വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.

 
Poaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 538 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 79 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops ovata L.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ovata
Aegilops ovata

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 95 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 60 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites

 
Poaceae 26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 77 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

 
Poaceae 59 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 763 600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae 61 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 69 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae 38 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

 
Poaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 249 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 53 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Aira praecox L.

 
Poaceae 67 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox

Aira tenorei Guss. LC

 
Poaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei

Airopsis tenella (Cav.) Coss. & Durieu LC

 
Poaceae 22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus alpinus Vill.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alopecurus alpinus

Alopecurus arundinaceus Poir. LC

 
Poaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus

Alopecurus bulbosus Gouan

 
Poaceae 31 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 57 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus

Alopecurus myosuroides Huds.

 
Poaceae 288 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 1,273 973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
Poaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Ammochloa palaestina Boiss. LC

 
Poaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina

Ammophila arenaria (L.) Link

 
Poaceae 968 741 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria

Andropogon distachyos L.

 
Poaceae 32 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos

Anisantha diandra (Roth) Tutin

 
Poaceae 174 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 259 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rigida (Roth) Hyl.

 
Poaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha rigida
Anisantha rigida
Anisantha rigida
Anisantha rigida

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 238 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1,186 860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 175 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum

Anthoxanthum aristatum Boiss.

 
Poaceae 42 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1,034 779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum ovatum Lag.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum

Antinoria agrostidea (DC.) Parl. LC

 
Poaceae 41 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antinoria agrostidea
Antinoria agrostidea
Antinoria agrostidea
Antinoria agrostidea
Loading...