1489 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus aureus L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus muticus L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 1033 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus pusillus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris lucida L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris radiata L. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris scabra L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 622 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum imberbe Sm. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum pendulum L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum procumbens L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L. 5178 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum australe Ten. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum canariense L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum caprifolium Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum empetrifolium Willd. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ericoides L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum grandifolium Choisy 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hircinum L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hirsutum L. 1081 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum humifusum L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum linariifolium Vahl 123 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum montanum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perfoliatum L. 1547 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 14978 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum pubescens Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum tetrapterum Fr. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum tomentosum L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum triquetrifolium Turra 100 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris achyrophorus L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 1538 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris laevigata (L.) Ces. & al. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris leontodontoides Ball 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris oligocephala (Svent. & Bramwell) Lack 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 8186 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris uniflora Vill. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Hyssopus officinalis L. 1700 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis atlantica (Litard. & Maire) Greuter & Burdet 9 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis carnosa Willd. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis ciliata All. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis contracta Pers. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis gibraltarica L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis nazarita Moreno 7 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis pectinata Boiss. & Reut. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis saxatilis L. 776 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis semperflorens L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis sempervirens L. 4045 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 12865 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex canariensis Poir. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex perado Aiton 24 ചിത്രങ്ങൾ
Illecebrum verticillatum L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 2029 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook. f. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Imperatoria hispanica Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera articulata Gouan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera cordifolia B. Heyne ex Roth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera senegalensis Lam. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spinosa Forssk. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Inula conyza (Griess.) DC. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Inula montana L. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1166 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea coccinea L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederacea Jacq. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 3036 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ochracea (Lindl.) G. Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6389 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 559 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sagittata Poir. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2355 ചിത്രങ്ങൾ
Iris albicans Lange 763 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 2906 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 6096 ചിത്രങ്ങൾ
Iris lutescens Lam. 3210 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam. 1762 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 7999 ചിത്രങ്ങൾ
Iris spuria L. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tingitana Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Iris unguicularis Poir. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Iris xiphium L. 1726 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis lusitanica L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 2947 ചിത്രങ്ങൾ
Isoetes setacea Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ixanthus viscosus (Sm.) Griseb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ixia maculata L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 482 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea aquatica (Hill) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea delphiniifolia (Vahl) Pelser & Veldkamp 17 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea erucifolia (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden 6544 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea minuta (Cav.) Pelser & Veldkamp 45 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea vulgaris Gaertn. 15998 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione crispa (Pourr.) Samp. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione foliosa Cav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L. 4388 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum azoricum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 1040 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum officinale L. 3701 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 14840 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus acutus L. 843 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus anceps Laharpe 23 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bulbosus L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel 94 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus conglomeratus L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2666 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus foliosus Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus gerardii Loisel. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus heterophyllus Dufour 50 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus maritimus Lam. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus rechingeri Snogerup 40 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus rigidus Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus sphaerocarpus Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus squarrosus L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus subnodulosus Schrank 129 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus subulatus Forssk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Jurinea humilis (Desf.) DC. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia hyssopifolia L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia ladanoides Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier 3853 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier 59 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 2376 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 854 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet 70 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis foetidissima (Jacq.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch 36 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch 66 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia heterophylla (Schousb.) Dandy 52 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia scoparia (Brouss. ex Spreng.) G. Kunkel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort. 592 ചിത്രങ്ങൾ
Klasea flavescens (L.) Holub 14 ചിത്രങ്ങൾ
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia anteuphorbium (L.) Haw. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia neriifolia Haw. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult. 12843 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia integrifolia (L.) Bertol. 696 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia mauritanica Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia subscaposa Boiss. & Reut. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria crassipes Lange 5 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria cristata Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin 148 ചിത്രങ്ങൾ
Koelpinia linearis Pall. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Kohautia caespitosa Schnizl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Krubera peregrina (L.) Hoffm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kundmannia sicula (L.) DC. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 587 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca muralis (L.) Gaertn. 2752 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca palmensis Bolle 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2989 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 10178 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tenerrima Pourr. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tuberosa Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca virosa L. 2396 ചിത്രങ്ങൾ
Lagoecia cuminoides L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2809 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 483 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 4189 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium bifidum Cirillo 172 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium flexuosum Ten. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium galeobdolon (L.) L. 10608 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium garganicum L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium hybridum Vill. 6018 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L. 14394 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 17410 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana viburnoides (Forssk.) Vahl 144 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 871 ചിത്രങ്ങൾ
Lapiedra martinezii Lag. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula spinocarpos (Forssk.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 11165 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiurus scindicus Henrard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus amphicarpos L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus angulatus L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus cicera L. 1376 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L. 1483 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus digitatus (M. Bieb.) Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus gorgonii Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus inconspicuus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 8083 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 896 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus niger (L.) Bernh. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nissolia L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 2661 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 3436 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pulcher J. Gay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus setifolius L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1574 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea angustifolia (Desf.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea arborescens (Batt.) Murb. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea capitata (Spreng.) Dandy 19 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea fragilis (Asso) Pau 49 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd 7 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea lanifera Pau 55 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea mucronata (Forssk.) Muschl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea procumbens (Roxb.) Ramayya & Rajagopal 8 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea pumila (Cav.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C. Jeffrey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus azorica (Seub.) Franco 138 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 11178 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus novocanariensis Rivas Mart., Lousã & al. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula angustifolia Mill. 8051 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula antineae Maire 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula buchii Webb 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula canariensis Mill. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula coronopifolia Poir. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula dentata L. 3589 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula mairei Humbert 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula maroccana Murb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula minutolii Bolle 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula multifida L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula pinnata L. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula rotundifolia Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L. 6332 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula viridis L'Hér. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia oryzoides (L.) Sw. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre 107 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 924 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Lens lamottei Czefr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea lupinifolia Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea maroccana (Ball) B.-E. van Wyk & Boatwr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea platycarpa (Viv.) B.-E. van Wyk & Boatwr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Leontice leontopetalum L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon autumnalis L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L. 2651 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam. 693 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon tuberosus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 2565 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 119 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 1143 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L. 6584 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium graminifolium L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum Benth. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium hirtum (L.) Sm. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium subulatum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1271 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia arborea (Forssk.) Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leptothrium senegalense (Kunth) Clayton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2662 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum lacustre (Brot.) Samp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 2422 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 3773 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas urticifolia (Vahl) R. Br. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Leysera leyseroides (Desf.) Maire 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum Aiton 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L. 15449 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 3297 ചിത്രങ്ങൾ
Limbarda crithmoides (L.) Dumort. 1830 ചിത്രങ്ങൾ
Limeum diffusum (J. Gay) Schinz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limeum obovatum Vicary 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limodorum abortivum (L.) Sw. 2683 ചിത്രങ്ങൾ
Limoniastrum guyonianum Boiss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. 875 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium alleizettei (Pau) Brullo & Erben 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium arboreum (Willd.) Erben, A. Santos & al. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium avei (De Not.) Brullo & Erben 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bourgeaui (Boiss.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium brassicifolium (Webb & Berthel.) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium cossonianum Kuntze 51 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium cymuliferum (Boiss.) Sauvage & Vindt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium cyrtostachyum (Girard) Brullo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium delicatulum (Girard) Kuntze 16 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium dendroides Svent. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium duriusculum (Girard) Fourr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium echioides (L.) Mill. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium emarginatum (Willd.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium fallax (Wangerin) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium formosum Bartolo, Brullo & Giusso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium frutescens (Webb ex Lem.) Erben 16 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium letourneuxii (Coss. ex Batt.) Greuter & Burdet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze 22 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium narbonense Mill. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium ornatum (Ball) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze 116 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium papillatum (Webb & Berthel.) Kuntze 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium pectinatum (Aiton) Kuntze 61 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium preauxii (Webb & Berthel.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium puberulum (Webb) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium ramosissimum (Poir.) Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 2221 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sventenii Santos & M. Fernández 11 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tubiflorum (Delile) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria albifrons (Sm.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link 65 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria arvensis (L.) Desf. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria bipartita (Vent.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria chalepensis (L.) Mill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria flava (Poir.) Desf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria incarnata (Vent.) Spreng. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria laxiflora Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria maroccana Hook. f. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link 53 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria multicaulis (L.) Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria munbyana Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pedunculata (L.) Chaz. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria platycalyx Boiss. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria reflexa (L.) Chaz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria simplex Willd. ex Desf. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria spartea (L.) Chaz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria supina (L.) Chaz. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria triphylla (L.) Mill. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria tristis (L.) Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria ventricosa Coss. & Balansa 2 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria verticillata Boiss. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Lindenbergia indica (L.) Vatke 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia parviflora (Roxb.) Haines 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Linum bienne Mill. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Linum catharticum L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Linum corymbiferum Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum decumbens Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linum grandiflorum Desf. 2167 ചിത്രങ്ങൾ
Linum maritimum L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Linum narbonense L. 2282 ചിത്രങ്ങൾ
Linum nodiflorum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Linum pubescens Banks & Sol. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Linum setaceum Brot. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Linum suffruticosum L. 1414 ചിത്രങ്ങൾ
Linum tenue Desf. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 4421 ചിത്രങ്ങൾ
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. 2413 ചിത്രങ്ങൾ
Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum arvense L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum incrassatum Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Littorella uniflora (L.) Asch. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 4077 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia laxiflora Kunth 343 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia urens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia canariensis (DC.) L. Borgen 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia libyca (Viv.) Meisn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 10620 ചിത്രങ്ങൾ
Loeflingia hispanica L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2436 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 129 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet 68 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet 221 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia palaestina (L.) Raf. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia prolifera (L.) Greuter & Burdet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia stellata (L.) Raf. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Lonas annua (L.) Vines & Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera arborea Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera etrusca Santi 3751 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera implexa Aiton 2961 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 8059 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 5733 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera pyrenaica L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arenarius Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arinagensis Bramwell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus berthelotii Masf. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus campylocladus Webb & Berthel. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus castellanus Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus conimbricensis Brot. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 16940 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus creticus L. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus cytisoides L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus drepanocarpus Durieu 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus edulis L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus eremiticus A. Santos 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus glaber Mill. 1456 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus glaucus Dryand. ex Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus glinoides Delile 55 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus halophilus Boiss. & Spruner 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus herbaceus (Vill.) Jauzein 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus holosericeus Webb & Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus jolyi Batt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus lancerottensis Webb & Berthel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus maculatus Breitf. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus maroccanus Ball 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus mascaensis Burchard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus ornithopodioides L. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 2262 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pyranthus P.Pérez 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus sessilifolius DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus spartioides Webb & Berthel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus villicarpus Andr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H. Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H. Hara 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 230 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 16369 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 2536 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus cosentinii Guss. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus digitatus Forssk. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus micranthus Guss. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 1511 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula forsteri (Sm.) DC. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula pilosa (L.) Willd. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula spicata (L.) DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 2046 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium europaeum L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium ferocissimum Miers 130 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium intricatum Boiss. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium schweinfurthii Dammer 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium shawii Roem. & Schult. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 9857 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L. 4337 ചിത്രങ്ങൾ
Lygeum spartum L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia ephemerum L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia monelli (L.) U. Manns & Anderb. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia tenella L. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L. 6487 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum junceum Banks & Sol. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 19049 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum thymifolia L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Macrochloa arenaria (Brot.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth 304 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua angolensis DC. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua crassifolia Forssk. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua oblongifolia (Forssk.) A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Magydaris panacifolia (Vahl) Lange 4 ചിത്രങ്ങൾ
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia doumetiana (Coss.) Rouy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia triloba (L.) Spreng. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Malope malacoides L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 11044 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 6050 ചിത്രങ്ങൾ
Malva acerifolia (Cav.) Alef. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Malva aegyptia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 9682 ചിത്രങ്ങൾ
Malva arborea (L.) Webb & Berthel. 5288 ചിത്രങ്ങൾ
Malva cretica Cav. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Malva durieui Spach 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malva hispanica L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso 402 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 4079 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Malva olbia (L.) Alef. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1948 ചിത്രങ്ങൾ
Malva punctata (All.) Alef. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 891 ചിത്രങ്ങൾ
Malva subovata (DC.) Molero & J. M. Monts. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 23260 ചിത്രങ്ങൾ
Malva thuringiaca (L.) Vis. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Malva tournefortiana L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Malva trimestris (L.) Salisb. 2278 ചിത്രങ്ങൾ
Malva unguiculata (Desf.) Alef. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 537 ചിത്രങ്ങൾ
Mandragora officinarum L. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Marcetella moquiniana (Webb & Berthel.) Svent. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Maresia nana (DC.) Batt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Margotia gummifera (Desf.) Lange 24 ചിത്രങ്ങൾ
Maropsis deserti (de Noé) Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium alysson L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium echinatum Ball 12 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium multibracteatum Humbert & Maire 12 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium peregrinum L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium supinum L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 3677 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea minuta L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea strigosa Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L. 8312 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2824 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire 341 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R. Br. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola lunata DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola maderensis Lowe 96 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola maroccana Coss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum decipiens (Pomel) Vogt & Oberpr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding 15 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell 12 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 2774 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L. 1822 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago coronata (L.) Bartal. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago disciformis DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago doliata Carmign. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago falcata L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago italica (Mill.) Fiori 27 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago littoralis Loisel. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5484 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago marina L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago murex Willd. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 2104 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago radiata L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rigidula (L.) All. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 13304 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago secundiflora Durieu 41 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago soleirolii Duby 9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago tenoreana Ser. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago turbinata (L.) All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 8078 ചിത്രങ്ങൾ
Melica ciliata L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Melica minuta L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Melica uniflora Retz. 694 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 5309 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1961 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus italicus (L.) Lam. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus neapolitanus Ten. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Pall. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus speciosus Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus sulcatus Desf. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 400 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 10775 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha ×piperita L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 5901 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 2216 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha cervina L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha gattefossei Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha longifolia (L.) L. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 2070 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 7247 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 9593 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L. 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 5587 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis elliptica Poir. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis huetii Hanry 55 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis perennis L. 3474 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 362 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 890 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum nodiflorum L. 1204 ചിത്രങ്ങൾ
Meum athamanticum Jacq. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Mibora minima (L.) Desv. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria benthamii Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria filiformis (Aiton) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria herpyllomorpha Webb & Berthel. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria hyssopifolia Webb & Berthel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria inodora (Desf.) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria lasiophylla Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria nervosa (Desf.) Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria pineolens Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria varia Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Micropus supinus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyrum tenellum (L.) Link 69 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia montana L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia rubra (Scop.) McNeill 31 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia stereoneura Mattf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia verna (L.) Hiern 366 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11972 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates calycinum Rothm. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates microcarpum (Pomel) D.A. Sutton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna inermis (Willd.) K. Schum. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Molineriella minuta (L.) Rouy 27 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench 721 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo cerviana (L.) Ser. ex DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella spinosa L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes anagensis Praeger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes atlantica Ball 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes minima (Bolle) Christ 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes muralis (Webb ex Bolle) Christ 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes polyphylla Haw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes praegeri Bramwell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia senegalensis Guill. & Perr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea mediterranea Goldblatt 13 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl. 1129 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur 232 ചിത്രങ്ങൾ
Morettia canescens Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia arvensis (L.) DC. 1140 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia sinaica (Boiss.) Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia suffruticosa (Desf.) Coss. & Durieu 6 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 20 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 9547 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 6031 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 106 ചിത്രങ്ങൾ
Muricaria prostrata (Desf.) Desv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari comosum (L.) Mill. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari eburneum (Eig & Feinbrun) D. C. Stuart 1 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari maritimum Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 9700 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari parviflorum Desf. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Musschia wollastonii Lowe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myagrum perfoliatum L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum insulare R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum laetum G. Forst. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis atlantica Vestergr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis debilis Pomel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis decumbens Host 74 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis latifolia Poir. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis laxa Lehm. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis pusilla Loisel. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis ramosissima Rochel 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sicula Guss. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis welwitschii Boiss. & Reut. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench 1136 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus sessilis S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum alterniflorum DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum spicatum L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 7057 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus bulbocodium L. 928 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cantabricus DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cavanillesii Barra & G.López 26 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus elegans (Haw.) Spach 21 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus jonquilla L. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus obsoletus (Haw.) Steud. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pachybolbus Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 954 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L. 8326 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus romieuxii Braun-Blanq. & Maire 1 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus rupicola Dufour 23 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus serotinus L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 2599 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus viridiflorus Schousb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nardus stricta L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtiopsis coronopifolia (Desf.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Neochamaelea pulverulenta (Vent.) Erdtman 15 ചിത്രങ്ങൾ
Neotinea maculata (Desf.) Stearn 250 ചിത്രങ്ങൾ
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1833 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta barbara Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2823 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta granatensis Boiss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta hispanica Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta nepetella L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta tuberosa L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1505 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2471 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine sarniensis (L.) Herb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 18951 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Neurada procumbens L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2235 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 852 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2941 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana paniculata L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 2124 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella arvensis L. 626 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 10831 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella papillosa G.López 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Nitraria retusa (Forssk.) Asch. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea calycina (Roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi & al. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea micrantha Boiss. & Reut. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea vesicaria (L.) Rchb. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Dryand.) Stearn 19 ചിത്രങ്ങൾ
Notobasis syriaca (L.) Cass. 1151 ചിത്രങ്ങൾ
Notoceras bicorne (Aiton) Amo 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nucularia perrinii Batt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Nuphar lutea (L.) Sm. 1298 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L. 2921 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm. f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ochradenus baccatus Delile 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ochthodium aegyptiacum (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 8200 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum forsskaolii Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea foetens (Aiton) Baill. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites luteus (L.) Clairv. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites squarrosus (Rchb.) Bolliger 25 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites triboutii Gren. & Paill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites viscosus (L.) Clairv. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe crocata L. 2835 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe fistulosa L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe globulosa L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe peucedanifolia Pollich 39 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe pimpinelloides L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 11371 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli 6046 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera indecora Cambess. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera longiflora L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera mollissima L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera odorata Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera parodiana Munz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera stricta Ledeb. ex Link 462 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera villosa Thunb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ogastemma pusillum (Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte) Brummitt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia capensis L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 15826 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench 113 ചിത്രങ്ങൾ
Oncostema elongata (Parl.) Speta 28 ചിത്രങ്ങൾ
Oncostema peruviana (L.) Speta 976 ചിത്രങ്ങൾ
Oncostema villosa (Desf.) Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis conferta (Desf.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis crista-galli (L.) Lam. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis humilis (L.) G.López 34 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis kabylica (Bornm.) Sirj. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 6279 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alba Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alopecuroides L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis angustissima Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis aragonensis Asso 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis baetica Clemente 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis biflora Desf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis christii Bolle 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cintrana Brot. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cossoniana Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cristata Mill. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis diffusa Ten. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis fruticosa L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis hebecarpa Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis laxiflora Desf. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis minutissima L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis mitissima L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis natrix L. 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis ornithopodioides L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pendula Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pinnata Brot. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis polyphylla Ball 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pubescens L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pusilla L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis ramosissima Desf. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis reclinata L. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis serrata Forssk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis sicula Guss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis speciosa Lag. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L. 3536 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis talaverae Devesa & G.López 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis thomsonii Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis tridentata L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis vaginalis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis variegata L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis viscosa L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 4007 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acaulon L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum algeriense (Munby) Pomel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum arenarium (Desf.) Pomel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum macracanthum Schousb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum micropterum Pau 18 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum nervosum Boiss. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum platylepis (Murb.) Murb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium divaricatum (Poir.) Alston 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum lusitanicum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum polyphyllum A. Braun 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys apifera Huds. 5795 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys bombyliflora Link 261 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys conradiae Melki & Deschâtres 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys funerea Viv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys fusca Link 812 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys insectifera L. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys iricolor Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys lutea Cav. 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys marmorata G. Foelsche & W. Foelsche 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys pallida Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys picta Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys scolopax Cav. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys sicula Tineo 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys speculum Link 777 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys sphegodes Mill. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys tenthredinifera Willd. 858 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia elatior Mill. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 6067 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 4330 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia robusta J.C. Wendl. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw. 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tomentosa Salm-Dyck 459 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia vulgaris Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea decaisneana (Lem.) Bruyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis anthropophora (L.) All. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis canariensis Lindl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis italica Poir. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis laeta Steinh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis mascula (L.) L. 9700 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. 596 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis patens Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis pauciflora Ten. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis purpurea Huds. 7738 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis scopulorum Summerh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis simia Lam. 2159 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis tridentata Scop. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum compactum Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 3497 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum onites L. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 15857 ചിത്രങ്ങൾ
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Orlaya platycarpos W. D. J. Koch 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum arabicum L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum baeticum Boiss. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum comosum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum kochii Parl. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum narbonense L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum orthophyllum Ten. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum pyramidale L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum pyrenaicum L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum reverchonii Lange ex Willk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum tenuifolium Guss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum trichophyllum Boiss. & Heldr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 7863 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus compressus L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus perpusillus L. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 110 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus sativus Brot. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche alsatica Kirschl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche amethystea Thuill. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche caryophyllacea Sm. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche cernua Loefl. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche crenata Forssk. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche foetida Poir. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche gracilis Sm. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche hederae Duby 313 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche leptantha Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche litorea Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1878 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche rapum-genistae Thuill. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche reticulata Wallr. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche teucrii Holandre 126 ചിത്രങ്ങൾ
Ortegia hispanica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon pallidus Royle ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1917 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L. 2798 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis acetosella L. 4285 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 4309 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7785 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2450 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2273 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L. 6088 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis purpurea L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis stricta L. 3157 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis versicolor L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer 73 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia mascula (L.) Mill. 1408 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L. 10629 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus spina-christi Mill. 1863 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis cuspidata Pomel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis maritima (L.) Greuter 1453 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis spinosa (L.) Cass. 3672 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium canariense Ker Gawl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium foetidum Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium maritimum L. 3835 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium sickenbergeri Asch. & Schweinf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium trianthum Herb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum coloratum L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum turgidum Forssk. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L. 1185 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver atlanticum (Ball) Coss. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L. 2835 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver humile Fedde 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver hybridum L. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pinnatifidum Moris 19 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10976 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rupifragum Boiss. & Reut. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 8520 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia latifolia (L.) Caruel 434 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 774 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria debilis G. Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria filamentosa Webb & Berthel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria judaica L. 4231 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria lusitanica L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria mauritanica Durieu 9 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria officinalis L. 2329 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1607 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia palustris L. 3354 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia glabriuscula Montelongo & Bramwell 23 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia intermedia Svent. & Bramwell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia ornata Webb 18 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia platypetala G. Kunkel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia arabica (L.) DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia argentea Lam. 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia capitata (L.) Lam. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia echinulata Chater 17 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia suffruticosa (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 3147 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 12576 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2783 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora subpeltata Ortega 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 4936 ചിത്രങ്ങൾ
Patellifolia procumbens (C. Sm.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams 16 ചിത്രങ്ങൾ
Patzkea durandoi (Clauson) G.H. Loos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Patzkea paniculata (L.) G.H. Loos 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia burchellii (DC.) R.A. Dyer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pedalium murex L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis sylvatica L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Peganum harmala L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium glutinosum (Jacq.) L'Hér. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér. 5595 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium inquinans (L.) L'Hér. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 1099 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium quercifolium (L. f.) L'Hér. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 3254 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea calomelanos (Sw.) Link 147 ചിത്രങ്ങൾ
Pentatropis nivalis (J.F. Gmel.) D.V. Field & J.R.I. Wood 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia tomentosa L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis appendiculata (L. f.) B. Nord. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis lanata (L'Hér.) B. Nord. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis murrayi (Bornm.) Webb 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis papyracea (DC.) Webb 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis steetzii (Bolle) B. Nord. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca angustifolia Labill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca aphylla Decne. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca graeca L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca laevigata Aiton 374 ചിത്രങ്ങൾ
Perralderia coronopifolia Coss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Perralderia paui Font Quer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Persea indica (L.) Spreng. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 280 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria bistorta (L.) Samp. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 32 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria decipiens (R. Br.) K. L. Wilson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 1376 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray 7702 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják 29 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites albus (L.) Gaertn. 4020 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites pyrenaicus (L.) G.López 2026 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1735 ചിത്രങ്ങൾ
Peucedanum officinale L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 12905 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon platyphyllum (Maire) Maire 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon rupestre (L.) DC. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon saxatile (L.) Cass. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon sordidum (L.) Rchb. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon umbelliforme DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 2253 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris coerulescens Desf. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris truncata Guss. ex Bertol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel 65 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 227 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 401 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche schultzii (Mutel) Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea angustifolia L. 3499 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L. 3122 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum alpinum L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum arenarium L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1994 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis crinita Cav. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis herba-venti L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis purpurea L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis samia L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis Chabaud 1075 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1797 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 5150 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla filiformis (Schrad.) Meikle 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1109 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllis nobla L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 3548 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2683 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis viscosa L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Phyteuma charmelii Vill. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 15510 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 2411 ചിത്രങ്ങൾ
Picconia excelsa (Sol.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picnomon acarna (L.) Cass. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Picris albida Ball 14 ചിത്രങ്ങൾ
Picris asplenioides L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Picris cupuligera (Durieu) Walp. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Picris helminthioides (Ball) Greuter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides L. 3593 ചിത്രങ്ങൾ
Picris rhagadioloides (L.) Desf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Picris sinuata (Lam.) Lack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pilularia minuta Durieu 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella cumbrae Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella lutea Desf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella peregrina L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella tragium Vill. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella villosa Schousb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula lusitanica L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia atlantica Desf. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia khinjuk Stocks 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia lentiscus L. 10054 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia terebinthus L. 4722 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia vera L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Pistorinia breviflora Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago albicans L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago amplexicaulis Cav. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arborescens Poir. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago bellardii All. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ciliata Desf. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 2070 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago crassifolia Forssk. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago famarae Svent. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lagopus L. 1396 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 12289 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago leiopetala Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago macrorhiza Poir. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8297 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago malato-belizii Lawalrée 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago maritima L. 678 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago notata Lag. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago serraria L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago squarrosa Murray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago subulata L. 1581 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago webbii Barnéoud 22 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago weldenii Rchb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera algeriensis Batt. & Trab. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera bifolia (L.) Rich. 2735 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus ×hispanica Münchh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus orientalis L. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos spicata (L.) Bernh. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos tenuiloba Pomel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus fruticosus L'Hér. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiomeris canariensis (Willd.) A. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plocama brevifolia (Coss. & Durieu ex Pomel) M. Backlund & Thulin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plocama pendula Aiton 47 ചിത്രങ്ങൾ
Plocama reboudiana (Coss. & Durieu) M. Backlund & Thulin 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea ovalis (Pers.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 8350 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago europaea L. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Poa alpina L. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 2307 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bulbosa L. 916 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Poa flaccidula Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Poa glauca Vahl 39 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nemoralis L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 2336 ചിത്രങ്ങൾ
Poa supina Schrad. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 1363 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea divaricata Poir. ex Steud. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea latifolia Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea linearifolia (DC.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea nivea (Aiton) Webb 39 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea robbairea (Kuntze) Greuter & Burdet 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea smithii Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda ex Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 900 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum fontanesii Durieu & Moq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala balansae Coss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala boissieri Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala erioptera DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala monspeliaca L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala myrtifolia L. 4496 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala rupestris Pourr. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 3647 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenastrum Boreau 31 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 4132 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum maritimum L. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum plebeium R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum romanum Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium cambricum L. 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium interjectum Shivas 168 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium vulgare L. 3553 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon maritimus Willd. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum aculeatum (L.) Roth 444 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lonchitis (L.) Roth 495 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum webbianum (A. Braun) C. Chr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 10018 ചിത്രങ്ങൾ
Populus carolinensis Moench 74 ചിത്രങ്ങൾ
Populus euphratica Olivier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 12380 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 5493 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca canariensis Danin & Reyes-Bet. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca foliosa Ker Gawl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 10067 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca sativa Haw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo 15 ചിത്രങ്ങൾ
Posidonia oceanica (L.) Delile 186 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton coloratus Hornem. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton lucens L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton polygonifolius Pourr. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton pusillus L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla alchimilloides Lapeyr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla anglica Laichard. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla caulescens L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 844 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hirta L. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hispanica Zimmeter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla micrantha Ramond ex DC. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla montana Brot. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla pensylvanica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 2595 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 8760 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Prasium majus L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Primula acaulis (L.) L. 11013 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 11486 ചിത്രങ്ങൾ
Priva adhaerens (Forssk.) Chiov. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce 36 ചിത്രങ്ങൾ
Prospero autumnale (L.) Speta 1371 ചിത്രങ്ങൾ
Prospero obtusifolium (Poir.) Speta 26 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella hyssopifolia L. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella laciniata (L.) L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 15294 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 4461 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 17504 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 18139 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 6631 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 13353 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 98 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus insititia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus lusitanica L. 3193 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 5324 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 11091 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 8141 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus prostrata Labill. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 26675 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy 44 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudoconyza viscosa (Mill.) D'Arcy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudorlaya pumila (L.) Grande 203 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Nakai 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudoscabiosa saxatilis (Cav.) Devesa 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia punctulata (DC.) Vatke 52 ചിത്രങ്ങൾ
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Psychine stylosa Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteranthus dichotomus Forssk. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5428 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 709 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris incompleta Cav. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tremula R. Br. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus depressus Coss. & Balansa 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus dumetorus (Brouss.) Coult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus lasiospermus Buch 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus plumosus (L.) Coult. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus porphyranthus Svent. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus virens Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ptilostemon casabonae (L.) Greuter 198 ചിത്രങ്ങൾ
Ptilostemon dyricola (Maire) Greuter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ptilostemon gnaphaloides (Cirillo) Soják 54 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia festuciformis (Host) Parl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia maritima (Huds.) Parl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria arabica (L.) Cass. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria burchardii Hutch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria canariensis Bolle 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 4004 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria incisa (Lam.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria odora (L.) Rchb. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria sicula (L.) Moris 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria vulgaris Gaertn. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 10724 ചിത്രങ്ങൾ
Pupalia lappacea (L.) A. Juss. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pycreus flavidus (Retz.) T. Koyama 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus bourgaeana Decne. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 8680 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus cordata Desv. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus syriaca Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ×morisii Borzí 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus afares Pomel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus canariensis Willd. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus coccifera L. 4773 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus faginea Lam. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ilex L. 12720 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus lusitanica Lam. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus pyrenaica Willd. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 14755 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus suber L. 3747 ചിത്രങ്ങൾ
Radiola linoides Roth 121 ചിത്രങ്ങൾ
Raffenaldia primuloides Godr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Randonia africana Coss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L. 10250 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus aquatilis L. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus arvensis L. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus asiaticus L. 2396 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 4253 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bullatus L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus calandrinioides Oliv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus circinatus Sibth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cortusifolius Willd. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus creticus L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L. 1411 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus gramineus L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hederaceus L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus lateriflorus DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus macrophyllus Desf. 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus millefoliatus Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus monspeliacus L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus montanus Willd. 1011 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus omiophyllus Ten. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus ophioglossifolius Vill. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus paludosus Poir. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus peltatus Schrank 564 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 13512 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz 630 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 1216 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sprunerianus Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus Chaix 398 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trilobus Desf. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus tripartitus DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 9019 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1861 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 2273 ചിത്രങ്ങൾ
Reaumuria hirtella Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reaumuria vermiculata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia gaditana (Willk.) Samp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia ligulata (Vent.) G. Kunkel & Sunding 2 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth 1211 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 601 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1651 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda arabica Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda decursiva Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lanceolata Lag. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lancerotae Delile 34 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L. 4967 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda media Lag. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda phyteuma L. 1603 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda scoparia Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda stricta Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda villosa Coss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Retama dasycarpa Coss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Retama monosperma (L.) Boiss. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Retama raetam (Forssk.) Webb 248 ചിത്രങ്ങൾ
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus edulis Gaertn. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alaternus L. 7553 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alpina L. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus cathartica L. 4056 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus crenulatus Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus glandulosa Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus integrifolia DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus lycioides L. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus myrtifolia Willk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus pumila Turra 289 ചിത്രങ്ങൾ
Rhanterium suaveolens Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaponticoides alpina (L.) M.V.Agab. & Greuter 33 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaponticum acaule (L.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Rhazya stricta Decne. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N. Williams 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron ponticum L. 3379 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus albida Schousb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus coriaria L. 1320 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus tripartita (Ucria) Grande 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora brownii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes alpinum L. 1708 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes petraeum Wulfen 222 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes uva-crispa L. 2611 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8800 ചിത്രങ്ങൾ
Ridolfia segetum (Guss.) Moris 33 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 18783 ചിത്രങ്ങൾ
Roella ciliata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Roemeria hybrida (L.) DC. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Roldana petasitis (Sims) H. Rob. & Brettell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri 888 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea clusiana (Lange) Nyman 9 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea columnae Sebast. & Mauri 278 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea ligustica Parl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea linaresii Parl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea numidica Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea ramiflora Ten. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea rollii Parl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa amphibia (L.) Besser 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 127 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 759 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1691 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa agrestis Savi 1886 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa andegavensis Bastard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa bracteata J.C. Wendl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 19664 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa corymbifera Borkh. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa damascena Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa deseglisei Boreau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa dumalis Bechst. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa gallica L. 8600 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa laevigata Michx. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa montana Chaix ex Vill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa moschata Herrm. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa multiflora Thunb. 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa obtusifolia Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa pouzinii Tratt. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 2951 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa sempervirens L. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa sicula Tratt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa spinosissima L. 3343 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 36 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa stylosa Desv. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus eriocalyx Jord. & Fourr. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 15396 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 497 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria litorea (All.) Holub 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rouya polygama (Desf.) Coincy 1565 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia fruticosa Aiton 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L. 3054 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tenuifolia d'Urv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tinctorum L. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus bollei Focke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 5882 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus glandulosus Bellardi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus sanctus Schreb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ulmifolius Schott 10080 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia patula Jacq. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 5548 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 4219 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex bucephalophorus L. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 1623 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8940 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex cyprius Murb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex dentatus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex intermedius DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex lunaria L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maderensis Lowe 24 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 11290 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex palustris Sm. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex papilio Coss. & Balansa 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 1983 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex pulcher L. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex scutatus L. 1020 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex simpliciflorus Murb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsoides Desf. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex tuberosus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex vesicarius L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus aculeatus L. 6995 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus hypophyllum L. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta angustifolia Pers. 996 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 2709 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta montana (L.) L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Rutheopsis herbanica (Bolle) A. Hansen & Sunding 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 811 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia europaea L. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Salix alba L. 8483 ചിത്രങ്ങൾ
Salix atrocinerea Brot. 2670 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 5080 ചിത്രങ്ങൾ
Salix canariensis Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cinerea L. 4783 ചിത്രങ്ങൾ
Salix fragilis L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Salix mucronata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pedicellata Desf. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 2385 ചിത്രങ്ങൾ
Salix triandra L. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola divaricata (Moq.) Moq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola genistoides Poir. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola kali L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola longifolia Forssk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola oppositifolia Desf. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola setifera (Moq.) Akhani 20 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola soda L. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola tragus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola verticillata Schousb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvadora persica L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia aegyptiaca L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia aethiopis L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia africana-caerulea L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia argentea L. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia broussonetii Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia canariensis L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia candelabrum Boiss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia fruticosa Mill. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia interrupta Schousb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia lanigera Poir. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia lavandulifolia Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia microphylla Kunth 10708 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 9509 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia phlomoides Asso 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia sclarea L. 2788 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia spinosa L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia sylvestris L. 2624 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia tingitana Etl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verbenaca L. 5072 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia viridis L. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia natans (L.) All. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 1916 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 7147 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 24854 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus palmensis Link 22 ചിത്രങ്ങൾ
Samolus valerandi L. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba minor Scop. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula europaea L. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 9862 ചിത്രങ്ങൾ
Santolina africana Jord. & Fourr. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Santolina pectinata Lag. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Santolina rosmarinifolia L. 904 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria glutinosa M. Bieb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria ocymoides L. 5057 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 12132 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria sicula Raf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach 434 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja montana L. 2978 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja thymbra L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Savignya parviflora (Delile) Webb 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga bulbifera L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga carpetana Boiss. & Reut. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cymbalaria L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga globulifera Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga granulata L. 3522 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga longifolia Lapeyr. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga pedemontana All. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Meerb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L. 6119 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa ochroleuca L. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L. 2219 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix stellata Banks & Sol. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus interruptus (Desf.) Tzvelev 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus mairei (St.-Yves) Dobignard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 2083 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 4893 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 515 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus arabicus Nees 11 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus barbatus (Loefl. ex L.) Thell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schizogyne glaberrima DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenefeldia gracilis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectiella supina (L.) Lye 34 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 452 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 34 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 63 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenus nigricans L. 316 ചിത്രങ്ങൾ