വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bongardia chrysogonum (L.) Spach

 
Berberidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bongardia chrysogonum
Bongardia chrysogonum