വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Frangula alnus Mill. LC

 
Rhamnaceae 853 604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus

Frangula azorica Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica

Paliurus spina-christi Mill.

 
Rhamnaceae 1,267 908 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

 
Rhamnaceae 4,867 3,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 562 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

 
Rhamnaceae 2,963 2,233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus crenulatus Aiton

 
Rhamnaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Rhamnus crenulatus
Rhamnus crenulatus
Rhamnus crenulatus
Rhamnus crenulatus

Rhamnus integrifolia DC.

 
Rhamnaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Rhamnus integrifolia

Rhamnus lycioides L.

 
Rhamnaceae 519 372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus myrtifolia Willk.

 
Rhamnaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus myrtifolia
Rhamnus myrtifolia
Rhamnus myrtifolia

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 230 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae 1,280 965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

 
Rhamnaceae 96 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus mauritiana Lam. LC

 
Rhamnaceae 164 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 135 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

 
Rhamnaceae 30 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi