വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Airopsis tenella (Cav.) Coss. & Durieu LC

 
Poaceae 22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella