വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Reaumuria hirtella Jaub. & Spach

 
Tamaricaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Reaumuria hirtella

Reaumuria vermiculata L.

 
Tamaricaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Reaumuria vermiculata
Reaumuria vermiculata
Reaumuria vermiculata
Reaumuria vermiculata

Tamarix africana Poir. LC

 
Tamaricaceae 206 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tamarix africana
Tamarix africana
Tamarix africana
Tamarix africana

Tamarix boveana Bunge VU

 
Tamaricaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Tamarix boveana

Tamarix canariensis Willd. LC

 
Tamaricaceae 200 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tamarix canariensis
Tamarix canariensis
Tamarix canariensis
Tamarix canariensis

Tamarix gallica L. LC

 
Tamaricaceae 3,291 2,455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tamarix gallica
Tamarix gallica
Tamarix gallica
Tamarix gallica

Tamarix parviflora DC. LC

 
Tamaricaceae 1,018 857 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tamarix parviflora
Tamarix parviflora
Tamarix parviflora
Tamarix parviflora

Tamarix ramosissima Ledeb. LC

 
Tamaricaceae 658 513 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tamarix ramosissima
Tamarix ramosissima
Tamarix ramosissima
Tamarix ramosissima

Tamarix senegalensis DC. LC

 
Tamaricaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tamarix senegalensis
Tamarix senegalensis
Tamarix senegalensis
Tamarix senegalensis

Tamarix tetragyna Ehrenb. LC

 
Tamaricaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Tamarix tetragyna
Tamarix tetragyna
Tamarix tetragyna