വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andropogon distachyos L.

 
Poaceae 32 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos