വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea ageratum L.

 
Asteraceae 227 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea ligustica All.

 
Asteraceae 145 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo

 
Asteraceae 31 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,945 17,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea odorata L.

 
Asteraceae 221 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achillea santolinoides Lag.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Achillea santolinoides

Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 180 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,582 1,403 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter

 
Asteraceae 12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allagopappus canariensis
Allagopappus canariensis
Allagopappus canariensis
Allagopappus canariensis

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 2,640 2,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae 206 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 1,294 821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anacyclus homogamos (Maire) Humphries

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Anacyclus homogamos
Anacyclus homogamos
Anacyclus homogamos

Anacyclus pyrethrum (L.) Link VU

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anacyclus pyrethrum

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 574 419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anacyclus valentinus L.

 
Asteraceae 524 391 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus

Andryala glandulosa Lam.

 
Asteraceae 29 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa

Andryala integrifolia L.

 
Asteraceae 2,244 1,566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia

Andryala nigricans Poir.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Andryala nigricans
Andryala nigricans
Andryala nigricans

Andryala pinnatifida Aiton

 
Asteraceae 22 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala pinnatifida
Andryala pinnatifida
Andryala pinnatifida
Andryala pinnatifida

Andryala ragusina L.

 
Asteraceae 231 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala ragusina
Andryala ragusina
Andryala ragusina
Andryala ragusina

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae 2,105 1,641 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis chia L.

 
Asteraceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 732 599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Anthemis cretica L.

 
Asteraceae 60 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cretica
Anthemis cretica
Anthemis cretica
Anthemis cretica

Anthemis maritima L.

 
Asteraceae 940 633 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis maritima
Anthemis maritima
Anthemis maritima
Anthemis maritima

Anthemis pseudocotula Boiss.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula

Anthemis punctata Vahl

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anthemis punctata

Anthemis secundiramea Biv.

 
Asteraceae 67 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea

Arctium minus (Hill) Bernh.

 
Asteraceae 7,798 6,133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus

Arctotheca calendula (L.) Levyns

 
Asteraceae 713 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula

Arctotis venusta Norl.

 
Asteraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta

Argyranthemum adauctum (Link) Humphries

 
Asteraceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum adauctum
Argyranthemum adauctum

Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries

 
Asteraceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii
Argyranthemum broussonetii
Argyranthemum broussonetii
Argyranthemum broussonetii

Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum coronopifolium
Argyranthemum coronopifolium
Argyranthemum coronopifolium
Argyranthemum coronopifolium

Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb

 
Asteraceae 34 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum
Argyranthemum foeniculaceum
Argyranthemum foeniculaceum
Argyranthemum foeniculaceum

Argyranthemum gracile Sch. Bip.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Argyranthemum gracile

Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell

 
Asteraceae 18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum haouarytheum

Argyranthemum hierrense Humphries

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum hierrense
Argyranthemum hierrense
Argyranthemum hierrense
Argyranthemum hierrense

Argyranthemum teneriffae Humphries

 
Asteraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Argyranthemum teneriffae
Argyranthemum teneriffae
Argyranthemum teneriffae
Argyranthemum teneriffae

Argyranthemum winteri Humphries CR

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Argyranthemum winteri
Argyranthemum winteri

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

 
Asteraceae 71 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 2,516 2,054 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Artemisia alba Turra

 
Asteraceae 392 291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia alba
Artemisia alba
Artemisia alba
Artemisia alba

Artemisia arborescens (Vaill.) L.

 
Asteraceae 271 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens

Artemisia atlantica Coss.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia atlantica
Loading...