വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amaryllis belladonna L.

അമരില്ലിസ് ബെല്ലഡോണ
Amaryllidaceae 2,412 2,223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna