വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea ageratum L.

 
Asteraceae 313 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea ligustica All.

 
Asteraceae 219 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo

 
Asteraceae 54 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,928 19,278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea odorata L.

 
Asteraceae 467 314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achillea santolinoides Lag.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Achillea santolinoides

Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 22 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora

Ageratum conyzoides L.

 
Asteraceae 406 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,268 1,970 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter

 
Asteraceae 14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allagopappus canariensis
Allagopappus canariensis
Allagopappus canariensis
Allagopappus canariensis

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 3,571 2,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae 284 216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 1,734 1,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anacyclus homogamos (Maire) Humphries

 
Asteraceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus homogamos
Anacyclus homogamos
Anacyclus homogamos
Anacyclus homogamos

Anacyclus pyrethrum (L.) Link VU

 
Asteraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus pyrethrum
Anacyclus pyrethrum
Anacyclus pyrethrum
Anacyclus pyrethrum

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 832 598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anacyclus valentinus L.

 
Asteraceae 746 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus

Andryala glandulosa Lam.

 
Asteraceae 61 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa

Andryala integrifolia L.

 
Asteraceae 2,804 1,956 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia

Andryala nigricans Poir.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Andryala nigricans
Andryala nigricans
Andryala nigricans

Andryala pinnatifida Aiton

 
Asteraceae 34 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala pinnatifida
Andryala pinnatifida
Andryala pinnatifida
Andryala pinnatifida

Andryala ragusina L.

 
Asteraceae 306 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala ragusina
Andryala ragusina
Andryala ragusina
Andryala ragusina

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae 2,640 2,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis chia L.

 
Asteraceae 43 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 1,005 817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Anthemis cretica L.

 
Asteraceae 94 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cretica
Anthemis cretica
Anthemis cretica
Anthemis cretica

Anthemis maritima L.

 
Asteraceae 1,292 870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis maritima
Anthemis maritima
Anthemis maritima
Anthemis maritima

Anthemis melampodina Delile

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anthemis melampodina

Anthemis pseudocotula Boiss.

 
Asteraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula

Anthemis punctata Vahl

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anthemis punctata

Anthemis secundiramea Biv.

 
Asteraceae 74 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea

Arctium minus (Hill) Bernh.

 
Asteraceae 9,543 7,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus

Arctotheca calendula (L.) Levyns

 
Asteraceae 1,018 797 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula

Arctotis venusta Norl.

 
Asteraceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta

Argyranthemum adauctum (Link) Humphries

 
Asteraceae 24 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum adauctum

Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries

 
Asteraceae 15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii
Argyranthemum broussonetii
Argyranthemum broussonetii
Argyranthemum broussonetii

Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum coronopifolium
Argyranthemum coronopifolium
Argyranthemum coronopifolium
Argyranthemum coronopifolium

Argyranthemum dissectum (Lowe) Lowe

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Argyranthemum dissectum

Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb

 
Asteraceae 41 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum
Argyranthemum foeniculaceum
Argyranthemum foeniculaceum
Argyranthemum foeniculaceum

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.

 
Asteraceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens

Argyranthemum gracile Sch. Bip.

 
Asteraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum gracile
Argyranthemum gracile
Argyranthemum gracile
Argyranthemum gracile

Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell

 
Asteraceae 26 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum haouarytheum

Argyranthemum hierrense Humphries

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum hierrense
Argyranthemum hierrense
Argyranthemum hierrense
Argyranthemum hierrense

Argyranthemum teneriffae Humphries

 
Asteraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Argyranthemum teneriffae
Argyranthemum teneriffae
Argyranthemum teneriffae
Argyranthemum teneriffae

Argyranthemum winteri Humphries CR

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Argyranthemum winteri
Argyranthemum winteri

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

 
Asteraceae 79 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Loading...