വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Berberis maderensis Lowe CR

 
Berberidaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis maderensis
Berberis maderensis
Berberis maderensis

Berberis vulgaris L.

 
Berberidaceae 2,805 2,115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Bongardia chrysogonum (L.) Spach

 
Berberidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bongardia chrysogonum
Bongardia chrysogonum

Epimedium perralderianum Coss.

 
Berberidaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium perralderianum
Epimedium perralderianum
Epimedium perralderianum

Epimedium pinnatum Fisch. ex DC.

 
Berberidaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum

Leontice leontopetalum L.

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Leontice leontopetalum