വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeonium aizoon (Bolle) T. Mes

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium aizoon
Aeonium aizoon

Aeonium appendiculatum Bañares

 
Crassulaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2,562 2,274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium aureum (C. Sm. ex Hornem.) T. Mes

 
Crassulaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium aureum
Aeonium aureum
Aeonium aureum
Aeonium aureum

Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. VU

 
Crassulaceae 42 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum

Aeonium burchardii (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium burchardii
Aeonium burchardii

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 47 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 834 788 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium cuneatum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum

Aeonium decorum Webb ex Bolle

 
Crassulaceae 315 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum

Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T. Mes

 
Crassulaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum

Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum

Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger EN

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium gomerense

Aeonium goochiae Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2,882 2,677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 82 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense

Aeonium lindleyi Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 64 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi

Aeonium manriqueorum Bolle

 
Crassulaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum

Aeonium mascaense Bramwell

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium mascaense
Aeonium mascaense

Aeonium nobile (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 31 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium nobile
Aeonium nobile
Aeonium nobile
Aeonium nobile

Aeonium pseudourbicum Bañares

 
Crassulaceae 20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum

Aeonium simsii (Sweet) Stearn

 
Crassulaceae 158 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii

Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger

 
Crassulaceae 41 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 265 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme

Aeonium undulatum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 45 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum

Aeonium valverdense (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense

Aeonium vestitum Svent.

 
Crassulaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum

Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium volkeri
Aeonium volkeri

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell

 
Crassulaceae 197 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum

Aichryson parlatorei Bolle

 
Crassulaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei

Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson tortuosum
Aichryson tortuosum

Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson villosum
Aichryson villosum
Aichryson villosum
Aichryson villosum

Cotyledon umbilicus L.

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cotyledon umbilicus

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

 
Crassulaceae 21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii

Crassula multicava Lem.

 
Crassulaceae 1,711 1,493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava

Crassula muscosa L.

 
Crassulaceae 1,579 1,494 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa

Crassula ovata (Mill.) Druce

 
Crassulaceae 10,728 10,015 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Crassula tetragona L.

 
Crassulaceae 222 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona

Crassula tillaea Lest.-Garl. LC

 
Crassulaceae 277 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea

Crassula vaillantii (Willd.) Roth

 
Crassulaceae 96 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii

Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier EN

 
Crassulaceae 3,058 2,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.

 
Crassulaceae 742 655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis

Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier

 
Crassulaceae 37 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi

Kalanchoe laciniata (L.) DC.

 
Crassulaceae 228 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata

Kalanchoe laxiflora Baker

 
Crassulaceae 1,991 1,816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

 
Crassulaceae 600 463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata

Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 41 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe prolifera
Kalanchoe prolifera
Kalanchoe prolifera
Kalanchoe prolifera
Loading...