വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Balanites aegyptiaca (L.) Delile LC

 
Zygophyllaceae 127 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca