വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell

 
Crassulaceae 193 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum

Aichryson parlatorei Bolle

 
Crassulaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei
Aichryson parlatorei

Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson tortuosum
Aichryson tortuosum

Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aichryson villosum
Aichryson villosum
Aichryson villosum
Aichryson villosum