വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acis autumnalis (L.) Sweet LC

 
Amaryllidaceae 26 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 5,986 5,188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,330 2,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium baeticum Boiss. LC

 
Amaryllidaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium baeticum
Allium baeticum
Allium baeticum
Allium baeticum

Allium barthianum Asch. & Schweinf.

 
Amaryllidaceae 50 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium barthianum
Allium barthianum
Allium barthianum
Allium barthianum

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,319 1,133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium chamaemoly L. LC

 
Amaryllidaceae 164 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium chamaemoly
Allium chamaemoly
Allium chamaemoly
Allium chamaemoly

Allium commutatum Guss. LC

 
Amaryllidaceae 162 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium commutatum
Allium commutatum
Allium commutatum
Allium commutatum

Allium flavum L.

 
Amaryllidaceae 208 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium flavum
Allium flavum
Allium flavum
Allium flavum

Allium guttatum Steven

 
Amaryllidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium guttatum
Allium guttatum

Allium massaessylum Batt. & Trab.

 
Amaryllidaceae 77 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium massaessylum
Allium massaessylum
Allium massaessylum
Allium massaessylum

Allium moly L. LC

 
Amaryllidaceae 489 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium moly
Allium moly
Allium moly
Allium moly

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae 1,479 1,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
Amaryllidaceae 1,851 1,603 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium orientale Boiss.

 
Amaryllidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium orientale
Allium orientale

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae 95 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum auct.

 
Amaryllidaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae 132 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 263 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae 1,770 1,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae 269 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 514 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schubertii Zucc.

 
Amaryllidaceae 77 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae 500 389 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium scorzonerifolium DC. LC

 
Amaryllidaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium
Allium scorzonerifolium
Allium scorzonerifolium
Allium scorzonerifolium

Allium sphaerocephalum L.

 
Amaryllidaceae 1,724 1,382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sphaerocephalum
Allium sphaerocephalum
Allium sphaerocephalum
Allium sphaerocephalum

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae 267 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae 97 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae 1,835 1,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae 1,676 1,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Amaryllis belladonna L.

അമരില്ലിസ് ബെല്ലഡോണ
Amaryllidaceae 2,346 2,165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna

Lapiedra martinezii Lag. LC

 
Amaryllidaceae 56 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lapiedra martinezii
Lapiedra martinezii
Lapiedra martinezii
Lapiedra martinezii

Narcissus bulbocodium L.

 
Amaryllidaceae 714 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus bulbocodium
Narcissus bulbocodium
Narcissus bulbocodium
Narcissus bulbocodium

Narcissus cantabricus DC. LC

 
Amaryllidaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus cantabricus
Narcissus cantabricus
Narcissus cantabricus
Narcissus cantabricus

Narcissus cavanillesii Barra & G.López LC

 
Amaryllidaceae 18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus cavanillesii
Narcissus cavanillesii
Narcissus cavanillesii
Narcissus cavanillesii

Narcissus elegans (Haw.) Spach LC

 
Amaryllidaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus elegans
Narcissus elegans
Narcissus elegans
Narcissus elegans

Narcissus jonquilla L. DD

 
Amaryllidaceae 566 485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus jonquilla
Narcissus jonquilla
Narcissus jonquilla
Narcissus jonquilla

Narcissus obsoletus (Haw.) Steud. LC

 
Amaryllidaceae 38 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus obsoletus
Narcissus obsoletus
Narcissus obsoletus
Narcissus obsoletus

Narcissus pachybolbus Durieu

 
Amaryllidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Narcissus pachybolbus
Narcissus pachybolbus
Narcissus pachybolbus

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
Amaryllidaceae 542 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus pseudonarcissus L.

ഡാഫോഡിൽസ്
Amaryllidaceae 5,616 4,881 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus

Narcissus rupicola Dufour

 
Amaryllidaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus rupicola
Narcissus rupicola
Narcissus rupicola
Narcissus rupicola

Narcissus serotinus L. LC

 
Amaryllidaceae 183 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus serotinus
Narcissus serotinus
Narcissus serotinus
Narcissus serotinus

Narcissus tazetta L.

നാർസിസസ് ടസെറ്റ
Amaryllidaceae 1,363 1,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta

Narcissus viridiflorus Schousb. NT

 
Amaryllidaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus viridiflorus
Narcissus viridiflorus
Narcissus viridiflorus
Narcissus viridiflorus

Nerine sarniensis (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 31 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerine sarniensis
Nerine sarniensis
Nerine sarniensis
Nerine sarniensis

Nothoscordum gracile (Dryand.) Stearn

 
Amaryllidaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nothoscordum gracile
Nothoscordum gracile
Nothoscordum gracile
Nothoscordum gracile

Pancratium canariense Ker Gawl.

 
Amaryllidaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pancratium canariense
Pancratium canariense
Pancratium canariense
Pancratium canariense

Pancratium foetidum Pomel LC

 
Amaryllidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pancratium foetidum
Pancratium foetidum

Pancratium maritimum L.

 
Amaryllidaceae 2,836 2,284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pancratium maritimum
Pancratium maritimum
Pancratium maritimum
Pancratium maritimum
Loading...