വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arctotheca calendula (L.) Levyns

 
Asteraceae 713 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula