വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിയ പെർഫോളിയാറ്റ
Gentianaceae 1,852 1,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata

Centaurium erythraea Rafn LC

സെന്റോറിയം എറിത്രിയ
Gentianaceae 4,674 3,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

 
Gentianaceae 166 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium maritimum
Centaurium maritimum
Centaurium maritimum
Centaurium maritimum

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce LC

 
Gentianaceae 419 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium pulchellum
Centaurium pulchellum
Centaurium pulchellum
Centaurium pulchellum

Centaurium spicatum (L.) Fritsch

 
Gentianaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium spicatum
Centaurium spicatum
Centaurium spicatum
Centaurium spicatum

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch

 
Gentianaceae 82 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium tenuiflorum
Centaurium tenuiflorum
Centaurium tenuiflorum
Centaurium tenuiflorum

Cicendia filiformis (L.) Delarbre

 
Gentianaceae 70 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cicendia filiformis
Cicendia filiformis
Cicendia filiformis
Cicendia filiformis

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel NT

 
Gentianaceae 36 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Exaculum pusillum
Exaculum pusillum
Exaculum pusillum
Exaculum pusillum

Gentiana ciliata L.

 
Gentianaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentiana ciliata
Gentiana ciliata
Gentiana ciliata

Gentiana sierrae Briq.

 
Gentianaceae 1,625 1,225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentiana sierrae
Gentiana sierrae
Gentiana sierrae
Gentiana sierrae

Ixanthus viscosus (Sm.) Griseb.

 
Gentianaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ixanthus viscosus
Ixanthus viscosus
Ixanthus viscosus
Ixanthus viscosus