വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Centranthus angustifolius (Mill.) DC.

 
Caprifoliaceae 849 569 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius

Centranthus battandieri Maire

 
Caprifoliaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Centranthus battandieri
Centranthus battandieri
Centranthus battandieri
Centranthus battandieri

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

 
Caprifoliaceae 848 496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae

Centranthus lecoqii Jord.

 
Caprifoliaceae 482 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii

Centranthus longiflorus Steven

 
Caprifoliaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus longiflorus
Centranthus longiflorus
Centranthus longiflorus
Centranthus longiflorus

Centranthus macrosiphon Boiss.

 
Caprifoliaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus macrosiphon
Centranthus macrosiphon
Centranthus macrosiphon
Centranthus macrosiphon

Centranthus nevadensis Boiss.

 
Caprifoliaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus nevadensis
Centranthus nevadensis
Centranthus nevadensis
Centranthus nevadensis

Centranthus ruber (L.) DC.

 
Caprifoliaceae 17,095 13,761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber

Dipsacus ferox Loisel.

 
Caprifoliaceae 33 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus ferox
Dipsacus ferox
Dipsacus ferox
Dipsacus ferox

Dipsacus fullonum L.

 
Caprifoliaceae 10,914 8,768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum

Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.

 
Caprifoliaceae 173 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fedia cornucopiae
Fedia cornucopiae
Fedia cornucopiae
Fedia cornucopiae

Knautia arvensis (L.) Coult.

 
Caprifoliaceae 12,447 9,859 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Knautia arvensis

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

 
Caprifoliaceae 499 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia integrifolia
Knautia integrifolia
Knautia integrifolia
Knautia integrifolia

Knautia mauritanica Pomel

 
Caprifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Knautia mauritanica
Knautia mauritanica

Knautia subscaposa Boiss. & Reut.

 
Caprifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Knautia subscaposa

Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 49 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia argentea
Lomelosia argentea
Lomelosia argentea
Lomelosia argentea

Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 209 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia graminifolia
Lomelosia graminifolia
Lomelosia graminifolia
Lomelosia graminifolia

Lomelosia palaestina (L.) Raf.

 
Caprifoliaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia palaestina
Lomelosia palaestina
Lomelosia palaestina
Lomelosia palaestina

Lomelosia prolifera (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia prolifera
Lomelosia prolifera
Lomelosia prolifera

Lomelosia simplex (Desf.) Raf.

 
Caprifoliaceae 34 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia simplex
Lomelosia simplex
Lomelosia simplex
Lomelosia simplex

Lomelosia stellata (L.) Raf.

 
Caprifoliaceae 669 474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia stellata
Lomelosia stellata
Lomelosia stellata
Lomelosia stellata

Lonicera arborea Boiss. NT

 
Caprifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Lonicera arborea
Lonicera arborea

Lonicera etrusca Santi

 
Caprifoliaceae 3,459 2,622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca

Lonicera implexa Aiton

 
Caprifoliaceae 2,494 1,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa

Lonicera japonica Thunb.

 
Caprifoliaceae 7,292 5,717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera japonica
Lonicera japonica
Lonicera japonica
Lonicera japonica

Lonicera periclymenum L.

 
Caprifoliaceae 5,259 4,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera periclymenum
Lonicera periclymenum
Lonicera periclymenum
Lonicera periclymenum

Lonicera pyrenaica L.

 
Caprifoliaceae 231 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera pyrenaica
Lonicera pyrenaica
Lonicera pyrenaica
Lonicera pyrenaica

Pterocephalus dumetorus (Brouss.) Coult.

 
Caprifoliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus dumetorus
Pterocephalus dumetorus
Pterocephalus dumetorus

Pterocephalus lasiospermus Buch

 
Caprifoliaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus

Pterocephalus plumosus (L.) Coult.

 
Caprifoliaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus plumosus
Pterocephalus plumosus
Pterocephalus plumosus
Pterocephalus plumosus

Pterocephalus porphyranthus Svent.

 
Caprifoliaceae 31 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus porphyranthus
Pterocephalus porphyranthus
Pterocephalus porphyranthus
Pterocephalus porphyranthus

Pterocephalus virens Berthel.

 
Caprifoliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens

Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link

 
Caprifoliaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pycnocomon rutifolium
Pycnocomon rutifolium
Pycnocomon rutifolium
Pycnocomon rutifolium

Scabiosa columbaria L.

 
Caprifoliaceae 5,943 4,561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria

Scabiosa ochroleuca L.

 
Caprifoliaceae 779 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scabiosa ochroleuca
Scabiosa ochroleuca
Scabiosa ochroleuca
Scabiosa ochroleuca

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 3,468 2,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sixalix atropurpurea
Sixalix atropurpurea
Sixalix atropurpurea
Sixalix atropurpurea

Sixalix farinosa (Coss.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sixalix farinosa
Sixalix farinosa
Sixalix farinosa
Sixalix farinosa

Succisa pratensis Moench

 
Caprifoliaceae 3,172 2,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Succisa pratensis
Succisa pratensis
Succisa pratensis
Succisa pratensis

Valeriana apula Pourr.

 
Caprifoliaceae 120 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Valeriana apula
Valeriana apula
Valeriana apula
Valeriana apula

Valeriana phu L.

 
Caprifoliaceae 19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Valeriana phu
Valeriana phu
Valeriana phu
Valeriana phu

Valeriana tuberosa L. LC

 
Caprifoliaceae 980 685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Valeriana tuberosa
Valeriana tuberosa
Valeriana tuberosa
Valeriana tuberosa

Valerianella coronata (L.) DC.

 
Caprifoliaceae 102 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Valerianella coronata
Valerianella coronata
Valerianella coronata
Valerianella coronata
Valerianella costata
Valerianella costata
Valerianella costata
Valerianella costata

Valerianella dentata (L.) Pollich

 
Caprifoliaceae 151 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Valerianella dentata
Valerianella dentata
Valerianella dentata
Valerianella dentata
Loading...