വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Biarum arundanum Boiss. & Reut.

 
Araceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Biarum arundanum
Biarum arundanum
Biarum arundanum
Biarum arundanum

Biarum dispar (Schott) Talavera LC

 
Araceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Biarum dispar
Biarum dispar
Biarum dispar
Biarum dispar

Biarum tenuifolium (L.) Schott

 
Araceae 14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium