വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Barnardia numidica (Poir.) Speta

 
Asparagaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barnardia numidica
Barnardia numidica
Barnardia numidica