വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Balanites aegyptiaca (L.) Delile LC

 
Zygophyllaceae 172 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 51 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia bruguieri DC.

 
Zygophyllaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri

Fagonia cretica L.

ധന്വയാസം
Zygophyllaceae 515 350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia harpago Emb. & Maire

 
Zygophyllaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Fagonia harpago
Fagonia harpago
Fagonia harpago
Fagonia harpago

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia longispina Batt.

 
Zygophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Fagonia longispina

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia mollis
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 40 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

 
Zygophyllaceae 31 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata

Tetraena dumosa (Boiss.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena dumosa
Tetraena dumosa
Tetraena dumosa
Tetraena dumosa

Tetraena fontanesii (Webb & Berthel.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 233 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii

Tetraena gaetula (Emb. & Maire) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 40 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula

Tetraena simplex (L.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 38 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena simplex
Tetraena simplex
Tetraena simplex
Tetraena simplex

Tribulus pentandrus Forssk.

 
Zygophyllaceae 29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus

Tribulus terrestris L. LC

 
Zygophyllaceae 1,641 1,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris

Zygophyllum fabago L.

 
Zygophyllaceae 402 254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago