വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alkanna orientalis (L.) Boiss.

 
Boraginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis

Alkanna tinctoria Tausch

 
Boraginaceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria

Anchusa aggregata Lehm.

 
Boraginaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa aggregata
Anchusa aggregata
Anchusa aggregata
Anchusa aggregata

Anchusa atlantica Ball

 
Boraginaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Anchusa atlantica
Anchusa atlantica
Anchusa atlantica
Anchusa atlantica

Anchusa azurea Mill.

 
Boraginaceae 183 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa azurea
Anchusa azurea
Anchusa azurea
Anchusa azurea

Anchusa calcarea Boiss.

 
Boraginaceae 94 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa calcarea
Anchusa calcarea
Anchusa calcarea
Anchusa calcarea

Anchusa hispida Forssk.

 
Boraginaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Anchusa hispida
Anchusa hispida
Anchusa hispida
Anchusa hispida

Anchusa hybrida Ten.

 
Boraginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anchusa hybrida

Anchusa italica Retz.

 
Boraginaceae 1,823 1,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica

Anchusa ovata Lehm.

 
Boraginaceae 29 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa ovata
Anchusa ovata
Anchusa ovata
Anchusa ovata

Anchusa undulata L.

 
Boraginaceae 441 278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik

 
Boraginaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arnebia decumbens
Arnebia decumbens
Arnebia decumbens
Arnebia decumbens

Asperugo procumbens L.

 
Boraginaceae 240 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

ബോറേജ്
Boraginaceae 12,022 10,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1,250 935 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 242 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Coldenia procumbens L. LC

 
Boraginaceae 15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens

Cordia sinensis Lam. LC

 
Boraginaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Cordia sinensis

Cynoglossum cheirifolium L.

 
Boraginaceae 696 400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum cheirifolium
Cynoglossum cheirifolium
Cynoglossum cheirifolium
Cynoglossum cheirifolium

Cynoglossum clandestinum Desf.

 
Boraginaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum clandestinum
Cynoglossum clandestinum
Cynoglossum clandestinum
Cynoglossum clandestinum

Cynoglossum creticum Mill.

 
Boraginaceae 2,346 1,655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum dioscoridis Vill.

 
Boraginaceae 83 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis
Cynoglossum dioscoridis
Cynoglossum dioscoridis
Cynoglossum dioscoridis

Cynoglossum mathezii Greuter & Burdet

 
Boraginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cynoglossum mathezii

Echiochilon fruticosum Desf.

 
Boraginaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echiochilon fruticosum
Echiochilon fruticosum
Echiochilon fruticosum
Echiochilon fruticosum

Echium acanthocarpum Svent. CR

 
Boraginaceae 26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium acanthocarpum
Echium acanthocarpum
Echium acanthocarpum
Echium acanthocarpum

Echium aculeatum Poir.

 
Boraginaceae 51 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium aculeatum
Echium aculeatum
Echium aculeatum
Echium aculeatum

Echium angustifolium Mill.

 
Boraginaceae 132 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium angustifolium
Echium angustifolium
Echium angustifolium
Echium angustifolium

Echium arenarium Guss.

 
Boraginaceae 154 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium arenarium
Echium arenarium
Echium arenarium
Echium arenarium

Echium asperrimum Lam.

 
Boraginaceae 614 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium asperrimum
Echium asperrimum
Echium asperrimum
Echium asperrimum

Echium boissieri Steud.

 
Boraginaceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium boissieri
Echium boissieri
Echium boissieri
Echium boissieri

Echium bonnetii Coincy

 
Boraginaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium bonnetii
Echium bonnetii
Echium bonnetii
Echium bonnetii

Echium brevirame Sprague & Hutch.

 
Boraginaceae 41 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium brevirame
Echium brevirame
Echium brevirame
Echium brevirame

Echium callithyrsum Bolle VU

 
Boraginaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium callithyrsum
Echium callithyrsum
Echium callithyrsum
Echium callithyrsum

Echium creticum L.

 
Boraginaceae 480 314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium creticum
Echium creticum
Echium creticum
Echium creticum

Echium decaisnei Webb & Berthel. LC

 
Boraginaceae 99 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium decaisnei
Echium decaisnei
Echium decaisnei
Echium decaisnei

Echium flavum Desf.

 
Boraginaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Echium flavum
Echium flavum
Echium flavum
Echium flavum

Echium gaditanum Boiss.

 
Boraginaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium gaditanum
Echium gaditanum
Echium gaditanum
Echium gaditanum

Echium gentianoides Coincy VU

 
Boraginaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium gentianoides
Echium gentianoides
Echium gentianoides
Echium gentianoides

Echium handiense Svent. CR

 
Boraginaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Echium handiense
Echium handiense
Echium handiense

Echium hierrense Webb ex Bolle

 
Boraginaceae 28 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium hierrense
Echium hierrense
Echium hierrense
Echium hierrense

Echium horridum Batt.

 
Boraginaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium horridum
Echium horridum
Echium horridum
Echium horridum

Echium humile Desf.

 
Boraginaceae 46 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium humile
Echium humile
Echium humile
Echium humile

Echium italicum L.

 
Boraginaceae 898 619 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium italicum
Echium italicum
Echium italicum
Echium italicum

Echium nervosum Dryand.

 
Boraginaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium nervosum
Echium nervosum
Echium nervosum
Echium nervosum

Echium onosmifolium Webb & Berthel.

 
Boraginaceae 25 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium onosmifolium
Echium onosmifolium
Echium onosmifolium
Echium onosmifolium

Echium parviflorum Moench

 
Boraginaceae 97 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium parviflorum
Echium parviflorum
Echium parviflorum
Echium parviflorum

Echium pinninana Webb & Berthel.

 
Boraginaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium pinninana
Echium pinninana
Echium pinninana
Echium pinninana

Echium plantagineum L.

 
Boraginaceae 4,343 3,497 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium sabulicola Pomel

 
Boraginaceae 446 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium sabulicola
Echium sabulicola
Echium sabulicola
Echium sabulicola
Loading...