വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,089 4,563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave foucroydes Lem.

 
Asparagaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave foucroydes
Agave foucroydes
Agave foucroydes
Agave foucroydes

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 416 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana