വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pannosum (G. Forst.) Schltdl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1792 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ataxacantha DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana Hayne 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia etbaica Schweinf. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gummifera Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 200 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mellifera (Vahl) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia senegal (L.) Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia seyal Delile 122 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 68 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 8158 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10814 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8861 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12508 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo 31 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20927 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea odorata L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea santolina L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea santolinoides Lag. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 293 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum vulparia Rchb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata Pic. Serm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus anagyrifolius Coss. & Balansa 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus bacquei Batt. & Pit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus cincinnatus (Ball) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus decorticans Boiss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb & Berthel. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 136 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis dentata Delile 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 538 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ovata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium aizoon (Bolle) T. Mes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum Bañares 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium aureum (C. Sm. ex Hornem.) T. Mes 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium burchardii (Praeger) Praeger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 731 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium cuneatum Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium decorum Webb ex Bolle 240 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T. Mes 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium gomerense (Praeger) Praeger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium goochiae Webb & Berthel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 2482 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger 68 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lindleyi Webb & Berthel. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium manriqueorum Bolle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium mascaense Bramwell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium nobile (Praeger) Praeger 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum Bañares 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium simsii (Sweet) Stearn 132 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium undulatum Webb & Berthel. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium urbicum (C. Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium valverdense (Praeger) Praeger 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium vestitum Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5960 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4970 ചിത്രങ്ങൾ
Agave foucroydes Lem. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 6603 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis alpina Scop. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis curtisii Kerguélen 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis rupestris All. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 147 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson parlatorei Bolle 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6631 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 53 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aira tenorei Guss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Airopsis tenella (Cav.) Coss. & Durieu 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoanthemum hispanicum (L.) H. E. K. Hartmann 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga iva (L.) Schreb. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13435 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin (Willd.) Durazz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea acaulis (Cav.) Alef. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9287 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna orientalis (L.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna tinctoria Tausch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium baeticum Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium barthianum Asch. & Schweinf. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaemoly L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum Guss. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Allium guttatum Steven 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium massaessylum Batt. & Trab. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Allium orientale Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum auct. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalum L. 1723 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 97 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 1834 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 8540 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2749 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1110 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus alpinus Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus Gouan 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 1567 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera nodiflora R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea longiflora Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum campestre (L.) L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum granatense Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum minutum Schltdl. ex DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum scutigerum Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium Desf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolphi 89 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S. Watson 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 82 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2327 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosina bassii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 3344 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Ammochloa palaestina Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ammodaucus leucotrichus Coss. & Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 991 ചിത്രങ്ങൾ
Ammosperma cinereum (Desf.) Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis oropediorum Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis syriaca Iljin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 8252 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus pyrethrum (L.) Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris foetida L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum fruticosum Desf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum laxiflorum Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum pedatum Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aggregata Lehm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa atlantica Ball 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa calcarea Boiss. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa hispida Forssk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa ovata Lehm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace villosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala glandulosa Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2239 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala nigricans Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala pinnatifida Aiton 22 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala ragusina L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema aequinoctiale (P. Beauv.) G. Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone palmata L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin 174 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski 259 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rigida (Roth) Hyl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski 238 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski 176 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 165 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2102 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chia L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cretica L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis maritima L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis punctata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2137 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M. Bieb. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 12292 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cytisoides L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis polycephala Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis tejedensis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau 32 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4854 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria insularis Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum australe Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum barrelieri Boreau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Rothm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum latifolium Mill. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9014 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum siculum Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum valentinum Font Quer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes cornucopioides Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 2764 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Apollonias barbujana (Cav.) A. Braun 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 187 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14399 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis auriculata Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis conringioides Ball 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis nova Vill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis turrita L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 1673 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus canariensis Veill. ex Duhamel 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 8741 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 7795 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 713 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria emarginata Brot. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria grandiflora L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispanica Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria modesta Dufour 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria montana L. 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria tetraquetra L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 129 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum (Link) Humphries 20 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum filifolium (Sch. Bip.) Humphries 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb 34 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum gracile Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell 18 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum hierrense Humphries 11 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum teneriffae Humphries 7 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum winteri Humphries 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrocytisus battandieri (Maire) Raynaud 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum simorrhinum Durieu 87 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O. Targ. Tozz. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia baetica L. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 152 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 18 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria choulettiana Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 71 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia alba Turra 390 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arborescens (Vaill.) L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia atlantica Coss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia barrelieri Besser 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia herba-alba Asso 221 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia judaica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ramosa Buch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia thuscula Cav. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 594 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10146 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 263 ചിത്രങ്ങൾ
Arum hygrophilum Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 9643 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo micrantha Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo plinii Turra 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus altissimus Munby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus arborescens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 140 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus fallax Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus horridus L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus maritimus (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nesiotes Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus plocamoides Webb ex Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus scoparius Lowe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1907 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus sprengeri Regel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus umbellatus Link 70 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirsuta Desf. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula laevigata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus acaulis Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus macrocarpus Parl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ramosus L. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aureum Cav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ceterach L. 1244 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium fontanum (L.) Bernh. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium foreziense Legrand 53 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hemionitis L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hispanicum (Coss.) Greuter & Burdet 50 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lolegnamense (Gibby & Lovis) Viane 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium marinum L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obovatum Viv. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium onopteris L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sagittatum (DC.) Bange 76 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 3361 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium seelosii Leyb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3159 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus graveolens (Forssk.) Less. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus intermedius (DC.) Pit. & Proust 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus pinifolius Maire & Wilczek 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus sericeus (L. f.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecuroides L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus armatus Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus caprinus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crenatus Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus depressus L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 93 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus epiglottis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus exscapus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glaux L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus gombo Bunge 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus granatensis Lam. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus ibrahimianus Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus incanus L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus longidentatus Chater 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus macrocarpus DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mareoticus Delile 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monspessulanus L. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus onobrychis L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 72 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus reinii Ball 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinaicus Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus solandri Lowe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus stella Gouan 88 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tragacantha L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia (L. f.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 201 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta sicula L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2149 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis aristata Batt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis caespitosa Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis carduus (Forssk.) Christ 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis humilis L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis phaeolepis Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis polycephala Coss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis serratuloides Sieber ex Cass. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atraphaxis spinosa L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex colerei Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glauca L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hastata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semilunaris Aellen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa bella-donna L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Autonoë haemorrhoidalis (Webb & Berthel.) Speta 66 ചിത്രങ്ങൾ
Autonoë madeirensis (Menezes) Speta 14 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 720 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 73 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota hirsuta Benth. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 2545 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota pseudodictamnus (L.) Benth. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 154 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Barnardia numidica (Poir.) Speta 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1680 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia muricata (L.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia tomentosa (Lowe) Maire & Weiller 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia rufescens Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia flexuosa Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia mauritanica Pomel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Rchb. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L. 1002 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis pappulosa Boiss. ex DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10913 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reut. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis sylvestris Cirillo 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia brachystachya Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia caudata (Aiton) Webb & Berthel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia exstipulata Svent. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia sphaerocarpa Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis maderensis Lowe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 2753 ചിത്രങ്ങൾ
Bergia suffruticosa (Delile) Fenzl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 431 ചിത്രങ്ങൾ
Beta macrocarpa Guss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3465 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7398 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 1414 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum arundanum Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum dispar (Schott) Talavera 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum tenuifolium (L.) Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 442 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M. Bieb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora testiculata (L.) Spreng. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella baetica Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella frutescens Coss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella laevigata L. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella lyrata L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Bivonaea lutea (Biv.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 1843 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Roth 875 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis linariifolia Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis maderaspatensis (L.) B. Heyne ex Roth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 431 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Bongardia chrysogonum (L.) Spach 2 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10743 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia angustifolia A. Rich. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bosea yervamora L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 313 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2771 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7920 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria deflexa (Schumach.) C.E. Hubb. ex Robyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium arbuscula Knoche 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium atlanticum Dobignard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica barrelieri (L.) Janka 197 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica cretica Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo 93 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica insularis Moris 61 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 165 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Brocchia cinerea (Delile) Vis. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis benekenii (Lange) Holub 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 295 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub 166 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1521 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 874 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 4591 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia dioica Jacq. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia verrucosa Dryand. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia perennis Pourr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium atlanticum (Maire) Dobignard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium macuca Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum album Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum atlanticum Murb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticescens L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L. 1291 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gibraltaricum Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rigidum L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum spinosum Gouan 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subspinosum Maire & Weiller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus balearica Lam. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 5827 ചിത്രങ്ങൾ
Bystropogon canariensis (L.) L'Hér. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bystropogon origanifolius L'Hér. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys libanotis L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys sicula L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba farinosa Forssk. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 181 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 3231 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha ascendens Jord. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha grandiflora (L.) Moench 468 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha incana (Sm.) Boiss. ex Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamintha nepeta (L.) Savi 2791 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10388 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula stellata Cav. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula suffruticosa Vahl 55 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa Rupr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy 865 ചിത്രങ്ങൾ
Calicotome spinosa (L.) Link 46 ചിത്രങ്ങൾ
Calicotome villosa (Poir.) Link 57 ചിത്രങ്ങൾ
Callipeltis cucullaris (L.) Steven 18 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche brutia Petagna 40 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche obtusangula Le Gall 91 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche platycarpa Kütz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche truncata Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 4813 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 188 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R. Br. 5894 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia soldanella (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. 886 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula afra Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alata Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula dichotoma L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula filicaulis Durieu 9 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula herminii Hoffmanns. & Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lusitanica Loefl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 4168 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 4822 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula specularioides Coss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 5437 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trichocalycina Ten. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Camphorosma monspeliaca L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Camptoloma canariense (Webb & Berthel.) Hilliard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke 228 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis aegyptia Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cartilaginea Decne. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis orientalis Veill. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis ovata Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sicula Veill. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 1807 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5449 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine graeca L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 8769 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine resedifolia L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Cardopatium amethystinum Spach 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 1353 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus argentatus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus bourgaei Kazmi 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus cephalanthus Viv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus clavulatus Link 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus meonanthus Hoffmanns. & Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 2625 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 2478 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus spachianus Durieu 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis 510 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus thoermeri Weinm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acuta L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Carex binervis Sm. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cuprina (Heuff.) A. Kern. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Carex depressa Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distachya Desf. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 334 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 169 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Carex extensa Gooden. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 826 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Carex halleriana Asso 288 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hispida Willd. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hordeistichos Vill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laevigata Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leporina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Carex liparocarpos Gaudin 77 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 267 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oedipostyla Duval-Jouve 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex olbiensis Jord. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ovalis Gooden. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paulo-vargasii Luceño & Marín 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pilulifera L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Carex punctata Gaudin 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex remota L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis 378 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina brachylepis (Batt.) Meusel & Kästner 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina gummifera (L.) Less. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina hispanica Lam. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina macrocephala Moris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina macrophylla (Desf.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina racemosa L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina salicifolia (L. f.) Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon imbricatum (Forssk.) Akhani & Roalson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon vermiculatum (L.) Akhani & Roalson 136 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carrichtera annua (L.) DC. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus arborescens L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus duvauxii (Batt.) Prain 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus fruticosus Maire 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus pinnatus Desf. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus plumosus (Pomel) Greuter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus rhaponticoides (Pomel) Greuter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Carum verticillatum (L.) W. D. J. Koch 99 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia occidentalis L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 7949 ചിത്രങ്ങൾ
Castellia tuberculosa (Moris) Bor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber 12 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina stricta Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche arenaria Coss. & Durieu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caespitosa Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche lutea L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5761 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia trigyna L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 6151 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus orientalis (A. Rich.) Morrone 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 190 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spicatus (L.) Cav. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spinifex Cav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea acaulis L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aegialophila Wagenitz 29 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea alba L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ammocyanus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2126 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea clementei Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea eriophora L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea fragilis Durieu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea furfuracea Coss. & Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea glomerata Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hyalolepis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea involucrata Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 8670 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea maroccana Ball 21 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 4853 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ornata Willd. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea paniculata L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea polyacantha Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pubescens Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pumilio L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pungens Pomel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea resupinata Coss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea senegalensis DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea seridis L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sicula L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sphaerocephala L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sulphurea Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea uniflora Turra 543 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4629 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 167 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 422 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium spicatum (L.) Fritsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 78 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus angustifolius (Mill.) DC. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus battandieri Maire 10 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus lecoqii Jord. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus longiflorus Steven 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus macrosiphon Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus nevadensis Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13496 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 1344 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 2551 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 2990 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium cerastoides (L.) Britton 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium comatum Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dichotomum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium gibraltaricum Boiss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1971 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glutinosum Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium perfoliatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis 233 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa unioloides (Kunth) P. Beauv. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2644 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L. 8322 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia dichotoma Haw. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cervaria rivini Gaertn. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum flexuosum (Desf.) Lange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum minus (L.) Lange 98 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum villosum (L.) Lange 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 2671 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 562 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecytisus mollis (Cav.) Greuter & Burdet 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1415 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 2711 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes viridis (Forssk.) Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus arbutifolius (Svent.) G. Kunkel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus falcisectus Montelongo & Moraleda 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus mauritanicus (Font Quer) Susanna 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 14592 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9590 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium botrys L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium hybridum L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium multifidum L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium rubrum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium urbicum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 4096 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1046 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 72 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysojasminum fruticans (L.) Banfi 901 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysojasminum odoratissimum (L.) Banfi 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus Hochst. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cicendia filiformis (L.) Delarbre 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1729 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15775 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium spinosum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 9345 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium chrysacanthum (Ball) Jahand. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium dyris Jahand. & Maire 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium echinatum (Desf.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium latifolium Lowe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 2417 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13042 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche phelypaea (L.) Cout. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche violacea (Desf.) Hoffmanns. & Link 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L. 5094 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus atriplicifolius Lam. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus calycinus L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus clusii Dunal 139 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus creticus L. 1208 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus crispus L. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus halimifolius L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus heterophyllus Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 1541 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus lasianthus Lam. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus libanotis L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 2883 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus munbyi Pomel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ocymoides Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus parviflorus Lam. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus populifolius L. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus pouzolzii Delile 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus psilosepalus Sweet 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 4675 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus symphytifolius Lam. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus umbellatus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus ×aurantium L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm. f. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus arabicus (L.) Cass. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus scariosus (Ball) Oberpr. & Vogt 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis brachiata Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 2441 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11496 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome africana Botsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa Barratte & Murb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome arabica L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hanburyana Penz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome violacea L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Cleonia lusitanica (L.) L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra arborea Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 4678 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cneorum tricoccon L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 420 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 4959 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum bivonae Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum cupanii Guss. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum multiflorum Brot. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum palaestinum (Boiss. ex Baker) C. Archer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum psammophilum (Svent.) J.C. Manning & Vinn. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum triphyllum Kunze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus paludosus (Durieu) Alavi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 1843 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum aculeatum Vent. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina africana L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina forsskaolii Vahl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina latifolia Hochst. ex A. Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Commicarpus plumbagineus (Cav.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4822 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium bunioides (Boiss.) Calest. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret 928 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Andrz. ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10134 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus caput-medusae Lowe 24 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cneorum L. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus dorycnium L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus durandoi Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus floridus L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus fruticulosus Desr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus humilis Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lanuginosus Desr. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lineatus L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lopezsocasii Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Link 16 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus oleifolius Desr. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus pentapetaloides L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus pitardii Batt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sabatius Viv. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sagittatus Thunb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus scoparius L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus valentinus Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus depressus (L.) Stocks 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sinensis Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Coris monspeliensis L. 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla juncea L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla minima L. 870 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla repanda (Poir.) Guss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla viminalis Salisb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola litoralis L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 2441 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7764 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J. Gay 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster granatensis Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula anthemoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon umbilicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe arborea Webb ex Christ 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe filiformis Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe hispanica L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe kralikii Coss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe laevigata DC. ex Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe pritzelii Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe scaberrima Webb ex Bramwell 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe strigosa L'Hér. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 9732 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tetragona L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula vaillantii (Willd.) Roth 91 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L. 1719 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus granatensis Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laciniata Ucria 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 5209 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19622 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus rhipidophylla Gand. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva adansonii DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis albida Vill. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5961 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis micrantha Czerep. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm. 1451 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 1464 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa cretica L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L. 3878 ചിത്രങ്ങൾ
Crithopsis delileana (Schult.) Roshev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus nevadensis Amo & Campo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus serotinus Salisb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria saharae Coss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella maritima L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella patula L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Cass. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis aculeata (L.) Aiton 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis vaginiflora (Forssk.) Opiz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia elegans Webb ex Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella (Delile) De Not. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucubalus baccifer L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A. Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis prophetarum L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen americanum (L.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta palaestina Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia dichotoma (Forssk.) Trab. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia divaricata (Desf.) Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia maritima (L.) Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 9718 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen africanum Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill. 2236 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen rohlfsianum Asch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4899 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 418 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum acutum L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara baetica (Spreng.) Pau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cornigera Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara humilis L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2008 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara tournefortii Boiss. & Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum cheirifolium L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum clandestinum Desf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 1882 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum mathezii Greuter & Burdet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum tubiflorum (Murb.) Greuter & Burdet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cynomorium coccineum L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus elegans Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus capitatus Vand. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus conglomeratus Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1310 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus michelianus (L.) Link 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rubicundus Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus schimperianus Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus arboreus (Desf.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus balansae (Boiss.) Ball 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus fontanesii Spach ex Ball 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet 149 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7394 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus villosus Pourr. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5359 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis smithii Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 287 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 496 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 3785 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Damasonium alisma Mill. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne gnidium L. 2464 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne oleoides Schreb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8486 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18060 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus setifolius Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm. 355 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L. 2905 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium balansae Boiss. & Reut. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L. 1343 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium gracile DC. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium nanum DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium obcordatum DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J. E. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pentagynum Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium peregrinum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium staphisagria L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dendriopoterium menendezii Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dendriopoterium pulidoi Svent. ex Bramwell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia artemisioides Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia bourgaeana (E. Fourn.) O.E. Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia gilva Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia gonzalezii Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia lemsii Bramwell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia millefolia (Jacq.) Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deverra denudata (Viv.) Pfisterer & Podlech 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deverra scoparia Coss. & Durieu 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus balbisii Ser. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus cintranus Boiss. & Reut. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus crinitus Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus lusitanus Brot. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus rupicola Biv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus serrulatus Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus subacaulis Vill. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus sylvestris Wulfen 125 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus tripunctatus Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diatelia tuberaria (L.) Demoly 162 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dicheranthus plocamoides Webb 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera paniculata (Forssk.) I. Darbysh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Didesmus aegyptius (L.) Desv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Didesmus bipinnatus (Desf.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) Mart. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis canariensis L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis chalcantha (Svent. & O'Shan.) Albach, Bräuchler & Heubl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis obscura L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14441 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis transiens Maire 6 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria debilis (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi fulvum (Cav.) Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi serotinum (L.) Medik. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi viride (L.) Moench 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 42 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis catholica (L.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 3417 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis simplex (Viv.) Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 3271 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus ferox Loisel. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 8829 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 454 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 4318 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya tiliacea (Endl.) Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium broussonetii (Choisy ex Ser.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 1322 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium pentaphyllum Scop. 1851 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium rectum (L.) Ser. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium spectabile (Choisy ex Ser.) Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Draba dubia Suter 62 ചിത്രങ്ങൾ
Draba hispanica Boiss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum thymiflorum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus canariensis Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 876 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia fugax (Moris) Stearn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia maritima (L.) Stearn 1199 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia pancration (Steinh.) J.C. Manning & Goldblatt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia undulata Stearn 23 ചിത്രങ്ങൾ
Drimiopsis maculata Lindl. & Paxton 387 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 174 ചിത്രങ്ങൾ
Drosophyllum lusitanicum (L.) Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3352 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic. Serm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Jacks.) Focke 443 ചിത്രങ്ങൾ
Ebenus pinnata Aiton 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium viride (Forssk.) Alston 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Echinophora spinosa L. 592 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bovei Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops fontqueri Pau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosissimus Turra 158 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops strigosus L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Echiochilon fruticosum Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echium acanthocarpum Svent. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Echium aculeatum Poir. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Echium arenarium Guss. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Echium asperrimum Lam. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Echium boissieri Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium bonnetii Coincy 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echium brevirame Sprague & Hutch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Echium callithyrsum Bolle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Echium decaisnei Webb & Berthel. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Echium flavum Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echium gaditanum Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Echium gentianoides Coincy 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echium handiense Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echium hierrense Webb ex Bolle 26 ചിത്രങ്ങൾ
Echium horridum Batt. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echium humile Desf. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Echium italicum L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Echium nervosum Dryand. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Echium onosmifolium Webb & Berthel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium parviflorum Moench 67 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pinninana Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4131 ചിത്രങ്ങൾ
Echium sabulicola Pomel 253 ചിത്രങ്ങൾ
Echium simplex DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echium stenosiphon Webb 22 ചിത്രങ്ങൾ
Echium sventenii Bramwell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Echium triste Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echium trygorrhizum Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Echium virescens DC. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 19116 ചിത്രങ്ങൾ
Echium webbii Coincy 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii Hook. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta calycina Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta longiflora Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Einadia nutans (R. Br.) A.J. Scott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 2489 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum tunetanum Brullo & al. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine alsinastrum L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine brochonii Clavaud 25 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine macropoda Guss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia elongata (Host) Nevski 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia juncea (L.) Nevski 118 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 291 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Enarthrocarpus clavatus Delile ex Godr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii P. Beauv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon persicus Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Entada africana Guill. & Perr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 9755 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7787 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 46 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium obscurum Schreb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L. 1302 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium perralderianum Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium pinnatum Fisch. ex DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 3549 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 3063 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Roem. & Schult.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Steud. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 2702 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Erica carnea L. 434 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3191 ചിത്രങ്ങൾ
Erica multiflora L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Erica sicula Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erica umbellata L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1536 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aegyptiacus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link 203 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L. 959 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocephalus africanus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium arborescens (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium atlanticum Coss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium brachycarpum (Godr.) Thell. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (L.) Willd. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 6341 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glandulosum (Cav.) Willd. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium gruinum (L.) L'Hér. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium guttatum (Desf.) Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium lebelii Jord. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium rupicola Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium salzmannii Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium stellatum Delile 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium trifolium (Cav.) Guitt. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erophaca baetica (L.) Boiss. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Erophila verna (L.) Chevall. 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1304 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria hispanica (L.) Druce 37 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria microcarpa Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum canariense Webb & Berthel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquifolium Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan 1227 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 3171 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium corniculatum Lam. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium creticum Lam. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dichotomum Desf. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dilatatum Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium glaciale Boiss. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium ilicifolium Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium pusillum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium tricuspidatum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium triquetrum Vahl 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium variifolium Coss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum bicolor (Hornem.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum grandiflorum Desf. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum incanum Kunze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum scoparium (Brouss. ex Willd.) Wettst. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum semperflorens (Schousb.) Wettst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8599 ചിത്രങ്ങൾ
Ethulia conyzoides L. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2453 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 4547 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia anachoreta Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aphylla Brouss. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia balsamifera Aiton 115 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia biumbellata Poir. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bivonae Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bravoana Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bupleuroides Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia canariensis L. 1111 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 6577 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia clementei Boiss. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cuneifolia Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dendroides L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dracunculoides Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gaditana Coss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia handiensis Burchard 122 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hierosolymitana Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lagascae Spreng. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lamarckii Sweet 78 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 4608 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia megalatlantica Ball 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia melitensis Parl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mellifera Aiton 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4526 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nereidum Jahand. & Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nicaeensis All. 800 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia officinarum L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paniculata Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 1749 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplis L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3463 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia piscatoria Aiton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pithyusa L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia polyacantha Boiss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4091 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia retusa Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 218 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 1690 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia spinosa L. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia squamigera Loisel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Loisel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia variabilis Ces. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 36 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia arabica L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia cretica L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia glutinosa Delile 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia harpago Emb. & Maire 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia longispina Batt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia mollis Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia zilloides Humbert 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A. Chev. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 7 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia aegyptiaca Turra 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Feeria angustifolia (Schousb.) Buser 8 ചിത്രങ്ങൾ
Feretia apodanthera Delile 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ferraria crispa Burm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula assa-foetida L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula glauca L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula lancerotensis Parl. ex Hartung 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula longipes Coss. ex Bonnet & Maury 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula tingitana L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ferulago campestris (Besser) Grecescu 90 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ampla Hack. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca duriuscula L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca elegans Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca indigesta Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca varia Haenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fibigia clypeata (L.) Medik. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 15112 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8267 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cordata Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L. f. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus palmata Forssk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus populifolia Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Filago argentea (Pomel) Chrtek & Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Filago asterisciflora (Lam.) Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub 36 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Filago desertorum Pomel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Filago fuscescens Pomel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filago gallica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica (L.) Huds. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Filago minima (Sm.) Pers. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Filago sahariensis Chrtek & Holub 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 1717 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia faginea (Guill. & Perr.) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 17 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6901 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea angustifolia Retz. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea tenacissima L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8617 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula azorica Grubov 8 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia capitata Webb & Berthel. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia corymbosa Desf. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia hirsuta L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia pulverulenta L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia thymifolia Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 4264 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14232 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L. 2962 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia refracta (Jacq.) Klatt 394 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria lusitanica Wikstr. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria messanensis Raf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana arabica (L.) Spach 35 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana laevipes (L.) Spach 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana laevis (Cav.) Pau 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana scoparia Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana thymifolia (L.) Webb 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria atlantica Hausskn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau 33 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 737 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Nicotra 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2179 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria gaillardotii Boiss. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria judaica Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria macrosepala Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W. D. J. Koch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 4639 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria rupestris Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea durieui Parl. ex Trab. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea granatellii (Parl.) Parl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea nevadensis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2140 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites duriaei Spach 35 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites mutabilis Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench 2776 ചിത്രങ്ങൾ
Galatella linosyris (L.) Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7439 ചിത്രങ്ങൾ
Galium corrudifolium Vill. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Galium debile Desv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Galium lucidum All. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 6274 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 3987 ചിത്രങ്ങൾ
Galium palustre L. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pumilum Murray 252 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pusillum L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Galium rotundifolium L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Galium scabrum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Galium setaceum Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Galium uliginosum L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 5652 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 5097 ചിത്രങ്ങൾ
Genista acanthoclada DC. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Genista anglica L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Genista aspalathoides Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) del Arco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Genista cinerea (Vill.) DC. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Genista florida L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Genista hirsuta Vahl 316 ചിത്രങ്ങൾ
Genista lobelii DC. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Genista microcephala Coss. & Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Genista ramosissima (Desf.) Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Genista scorpius (L.) DC. 1862 ചിത്രങ്ങൾ
Genista spartioides Spach 23 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tamarrutii Caball. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Genista triacanthos Brot. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tricuspidata Desf. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gennaria diphylla (Link) Parl. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana ciliata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sierrae Briq. 1620 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium cinereum Cav. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3261 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium divaricatum Ehrh. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium lanuginosum Lam. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium lucidum L. 1191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maderense Yeo 321 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium malviflorum Boiss. & Reut. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 6191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium palmatum Cav. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill. 2098 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium reuteri Aedo & Muñoz Garm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15449 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium rotundifolium L. 2322 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium tuberosum L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gesnouinia arborea (L. f.) Gaudich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geum heterocarpum Boiss. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Geum sylvaticum Pourr. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 9454 ചിത്രങ്ങൾ
Gisekia pharnaceoides L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 2216 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus dubius Guss. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus italicus Mill. 2649 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph 177 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 2807 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Spach 143 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3035 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 14646 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 5793 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus lotoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia alypum L. 1539 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia arabica Jaub. & Spach 202 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia liouvillei Jahand. & Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia nainii Batt. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia salicina Lam. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia sarcophylla Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria declinata Bréb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria notata Chevall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Glycyrrhiza glabra L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium antillanum Urb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium pensylvanicum Willd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus sinaicus Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum canariense (DC.) Less. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum fruticosum Less. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum gomerae Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gonospermum revolutum (C. Sm. ex Buch) Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera macrophylla Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Graellsia hederifolia (Coss.) R.D. Hyam & Jury 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola linifolia Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola officinalis L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia picta Baill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia tembensis Fresen. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Groenlandia densa (L.) Fourr. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Grusonia imbricata (Haw.) G.D. Rowley 50 ചിത്രങ്ങൾ
Guenthera elongata (Ehrh.) Andr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Guenthera repanda (Willd.) Gómez-Campo 86 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gundelia tournefortii L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnarrhena micrantha Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 149 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos decandrus Forssk. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos sclerocephalus (Decne.) Ahlgren & Thulin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila pilosa Huds. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria tridactylites Lindl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Halimione portulacoides (L.) Aellen 813 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halogeton sativus (L.) Moq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces., Pass. & Gibelli 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Halopyrum mucronatum (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hammada scoparia (Pomel) Iljin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera algeriensis Hibberd 1284 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera canariensis Willd. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17537 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera iberica (McAll.) Ackerf. & J.Wen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner 108 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum carnosum Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum coronarium L. 696 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum naudinianum Coss. & Durieu 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum spinosissimum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum almeriense Pau 62 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum apenninum (L.) Mill. 1940 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum bystropogophyllum Svent. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum caput-felis Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum croceum (Desf.) Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ellipticum (Desf.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum hirtum (L.) Mill. 695 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum juliae Wildpret 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum marifolium (L.) Mill. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 4133 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum oelandicum (L.) DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum origanifolium (Lam.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum papillare Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum stipulatum (Forssk.) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum vesicarium Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4884 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum conglobatum (Viv.) Steud. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Cass. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Moench 107 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum fontanesii Cambess. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum glumaceum DC. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum gossypinum Webb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum melaleucum Rchb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum monogynum Burtt & Sunding 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum obconicum DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum orientale (L.) Vaill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum stoechas (L.) Moench 5031 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco 44 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa cincinnata (Ten.) Romero Zarco 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco 14 ചിത്രങ്ങൾ
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco 34 ചിത്രങ്ങൾ
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 152 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium bacciferum Forssk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 2638 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium hirsutissimum Grauer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium supinum L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium zeylanicum (Burm. f.) Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus foetidus L. 5776 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthotheca echioides (L.) Holub 4297 ചിത്രങ്ങൾ
Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch 79 ചിത്രങ്ങൾ
Helosciadium repens (Jacq.) W. D. J. Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Henophyton deserti (Coss. & Durieu) Coss. & Durieu 10 ചിത്രങ്ങൾ
Henophyton zygarrhenum (Maire) Gómez-Campo 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L. 13358 ചിത്രങ്ങൾ
Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria cinerea DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria fruticosa L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria hirsuta L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria incana Lam. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria latifolia Lapeyr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria mauritanica Murb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hertia cheirifolia (L.) Kuntze 140 ചിത്രങ്ങൾ
Hertia maroccana (Batt.) Maire 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis laciniata All. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthemis viscidehirta Schott 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Müll. Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus micranthus L. f. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus palustris L. 1080 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium amplexicaule L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium cerinthoides L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium humile Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium pilosella L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium sonchoides Arv.-Touv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium viscosum Arv.-Touv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 3559 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge 3047 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis areolata Desv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis biflora Spreng. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis ciliata Willd. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis scabra DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis unisiliquosa L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert 70 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus annuus C.A. Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3102 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hordelymus europaeus (L.) Harz 77 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum bulbosum L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum geniculatum All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 3911 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum secalinum Schreb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Hormathophylla spinosa (L.) P.Küpfer 232 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia alpina (L.) O. Appel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia petraea (L.) Rchb. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia procumbens (L.) Hayek 77 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 5189 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 36 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia dentata (Herter) Holub 5 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia suberecta (Lowe) Tardieu 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 2809 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides lingulata (Poir.) Rothm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides mauritanica (Schousb.) Speta 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13278 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocharis morsus-ranae L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle vulgaris L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1324 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi 40 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos cornicinus (L.) Vis. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos hamosus (Desf.) Vis. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocarpos lotoides (L.) Vis. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum wilsonii Hook. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus aureus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus muticus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus pusillus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris lucida L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris radiata L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris scabra L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 414 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum imberbe Sm. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum pendulum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum procumbens L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L. 3651 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum australe Ten. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum canariense L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum caprifolium Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum empetrifolium Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ericoides L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum grandifolium Choisy 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hircinum L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hirsutum L. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum humifusum L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum linariifolium Vahl 109 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum montanum L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perfoliatum L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 13932 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum pubescens Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum tetrapterum Fr. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum tomentosum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum triquetrifolium Turra 62 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris achyrophorus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris laevigata (L.) Ces. & al. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris leontodontoides Ball 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris oligocephala (Svent. & Bramwell) Lack 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6394 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris uniflora Vill. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Hyssopus officinalis L. 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis atlantica (Litard. & Maire) Greuter & Burdet 8 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis carnosa Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis ciliata All. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis contracta Pers. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis gibraltarica L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis nazarita Moreno 7 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis pectinata Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis saxatilis L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis semperflorens L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis sempervirens L. 2384 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 8828 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex canariensis Poir. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex perado Aiton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Illecebrum verticillatum L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook. f. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spinosa Forssk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Inula conyza (Griess.) DC. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Inula montana L. 812 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 690 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederacea Jacq. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ochracea (Lindl.) G. Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4793 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sagittata Poir. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Iris albicans Lange 344 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 1875 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 4353 ചിത്രങ്ങൾ
Iris lutescens Lam. 2192 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 5403 ചിത്രങ്ങൾ
Iris spuria L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Iris unguicularis Poir. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Iris xiphium L. 1129 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis lusitanica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Isoetes setacea Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Ixanthus viscosus (Sm.) Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ixia maculata L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 193 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea aquatica (Hill) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea delphiniifolia (Vahl) Pelser & Veldkamp 5 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea erucifolia (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea minuta (Cav.) Pelser & Veldkamp 24 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea vulgaris Gaertn. 14458 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione crispa (Pourr.) Samp. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione foliosa Cav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L. 3344 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum azoricum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum officinale L. 2403 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10007 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus acutus L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus anceps Laharpe 21 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bulbosus L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel 87 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus conglomeratus L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus foliosus Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus gerardii Loisel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus heterophyllus Dufour 47 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus maritimus Lam. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus rechingeri Snogerup 40 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus rigidus Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus sphaerocarpus Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus squarrosus L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus subnodulosus Schrank 110 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus subulatus Forssk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Jurinea humilis (Desf.) DC. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia hyssopifolia L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia ladanoides Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier 4348 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier 33 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 1743 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis foetidissima (Jacq.) Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch 64 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia heterophylla (Schousb.) Dandy 48 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Klasea flavescens (L.) Holub 6 ചിത്രങ്ങൾ
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia anteuphorbium (L.) Haw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia neriifolia Haw. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult. 9951 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia integrifolia (L.) Bertol. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia mauritanica Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria crassipes Lange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria cristata Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin 107 ചിത്രങ്ങൾ
Koelpinia linearis Pall. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Kohautia caespitosa Schnizl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Krubera peregrina (L.) Hoffm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kundmannia sicula (L.) DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca muralis (L.) Gaertn. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca palmensis Bolle 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 7954 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tenerrima Pourr. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tuberosa Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca virosa L. 1113 ചിത്രങ്ങൾ
Lagoecia cuminoides L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2049 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 318 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2700 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium bifidum Cirillo 102 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium flexuosum Ten. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium galeobdolon (L.) L. 6909 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium garganicum L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium hybridum Vill. 2334 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L. 10860 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13755 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana viburnoides (Forssk.) Vahl 369 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 566 ചിത്രങ്ങൾ
Lapiedra martinezii Lag. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula spinocarpos (Forssk.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 7960 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiurus scindicus Henrard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus amphicarpos L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus angulatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus cicera L. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus digitatus (M. Bieb.) Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus gorgonii Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus inconspicuus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 6115 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 505 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus niger (L.) Bernh. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nissolia L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus setifolius L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea arborescens (Batt.) Murb. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea fragilis (Asso) Pau 27 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea lanifera Pau 41 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea pumila (Cav.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C. Jeffrey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus azorica (Seub.) Franco 28 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7930 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus novocanariensis Rivas Mart., Lousã & al. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula angustifolia Mill. 6094 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula antineae Maire 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula buchii Webb 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula canariensis Mill. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula coronopifolia Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula dentata L. 2093 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula mairei Humbert 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula maroccana Murb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula minutolii Bolle 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula multifida L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula pinnata L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula rotundifolia Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L. 4064 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula viridis L'Hér. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia oryzoides (L.) Sw. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre 92 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 731 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Lens lamottei Czefr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea lupinifolia Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea maroccana (Ball) B.-E. van Wyk & Boatwr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea platycarpa (Viv.) B.-E. van Wyk & Boatwr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Leontice leontopetalum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L. 1861 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon tuberosus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 1811 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium aucheri Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 100 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L. 4123 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium graminifolium L. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum Benth. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium hirtum (L.) Sm. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium subulatum L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 1466 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 2773 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas urticifolia (Vahl) R. Br. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Leysera leyseroides (Desf.) Maire 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L. 11308 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 2275 ചിത്രങ്ങൾ
Limbarda crithmoides (L.) Dumort. 1216 ചിത്രങ്ങൾ
Limeum diffusum (J. Gay) Schinz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limodorum abortivum (L.) Sw. 1658 ചിത്രങ്ങൾ
Limoniastrum guyonianum Boiss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium alleizettei (Pau) Brullo & Erben 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium arboreum (Willd.) Erben, A. Santos & al. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium avei (De Not.) Brullo & Erben 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bourgeaui (Boiss.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium brassicifolium (Webb & Berthel.) Kuntze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium cossonianum Kuntze 16 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium cymuliferum (Boiss.) Sauvage & Vindt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium cyrtostachyum (Girard) Brullo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium delicatulum (Girard) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium dendroides Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium duriusculum (Girard) Fourr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium echioides (L.) Mill. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium emarginatum (Willd.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium fallax (Wangerin) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium formosum Bartolo, Brullo & Giusso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium frutescens (Webb ex Lem.) Erben 15 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium letourneuxii (Coss. ex Batt.) Greuter & Burdet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze 12 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium narbonense Mill. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium ornatum (Ball) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze 83 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium papillatum (Webb & Berthel.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium pectinatum (Aiton) Kuntze 41 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium preauxii (Webb & Berthel.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium puberulum (Webb) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium ramosissimum (Poir.) Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 1233 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sventenii Santos & M. Fernández 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze 46 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link 55 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria arvensis (L.) Desf. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria bipartita (Vent.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria chalepensis (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria flava (Poir.) Desf. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria incarnata (Vent.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria laxiflora Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria maroccana Hook. f. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link 32 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria munbyana Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pedunculata (L.) Chaz. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria platycalyx Boiss. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 1653 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria reflexa (L.) Chaz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria simplex Willd. ex Desf. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria spartea (L.) Chaz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria supina (L.) Chaz. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria triphylla (L.) Mill. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria ventricosa Coss. & Balansa 2 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria verticillata Boiss. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Linum bienne Mill. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Linum catharticum L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Linum corymbiferum Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum decumbens Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Linum grandiflorum Desf. 1666 ചിത്രങ്ങൾ
Linum maritimum L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Linum narbonense L. 1636 ചിത്രങ്ങൾ
Linum nodiflorum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum pubescens Banks & Sol. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Linum setaceum Brot. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Linum suffruticosum L. 959 ചിത്രങ്ങൾ
Linum tenue Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3334 ചിത്രങ്ങൾ
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum arvense L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum incrassatum Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Littorella uniflora (L.) Asch. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 2782 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia laxiflora Kunth 230 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia urens L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia canariensis (DC.) L. Borgen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia libyca (Viv.) Meisn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7237 ചിത്രങ്ങൾ
Loeflingia hispanica L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1693 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia palaestina (L.) Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia prolifera (L.) Greuter & Burdet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia stellata (L.) Raf. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Lonas annua (L.) Vines & Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera arborea Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera etrusca Santi 2813 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera implexa Aiton 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 4003 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera pyrenaica L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arabicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arenarius Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arinagensis Bramwell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus berthelotii Masf. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus campylocladus Webb & Berthel. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus castellanus Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus conimbricensis Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 14125 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus creticus L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus cytisoides L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus drepanocarpus Durieu 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus edulis L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus eremiticus A. Santos 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus glaber Mill. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus glaucus Dryand. ex Aiton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus glinoides Delile 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus halophilus Boiss. & Spruner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus herbaceus (Vill.) Jauzein 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus holosericeus Webb & Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus lancerottensis Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus maculatus Breitf. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus maroccanus Ball 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus mascaensis Burchard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus ornithopodioides L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pyranthus P.Pérez 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus sessilifolius DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus spartioides Webb & Berthel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus villicarpus Andr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H. Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H. Hara 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 189 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 10320 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus cosentinii Guss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus micranthus Guss. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 832 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula forsteri (Sm.) DC. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula pilosa (L.) Willd. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula spicata (L.) DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium europaeum L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium ferocissimum Miers 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium intricatum Boiss. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium schweinfurthii Dammer 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium shawii Roem. & Schult. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 7183 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Lygeum spartum L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. 1295 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia ephemerum L. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia monelli (L.) U. Manns & Anderb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia tenella L. 355 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L. 4594 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum junceum Banks & Sol. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 14762 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum thymifolia L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Macrochloa arenaria (Brot.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth 172 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua angolensis DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua crassifolia Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua oblongifolia (Forssk.) A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia doumetiana (Coss.) Rouy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia triloba (L.) Spreng. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Malope malacoides L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 6993 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 3695 ചിത്രങ്ങൾ
Malva acerifolia (Cav.) Alef. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Malva aegyptia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 7750 ചിത്രങ്ങൾ
Malva arborea (L.) Webb & Berthel. 3603 ചിത്രങ്ങൾ
Malva cretica Cav. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malva durieui Spach 2 ചിത്രങ്ങൾ
Malva hispanica L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso 169 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2467 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Malva olbia (L.) Alef. 906 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Malva punctata (All.) Alef. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Malva subovata (DC.) Molero & J. M. Monts. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18829 ചിത്രങ്ങൾ
Malva thuringiaca (L.) Vis. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Malva tournefortiana L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Malva trimestris (L.) Salisb. 1552 ചിത്രങ്ങൾ
Malva unguiculata (Desf.) Alef. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Mandragora officinarum L. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Marcetella moquiniana (Webb & Berthel.) Svent. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Maresia nana (DC.) Batt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Margotia gummifera (Desf.) Lange 13 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium alysson L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium echinatum Ball 12 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium multibracteatum Humbert & Maire 12 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium peregrinum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium supinum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 2630 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea crenulata Desv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea strigosa Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L. 6750 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2043 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire 252 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R. Br. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola lunata DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola maderensis Lowe 38 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola maroccana Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya scandens (Cav.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum decipiens (Pomel) Vogt & Oberpr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding 5 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell 12 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago coronata (L.) Bartal. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago disciformis DC. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago doliata Carmign. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago falcata L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago italica (Mill.) Fiori 27 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago littoralis Loisel. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3931 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago marina L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago murex Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rigidula (L.) All. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago secundiflora Durieu 41 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago soleirolii Duby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago tenoreana Ser. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago turbinata (L.) All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melhania ovata (Cav.) Spreng. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melica ciliata L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Melica minuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Melica uniflora Retz. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3804 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus italicus (L.) Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus neapolitanus Ten. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Pall. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus speciosus Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus sulcatus Desf. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 7700 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha ×piperita L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 4320 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha cervina L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha longifolia (L.) L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5365 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7562 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L. 986 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 3505 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis elliptica Poir. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis huetii Hanry 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis perennis L. 2174 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum nodiflorum L. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Meum athamanticum Jacq. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Mibora minima (L.) Desv. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria benthamii Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria filiformis (Aiton) Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria herpyllomorpha Webb & Berthel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria hyssopifolia Webb & Berthel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria lasiophylla Webb & Berthel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria nervosa (Desf.) Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria pineolens Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria varia Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Micropus supinus L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyrum tenellum (L.) Link 59 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia montana L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia rubra (Scop.) McNeill 31 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia stereoneura Mattf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia verna (L.) Hiern 271 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8758 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates calycinum Rothm. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates microcarpum (Pomel) D.A. Sutton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna inermis (Willd.) K. Schum. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Molineriella minuta (L.) Rouy 27 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench 488 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo cerviana (L.) Ser. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella spinosa L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes anagensis Praeger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes atlantica Ball 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes muralis (Webb ex Bolle) Christ 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes polyphylla Haw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthes praegeri Bramwell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia senegalensis Guill. & Perr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea mediterranea Goldblatt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur 90 ചിത്രങ്ങൾ
Morettia canescens Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia arvensis (L.) DC. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia sinaica (Boiss.) Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia suffruticosa (Desf.) Coss. & Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7301 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 3674 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 69 ചിത്രങ്ങൾ
Muricaria prostrata (Desf.) Desv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari comosum (L.) Mill. 5564 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari maritimum Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 7593 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari parviflorum Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Musschia wollastonii Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myagrum perfoliatum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum laetum G. Forst. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis atlantica Vestergr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis decumbens Host 47 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis latifolia Poir. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis laxa Lehm. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis pusilla Loisel. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis ramosissima Rochel 955 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sicula Guss. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis welwitschii Boiss. & Reut. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench 773 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus sessilis S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum alterniflorum DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum spicatum L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 4554 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus bulbocodium L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cantabricus DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cavanillesii Barra & G.López 18 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus elegans (Haw.) Spach 19 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus jonquilla L. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus obsoletus (Haw.) Steud. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pachybolbus Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L. 5612 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus rupicola Dufour 6 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus serotinus L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus viridiflorus Schousb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nardus stricta L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtiopsis coronopifolia (Desf.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Neochamaelea pulverulenta (Vent.) Erdtman 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neotinea maculata (Desf.) Stearn 181 ചിത്രങ്ങൾ
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1206 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta barbara Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2034 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta granatensis Boiss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta hispanica Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta nepetella L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta tuberosa L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 976 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1643 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine sarniensis (L.) Herb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13079 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Neurada procumbens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 546 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana paniculata L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella arvensis L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 8132 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella papillosa G.López 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nitraria retusa (Forssk.) Asch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea calycina (Roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi & al. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea micrantha Boiss. & Reut. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea vesicaria (L.) Rchb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Dryand.) Stearn 6 ചിത്രങ്ങൾ
Notobasis syriaca (L.) Cass. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Notoceras bicorne (Aiton) Amo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nuphar lutea (L.) Sm. 901 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L. 2148 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm. f. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ochradenus baccatus Delile 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6369 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum forsskaolii Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea foetens (Aiton) Baill. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites luteus (L.) Clairv. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites squarrosus (Rchb.) Bolliger 25 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites triboutii Gren. & Paill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites viscosus (L.) Clairv. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe crocata L. 1672 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe fistulosa L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe globulosa L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe peucedanifolia Pollich 30 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe pimpinelloides L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 8653 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli 4553 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera indecora Cambess. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera longiflora L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera mollissima L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera parodiana Munz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 595 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera stricta Ledeb. ex Link 311 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera villosa Thunb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia capensis L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6852 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench 89 ചിത്രങ്ങൾ
Oncostema elongata (Parl.) Speta 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oncostema peruviana (L.) Speta 522 ചിത്രങ്ങൾ
Oncostema villosa (Desf.) Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis conferta (Desf.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis humilis (L.) G.López 34 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis kabylica (Bornm.) Sirj. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 4842 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alba Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alopecuroides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis angustissima Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis aragonensis Asso 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis baetica Clemente 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis biflora Desf. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis christii Bolle 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cintrana Brot. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cossoniana Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cristata Mill. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis diffusa Ten. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis fruticosa L. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis hebecarpa Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis laxiflora Desf. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis minutissima L. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis mitissima L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis natrix L. 1305 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis ornithopodioides L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pendula Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pinnata Brot. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis polyphylla Ball 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pubescens L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pusilla L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis ramosissima Desf. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis reclinata L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis sicula Guss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis speciosa Lag. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L. 2658 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis talaverae Devesa & G.López 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis thomsonii Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis tridentata L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis variegata L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis viscosa L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 2897 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acaulon L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum algeriense (Munby) Pomel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum arenarium (Desf.) Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum macracanthum Schousb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum micropterum Pau 18 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum nervosum Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum platylepis (Murb.) Murb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum lusitanicum L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum polyphyllum A. Braun 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys apifera Huds. 4291 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys bombyliflora Link 198 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys conradiae Melki & Deschâtres 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys funerea Viv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys fusca Link 612 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys insectifera L. 791 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys iricolor Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys lutea Cav. 980 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys marmorata G. Foelsche & W. Foelsche 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys pallida Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys picta Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys scolopax Cav. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys sicula Tineo 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys speculum Link 509 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys sphegodes Mill. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys tenthredinifera Willd. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia elatior Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4377 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 3075 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia robusta J.C. Wendl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tomentosa Salm-Dyck 242 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia vulgaris Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea decaisneana (Lem.) Bruyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis anthropophora (L.) All. 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis canariensis Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis italica Poir. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis laeta Steinh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis mascula (L.) L. 5950 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis patens Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis pauciflora Ten. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis purpurea Huds. 4832 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis scopulorum Summerh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis simia Lam. 1380 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis tridentata Scop. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum onites L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 12686 ചിത്രങ്ങൾ
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 979 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum arabicum L. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum baeticum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum comosum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum kochii Parl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum narbonense L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum orthophyllum Ten. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum pyramidale L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum pyrenaicum L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum reverchonii Lange ex Willk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum tenuifolium Guss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum trichophyllum Boiss. & Heldr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 6430 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus compressus L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus perpusillus L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus sativus Brot. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche alsatica Kirschl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche amethystea Thuill. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche caryophyllacea Sm. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche cernua Loefl. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche crenata Forssk. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche foetida Poir. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche gracilis Sm. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche hederae Duby 213 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche leptantha Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche rapum-genistae Thuill. 592 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche reticulata Wallr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche teucrii Holandre 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ortegia hispanica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon pallidus Royle ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L. 1779 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis acetosella L. 2640 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 2781 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L. 3473 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis purpurea L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis stricta L. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer 54 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia mascula (L.) Mill. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L. 9478 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus spina-christi Mill. 1261 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis cuspidata Pomel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis maritima (L.) Greuter 894 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis spinosa (L.) Cass. 2616 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium canariense Ker Gawl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium foetidum Pomel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium maritimum L. 2832 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium sickenbergeri Asch. & Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium trianthum Herb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum coloratum L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum turgidum Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver atlanticum (Ball) Coss. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L. 1444 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver hybridum L. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pinnatifidum Moris 11 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9668 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rupifragum Boiss. & Reut. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 6038 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia latifolia (L.) Caruel 281 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 546 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria judaica L. 2763 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria lusitanica L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria mauritanica Durieu 8 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria officinalis L. 1607 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia palustris L. 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia glabriuscula Montelongo & Bramwell 23 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia intermedia Svent. & Bramwell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia ornata Webb 14 ചിത്രങ്ങൾ
Parolinia platypetala G. Kunkel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia arabica (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia argentea Lam. 828 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia capitata (L.) Lam. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia echinulata Chater 16 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia suffruticosa (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2075 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 9398 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2461 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 3614 ചിത്രങ്ങൾ
Patellifolia procumbens (C. Sm.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Patzkea durandoi (Clauson) G.H. Loos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia burchellii (DC.) R.A. Dyer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pedalium murex L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis sylvatica L. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Peganum harmala L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér. 3954 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium inquinans (L.) L'Hér. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium quercifolium (L. f.) L'Hér. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2075 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea calomelanos (Sw.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Pentatropis nivalis (J.F. Gmel.) D.V. Field & J.R.I. Wood 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia tomentosa L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis appendiculata (L. f.) B. Nord. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis lanata (L'Hér.) B. Nord. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis murrayi (Bornm.) Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis papyracea (DC.) Webb 1 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca angustifolia Labill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca aphylla Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca graeca L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca laevigata Aiton 190 ചിത്രങ്ങൾ
Perralderia coronopifolia Coss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Perralderia paui Font Quer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Persea indica (L.) Spreng. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 171 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria bistorta (L.) Samp. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 8 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria decipiens (R. Br.) K. L. Wilson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 930 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1325 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray 5957 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják 15 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites albus (L.) Gaertn. 2624 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites pyrenaicus (L.) G.López 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Peucedanum officinale L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 9329 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon platyphyllum (Maire) Maire 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon rupestre (L.) DC. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon saxatile (L.) Cass. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon sordidum (L.) Rchb. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon umbelliforme DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris coerulescens Desf. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris truncata Guss. ex Bertol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 195 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 233 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche schultzii (Mutel) Pomel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea angustifolia L. 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L. 1831 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum alpinum L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum arenarium L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis crinita Cav. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis herba-venti L. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis purpurea L. 699 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis samia L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis Chabaud 641 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla filiformis (Schrad.) Meikle 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 786 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllis nobla L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 2820 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis viscosa L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Phyteuma charmelii Vill. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12712 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Picnomon acarna (L.) Cass. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Picris albida Ball 13 ചിത്രങ്ങൾ
Picris asplenioides L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Picris cupuligera (Durieu) Walp. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Picris helminthioides (Ball) Greuter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides L. 2482 ചിത്രങ്ങൾ
Picris rhagadioloides (L.) Desf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Picris sinuata (Lam.) Lack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pilularia minuta Durieu 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella cumbrae Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella lutea Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella peregrina L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella tragium Vill. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella villosa Schousb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula lusitanica L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia atlantica Desf. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia lentiscus L. 6339 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia terebinthus L. 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia vera L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Pistorinia breviflora Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2112 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago albicans L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago amplexicaulis Cav. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arborescens Poir. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago bellardii All. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 1255 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago crassifolia Forssk. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago famarae Svent. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lagopus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago leiopetala Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago macrorhiza Poir. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6175 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago maritima L. 472 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago serraria L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago squarrosa Murray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago subulata L. 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago webbii Barnéoud 18 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago weldenii Rchb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera algeriensis Batt. & Trab. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera bifolia (L.) Rich. 1929 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus ×hispanica Münchh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus orientalis L. 1270 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos spicata (L.) Bernh. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos tenuiloba Pomel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus fruticosus L'Hér. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiomeris canariensis (Willd.) A. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plocama brevifolia (Coss. & Durieu ex Pomel) M. Backlund & Thulin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plocama pendula Aiton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea ovalis (Pers.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5758 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago europaea L. 663 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Poa alpina L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bulbosa L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Poa flaccidula Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Poa glauca Vahl 39 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nemoralis L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Poa supina Schrad. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea divaricata Poir. ex Steud. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea latifolia Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea linearifolia (DC.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea nivea (Aiton) Webb 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea smithii Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda ex Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum fontanesii Durieu & Moq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala balansae Coss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala boissieri Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala erioptera DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala monspeliaca L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala myrtifolia L. 2706 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala rupestris Pourr. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenastrum Boreau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum maritimum L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum plebeium R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum romanum Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium cambricum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium interjectum Shivas 147 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium vulgare L. 2266 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon maritimus Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum aculeatum (L.) Roth 305 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lonchitis (L.) Roth 369 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 7098 ചിത്രങ്ങൾ
Populus carolinensis Moench 19 ചിത്രങ്ങൾ
Populus euphratica Olivier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 9094 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 3549 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca foliosa Ker Gawl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7071 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo 10 ചിത്രങ്ങൾ
Posidonia oceanica (L.) Delile 107 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton coloratus Hornem. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton lucens L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton polygonifolius Pourr. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton pusillus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla alchimilloides Lapeyr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla anglica Laichard. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla caulescens L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hirta L. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hispanica Zimmeter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla micrantha Ramond ex DC. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla montana Brot. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla pensylvanica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 6334 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Prasium majus L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Primula acaulis (L.) L. 6525 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Priva adhaerens (Forssk.) Chiov. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prospero autumnale (L.) Speta 1021 ചിത്രങ്ങൾ
Prospero obtusifolium (Poir.) Speta 25 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella hyssopifolia L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella laciniata (L.) L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 11937 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 2672 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 12624 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 11866 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 2008 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9570 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 41 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus insititia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus lusitanica L. 1609 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 3402 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 6805 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus prostrata Labill. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 18538 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudorlaya pumila (L.) Grande 170 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Nakai 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudoscabiosa saxatilis (Cav.) Devesa 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia punctulata (DC.) Vatke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Psychine stylosa Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteranthus dichotomus Forssk. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4216 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris incompleta Cav. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tremula R. Br. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus depressus Coss. & Balansa 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus dumetorus (Brouss.) Coult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus lasiospermus Buch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus plumosus (L.) Coult. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus porphyranthus Svent. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocephalus virens Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ptilostemon casabonae (L.) Greuter 130 ചിത്രങ്ങൾ
Ptilostemon dyricola (Maire) Greuter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ptilostemon gnaphaloides (Cirillo) Soják 52 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia festuciformis (Host) Parl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia maritima (Huds.) Parl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria arabica (L.) Cass. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria burchardii Hutch. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria canariensis Bolle 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 3146 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria odora (L.) Rchb. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria sicula (L.) Moris 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria vulgaris Gaertn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Pupalia lappacea (L.) A. Juss. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pycreus flavidus (Retz.) T. Koyama 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus bourgaeana Decne. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 5634 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus cordata Desv. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus syriaca Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus afares Pomel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus canariensis Willd. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus coccifera L. 3056 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus faginea Lam. 775 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ilex L. 8722 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus lusitanica Lam. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus pyrenaica Willd. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10870 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus suber L. 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Radiola linoides Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Raffenaldia primuloides Godr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L. 7235 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus aquatilis L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus arvensis L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus asiaticus L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 2604 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bullatus L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus calandrinioides Oliv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus circinatus Sibth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cortusifolius Willd. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus creticus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L. 970 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus gramineus L. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hederaceus L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus lateriflorus DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus macrophyllus Desf. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus millefoliatus Vahl 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus monspeliacus L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus montanus Willd. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus omiophyllus Ten. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus ophioglossifolius Vill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus paludosus Poir. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus peltatus Schrank 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 10386 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz 385 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sprunerianus Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus Chaix 303 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trilobus Desf. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus tripartitus DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 5848 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Reaumuria hirtella Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reaumuria vermiculata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia gaditana (Willk.) Samp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth 601 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 355 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda arabica Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda decursiva Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lanceolata Lag. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lancerotae Delile 32 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L. 3438 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 1791 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda media Lag. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda phyteuma L. 1069 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda scoparia Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda stricta Pers. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda villosa Coss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Retama dasycarpa Coss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Retama monosperma (L.) Boiss. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Retama raetam (Forssk.) Webb 130 ചിത്രങ്ങൾ
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus edulis Gaertn. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alaternus L. 4860 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alpina L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus cathartica L. 2962 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus crenulatus Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus integrifolia DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus lycioides L. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus myrtifolia Willk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus pumila Turra 229 ചിത്രങ്ങൾ
Rhanterium suaveolens Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaponticoides alpina (L.) M.V.Agab. & Greuter 33 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaponticum acaule (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter 1416 ചിത്രങ്ങൾ
Rhazya stricta Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N. Williams 41 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron ponticum L. 1930 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus albida Schousb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus coriaria L. 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus tripartita (Ucria) Grande 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora brownii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes alpinum L. 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes petraeum Wulfen 162 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes uva-crispa L. 1736 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6102 ചിത്രങ്ങൾ
Ridolfia segetum (Guss.) Moris 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 13920 ചിത്രങ്ങൾ
Roella ciliata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Roemeria hybrida (L.) DC. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Roldana petasitis (Sims) H. Rob. & Brettell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri 582 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea clusiana (Lange) Nyman 5 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea columnae Sebast. & Mauri 191 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea ligustica Parl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea numidica Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea ramiflora Ten. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea rollii Parl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa amphibia (L.) Besser 821 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 47 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 475 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa agrestis Savi 864 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa andegavensis Bastard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa bracteata J.C. Wendl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 15856 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa corymbifera Borkh. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa damascena Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa deseglisei Boreau 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa dumalis Bechst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa gallica L. 5319 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa laevigata Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa montana Chaix ex Vill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa moschata Herrm. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa multiflora Thunb. 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa obtusifolia Desv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa pouzinii Tratt. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 1491 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa sempervirens L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa sicula Tratt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa spinosissima L. 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 24 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa stylosa Desv. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus eriocalyx Jord. & Fourr. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10803 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 327 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria litorea (All.) Holub 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rouya polygama (Desf.) Coincy 447 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia fruticosa Aiton 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tenuifolia d'Urv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tinctorum L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus bollei Focke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 4923 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus glandulosus Bellardi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus sanctus Schreb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ulmifolius Schott 8026 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia patula Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3678 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3022 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex bucephalophorus L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 701 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex cyprius Murb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex dentatus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex intermedius DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex lunaria L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maderensis Lowe 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8268 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex palustris Sm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex papilio Coss. & Balansa 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex pulcher L. 751 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex scutatus L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex simpliciflorus Murb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsoides Desf. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex tuberosus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex vesicarius L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus aculeatus L. 4689 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus hypophyllum L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta angustifolia Pers. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta montana (L.) L. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Rutheopsis herbanica (Bolle) A. Hansen & Sunding 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia europaea L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia patula Duval-Jouve 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix alba L. 6053 ചിത്രങ്ങൾ
Salix atrocinerea Brot. 1374 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3295 ചിത്രങ്ങൾ
Salix canariensis Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cinerea L. 3182 ചിത്രങ്ങൾ
Salix fragilis L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Salix mucronata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pedicellata Desf. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Salix triandra L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola divaricata (Moq.) Moq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola genistoides Poir. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola kali L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola longifolia Forssk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola oppositifolia Desf. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola soda L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola tragus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola verticillata Schousb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvadora persica L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia aegyptiaca L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia aethiopis L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia africana-caerulea L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia argentea L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia broussonetii Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia canariensis L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia candelabrum Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia fruticosa Mill. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia interrupta Schousb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia lanigera Poir. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia lavandulifolia Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia microphylla Kunth 6845 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 6782 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia phlomoides Asso 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia sclarea L. 1808 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia spinosa L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia sylvestris L. 1243 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia tingitana Etl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verbenaca L. 3374 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia viridis L. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia natans (L.) All. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 5086 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 19678 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus palmensis Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Samolus valerandi L. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba minor Scop. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula europaea L. 837 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7458 ചിത്രങ്ങൾ
Santolina africana Jord. & Fourr. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Santolina pectinata Lag. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Santolina rosmarinifolia L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria ocymoides L. 3462 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 9258 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria sicula Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach 246 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja montana L. 2035 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja thymbra L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga bulbifera L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga carpetana Boiss. & Reut. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cymbalaria L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga globulifera Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga granulata L. 2234 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga longifolia Lapeyr. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga pedemontana All. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Meerb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L. 4801 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa ochroleuca L. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix stellata Banks & Sol. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus interruptus (Desf.) Tzvelev 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus mairei (St.-Yves) Dobignard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 3089 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 441 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus arabicus Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus barbatus (Loefl. ex L.) Thell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schizogyne glaberrima DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectiella supina (L.) Lye 34 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 330 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 33 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 54 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenus nigricans L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Schouwia purpurea (Forssk.) Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scilla verna Huds. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 652 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus annuus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus perennis L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerophylax spinescens Miers 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus grandiflorus Desf. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus hispanicus L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus maculatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus muricatus L. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus vermiculatus L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera angustifolia L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera caespitosa Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera hispanica L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera undulata Vahl 55 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia arguta Sol. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia auriculata L. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia calliantha Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia canina L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia frutescens L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia glabrata Aiton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia laevigata Vahl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia peregrina L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia sambucifolia L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia scorodonia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia smithii Hornem. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria columnae All. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria orientalis L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia pentaphylla (Jacq.) F. A. Barkley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfl. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum acre L. 4545 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum album L. 6375 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum amplexicaule DC. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum andegavense (DC.) Desv. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum anglicum Huds. 592 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum brevifolium DC. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum caeruleum L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum caespitosum (Cav.) DC. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum cepaea L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum dasyphyllum L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum forsterianum Sm. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum gypsicola Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hirsutum All. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum litoreum Guss. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum littoreum Guss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum modestum Ball 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum multiceps Coss. & Durieu 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum nevadense Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum nudum Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum pubescens Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rubens L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rupestre L. 3830 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 4245 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum tuberosum Coss. & Letourn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum villosum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Seetzenia lanata (Willd.) Bullock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella denticulata (L.) Spring 124 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun 218 ചിത്രങ്ങൾ
Semele androgyna (L.) Kunth 100 ചിത്രങ്ങൾ
Sempervivum tectorum L. 8027 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio doria L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio gallicus Vill. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio glaucus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio incrassatus Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio leucanthemifolius Poir. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lividus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio massaicus (Maire) Maire 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio petraeus Boiss. & Reut. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio squalidus L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5580 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby 27 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.) H.S. Irwin & Barneby 24 ചിത്രങ്ങൾ
Senna italica Mill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 426 ചിത്രങ്ങൾ
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin & Barneby 7 ചിത്രങ്ങൾ
Serapias cordigera L. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Serapias lingua L. 1171 ചിത്രങ്ങൾ
Serapias parviflora Parl. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Serratula tinctoria L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamoides purpurascens (L.) G.López 133 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum alatum Thonn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania pachycarpa DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli bocconi Guss. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli montanum L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli praecox (Gamisans) Gamisans 5 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli tortuosum L. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli webbii Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium verrucosum Raf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J. König) Stapf 29 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 36 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2085 ചിത്രങ്ങൾ
Sibthorpia peregrina L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm. f. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sida alba L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis arborescens Salzm. ex Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis briquetiana Font Quer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis canariensis L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis cossoniana Ball 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis cretica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis dasygnaphala (Webb & Berthel.) Clos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis dendrochahorra Bolle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis hirsuta L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis hyssopifolia L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis incana L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis infernalis Bolle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis leucantha Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis macrostachya Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis montana L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis nutans Svent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis pusilla (Lange) Pau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis romana L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis soluta Clos 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Silene andryalifolia Pomel 17 ചിത്രങ്ങൾ
Silene apetala Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Silene arenarioides Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 1347 ചിത്രങ്ങൾ
Silene ayachica Humbert 3 ചിത്രങ്ങൾ
Silene behen L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Silene bupleuroides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Silene colorata Poir. 914 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conica L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conoidea L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Silene coronaria (L.) Clairv. 3967 ചിത്രങ്ങൾ
Silene cretica L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dichotoma Ehrh. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dioica (L.) Clairv. 11022 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dyris Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Silene fruticosa L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Silene fuscata Link ex Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Silene inaperta L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Silene italica (L.) Pers. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Silene laeta (Aiton) A. Braun 44 ചിത്രങ്ങൾ
Silene lagunensis Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Silene latifolia Poir. 12593 ചിത്രങ്ങൾ
Silene littorea Brot. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Silene martyi Emb. & Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Silene micropetala Lag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Silene muscipula L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Silene neglecta Ten. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Silene nicaeensis All. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Silene nocturna L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Silene nutans L. 1814 ചിത്രങ്ങൾ
Silene pendula L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Silene portensis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Silene ramosissima Desf. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Silene rubella L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Silene scabriflora Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Silene sclerocarpa Dufour 13 ചിത്രങ്ങൾ
Silene secundiflora Otth 137 ചിത്രങ്ങൾ
Silene sedoides Poir. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Silene sericea All. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Silene succulenta Forssk. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Silene tamaranae Bramwell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Silene tridentata Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Silene villosa Forssk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Silene virescens Coss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vivianii Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vulgaris (Moench) Garcke 8865 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum eburneum Coss. & Durieu 8 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 4977 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapidendron angustifolium (DC.) Lowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapidendron rupestre Lowe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 2474 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 7018 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis flexuosa Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis pubescens L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Sison amomum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrella aspera (L.) Spach 94 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium austriacum Jacq. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium crassifolium Cav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium erysimoides Desf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium polyceratium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Sixalix arenaria (Forssk.) Greuter & Burdet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet 2527 ചിത്രങ്ങൾ
Sixalix farinosa (Coss.) Greuter & Burdet 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sixalix parielii (Maire) Greuter & Burdet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 3640 ചിത്രങ്ങൾ
Smyrnium olusatrum L. 2556 ചിത്രങ്ങൾ
Smyrnium perfoliatum L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter & Lillo 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aethiopicum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3372 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bonariense L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chenopodioides Lam. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum coagulans Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 8300 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum giganteum Jacq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum glaucophyllum Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum herculeum Bohs 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum incanum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum laciniatum Aiton 2109 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum laxum Spreng. 3095 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum linnaeanum Hepper & P.-M. L. Jaeger 15 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum marginatum L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1610 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7158 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rostratum Dunal 389 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sodomaeum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3636 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum vespertilio Aiton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum villosum Mill. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy 1191 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemma arghel (Delile) Hayne 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea L. 3964 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arboreus DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 2068 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus bulbosus (L.) Kilian & Greuter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus canariensis (Sch. Bip.) Boulos 10 ചിത്രങ്ങൾ