വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeonium aizoon (Bolle) T. Mes

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium aizoon
Aeonium aizoon

Aeonium appendiculatum Bañares

 
Crassulaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum
Aeonium appendiculatum

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2,537 2,249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium aureum (C. Sm. ex Hornem.) T. Mes

 
Crassulaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium aureum
Aeonium aureum
Aeonium aureum
Aeonium aureum

Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. VU

 
Crassulaceae 42 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum

Aeonium burchardii (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium burchardii
Aeonium burchardii

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 47 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 828 782 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium cuneatum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum
Aeonium cuneatum

Aeonium decorum Webb ex Bolle

 
Crassulaceae 310 299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum

Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T. Mes

 
Crassulaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum
Aeonium diplocyclum

Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum
Aeonium glandulosum

Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum
Aeonium glutinosum

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger EN

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeonium gomerense

Aeonium goochiae Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae
Aeonium goochiae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2,849 2,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 82 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense
Aeonium lancerottense

Aeonium lindleyi Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi
Aeonium lindleyi

Aeonium manriqueorum Bolle

 
Crassulaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum
Aeonium manriqueorum

Aeonium mascaense Bramwell

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium mascaense
Aeonium mascaense

Aeonium nobile (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 31 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium nobile
Aeonium nobile
Aeonium nobile
Aeonium nobile

Aeonium pseudourbicum Bañares

 
Crassulaceae 20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum
Aeonium pseudourbicum

Aeonium simsii (Sweet) Stearn

 
Crassulaceae 155 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii

Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger

 
Crassulaceae 41 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum
Aeonium spathulatum

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 264 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme

Aeonium undulatum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 45 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum
Aeonium undulatum

Aeonium valverdense (Praeger) Praeger

 
Crassulaceae 29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense
Aeonium valverdense

Aeonium vestitum Svent.

 
Crassulaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum
Aeonium vestitum

Aeonium volkeri E.Hern. & Bañares

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium volkeri
Aeonium volkeri