വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alkanna orientalis (L.) Boiss.

 
Boraginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis

Alkanna tinctoria Tausch

 
Boraginaceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria