വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeonium aizoon (Bolle) T. Mes

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium aizoon
Aeonium aizoon

Aeonium appendiculatum Bañares

 
Crassulaceae 14 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 3,810 3,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium aureum (C. Sm. ex Hornem.) T. Mes

 
Crassulaceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium aureum
Aeonium aureum
Aeonium aureum
Aeonium aureum

Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. VU

 
Crassulaceae 69 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum

Aeonium burchardii (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium burchardii
Aeonium burchardii

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 105 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 1,171 1,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium ciliatum
Aeonium ciliatum
Aeonium ciliatum
Aeonium ciliatum

Aeonium cuneatum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum

Aeonium decorum Webb ex Bolle

 
Crassulaceae 460 445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum

Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T. Mes

 
Crassulaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum

Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum

Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger EN

 
Crassulaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium gomerense
Aeonium gomerense
Aeonium gomerense

Aeonium goochiae Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 20 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 3,503 3,252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 133 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense

Aeonium lindleyi Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 103 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi

Aeonium manriqueorum Bolle

 
Crassulaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum

Aeonium mascaense Bramwell

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium mascaense
Aeonium mascaense

Aeonium nobile (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 48 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium nobile
Aeonium nobile
Aeonium nobile
Aeonium nobile

Aeonium pseudourbicum Bañares

 
Crassulaceae 24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum

Aeonium saundersii Bolle VU

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium saundersii

Aeonium simsii (Sweet) Stearn

 
Crassulaceae 210 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii

Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger

 
Crassulaceae 52 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 294 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme

Aeonium undulatum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 99 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium urbicum
Aeonium urbicum
Aeonium urbicum
Aeonium urbicum

Aeonium valverdense (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 38 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense

Aeonium vestitum Svent.

 
Crassulaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum

Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares

 
Crassulaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium volkeri
Aeonium volkeri
Aeonium volkeri

Aichryson bollei Webb ex Bolle

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aichryson bollei

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell

 
Crassulaceae 289 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum

Aichryson parlatorei Bolle

 
Crassulaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei

Aichryson porphyrogennetos Bolle

 
Crassulaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aichryson porphyrogennetos
Aichryson porphyrogennetos
Aichryson porphyrogennetos

Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson tortuosum
Aichryson tortuosum
Aichryson tortuosum
Aichryson tortuosum

Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 20 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson villosum
Aichryson villosum
Aichryson villosum
Aichryson villosum

Cotyledon umbilicus L.

 
Crassulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotyledon umbilicus
Cotyledon umbilicus
Cotyledon umbilicus

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

 
Crassulaceae 43 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii

Crassula multicava Lem.

 
Crassulaceae 2,123 1,845 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava

Crassula muscosa L.

 
Crassulaceae 1,853 1,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa

Crassula ovata (Mill.) Druce

 
Crassulaceae 13,112 12,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Crassula tetragona L.

 
Crassulaceae 364 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona

Crassula tillaea Lest.-Garl. LC

 
Crassulaceae 405 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea

Crassula vaillantii (Willd.) Roth

 
Crassulaceae 101 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii

Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier EN

 
Crassulaceae 3,853 3,466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.

 
Crassulaceae 623 528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis

Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier

 
Crassulaceae 59 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Loading...