വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae 443 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica

Aristolochia bracteolata Lam.

 
Aristolochiaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata

Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut.

 
Aristolochiaceae 35 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii
Aristolochia fontanesii
Aristolochia fontanesii
Aristolochia fontanesii

Aristolochia paucinervis Pomel LC

 
Aristolochiaceae 214 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae 490 295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 805 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda

Aristolochia sempervirens L.

 
Aristolochiaceae 132 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens