വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma lanceolatum With. LC

 
Alismataceae 284 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 968 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. NT

 
Alismataceae 272 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides

Damasonium alisma Mill. VU

 
Alismataceae 72 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma