വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cleome africana Botsch.

 
Cleomaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cleome africana

Cleome amblyocarpa Barratte & Murb.

 
Cleomaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa

Cleome arabica L.

 
Cleomaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica

Cleome gynandra L.

 
Cleomaceae 230 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra

Cleome hanburyana Penz.

 
Cleomaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome hanburyana
Cleome hanburyana

Cleome violacea L.

 
Cleomaceae 34 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea

Cleome viscosa L.

 
Cleomaceae 254 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa