വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Boissiera squarrosa