വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Balanites aegyptiaca (L.) Delile LC

 
Zygophyllaceae 84 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia cretica L.

ധന്വയാസം
Zygophyllaceae 404 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia harpago Emb. & Maire

 
Zygophyllaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Fagonia harpago
Fagonia harpago
Fagonia harpago
Fagonia harpago

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia longispina Batt.

 
Zygophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Fagonia longispina

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 33 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

 
Zygophyllaceae 20 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata

Tetraena fontanesii (Webb & Berthel.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 175 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii

Tetraena gaetula (Emb. & Maire) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 38 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula

Tetraena simplex (L.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 27 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena simplex
Tetraena simplex
Tetraena simplex
Tetraena simplex

Tribulus pentandrus Forssk.

 
Zygophyllaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus

Tribulus terrestris L. LC

ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
Zygophyllaceae 1,173 848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris

Zygophyllum fabago L.

 
Zygophyllaceae 315 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago