വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിയ പെർഫോളിയാറ്റ
Gentianaceae 1,828 1,262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata