വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 
Orchidaceae 8,275 7,001 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1,348 1,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 2,608 2,009 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 1,777 1,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó NT

 
Orchidaceae 284 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

 
Orchidaceae 500 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

 
Orchidaceae 3,815 2,882 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó

 
Orchidaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana

Epipactis helleborine (L.) Crantz

 
Orchidaceae 3,550 2,544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine

Gennaria diphylla (Link) Parl.

 
Orchidaceae 120 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla

Goodyera macrophylla Lowe CR

 
Orchidaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Goodyera macrophylla
Goodyera macrophylla
Goodyera macrophylla
Goodyera macrophylla

Habenaria tridactylites Lindl. LC

 
Orchidaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

 
Orchidaceae 3,582 2,818 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Himantoglossum hircinum
Himantoglossum hircinum
Himantoglossum hircinum
Himantoglossum hircinum

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge

 
Orchidaceae 3,109 2,388 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Himantoglossum robertianum
Himantoglossum robertianum
Himantoglossum robertianum
Himantoglossum robertianum

Limodorum abortivum (L.) Sw.

 
Orchidaceae 1,661 1,246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

 
Orchidaceae 190 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea maculata

Neottia nidus-avis (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 1,208 909 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis

Ophrys apifera Huds.

ഒഫ്രിസ് അപിഫെറ
Orchidaceae 4,314 3,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora Link

 
Orchidaceae 198 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora

Ophrys conradiae Melki & Deschâtres

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ophrys conradiae
Ophrys conradiae

Ophrys funerea Viv.

 
Orchidaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea

Ophrys fusca Link

 
Orchidaceae 619 372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca

Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica

Ophrys insectifera L. LC

 
Orchidaceae 795 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera

Ophrys iricolor Desf.

 
Orchidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor

Ophrys lutea Cav.

 
Orchidaceae 997 716 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea

Ophrys marmorata G. Foelsche & W. Foelsche

 
Orchidaceae 50 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys marmorata
Ophrys marmorata
Ophrys marmorata
Ophrys marmorata

Ophrys pallida Raf.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Ophrys pallida
Ophrys pallida
Ophrys pallida

Ophrys picta Link

 
Orchidaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta

Ophrys scolopax Cav.

 
Orchidaceae 1,539 1,066 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax

Ophrys sicula Tineo

 
Orchidaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula

Ophrys speculum Link

 
Orchidaceae 516 357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum

Ophrys sphegodes Mill.

 
Orchidaceae 103 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes

Ophrys tenthredinifera Willd.

 
Orchidaceae 518 354 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera

Orchis anthropophora (L.) All.

 
Orchidaceae 1,184 843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora

Orchis canariensis Lindl.

 
Orchidaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis canariensis
Orchis canariensis
Orchis canariensis
Orchis canariensis

Orchis italica Poir.

ഓർക്കിസ് ഇറ്റാലിക്ക
Orchidaceae 418 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis italica
Orchis italica
Orchis italica
Orchis italica

Orchis laeta Steinh. NT

 
Orchidaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis laeta
Orchis laeta
Orchis laeta
Orchis laeta

Orchis mascula (L.) L.

 
Orchidaceae 5,967 4,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula

Orchis olbiensis Reut. ex Gren.

 
Orchidaceae 307 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis olbiensis
Orchis olbiensis
Orchis olbiensis
Orchis olbiensis

Orchis patens Desf.

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Orchis patens

Orchis pauciflora Ten. LC

 
Orchidaceae 105 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora

Orchis purpurea Huds.

 
Orchidaceae 4,849 3,898 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea

Orchis scopulorum Summerh.

 
Orchidaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis scopulorum
Orchis scopulorum
Orchis scopulorum
Orchis scopulorum

Orchis simia Lam.

 
Orchidaceae 1,384 1,039 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis simia
Orchis simia
Orchis simia
Orchis simia

Orchis tridentata Scop.

 
Orchidaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchis tridentata
Orchis tridentata
Orchis tridentata

Platanthera algeriensis Batt. & Trab. NT

 
Orchidaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platanthera algeriensis
Platanthera algeriensis
Platanthera algeriensis
Platanthera algeriensis

Platanthera bifolia (L.) Rich.

 
Orchidaceae 1,940 1,411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platanthera bifolia
Platanthera bifolia
Platanthera bifolia
Platanthera bifolia

Serapias cordigera L.

 
Orchidaceae 320 228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Serapias cordigera
Serapias cordigera
Serapias cordigera
Serapias cordigera
Loading...