വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ballota hirsuta Benth.

 
Lamiaceae 317 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ballota hirsuta
Ballota hirsuta
Ballota hirsuta
Ballota hirsuta

Ballota nigra L.

 
Lamiaceae 2,512 1,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra

Ballota pseudodictamnus (L.) Benth.

 
Lamiaceae 270 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ballota pseudodictamnus
Ballota pseudodictamnus
Ballota pseudodictamnus
Ballota pseudodictamnus